Wycofanie podręcznika z użytku szkolnego

Prawo oświatowe precyzuje, co zrobić ze starymi podręcznikami. Zgodnie z art. 104 podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gromadzi się i udostępnia w bibliotece szkolnej.

Zakupem materiałów do biblioteki oraz gospodarowaniem nimi zajmuje się dyrektor szkoły. On także określa procedurę postępowania ze zniszczonymi lub z nieaktualnymi podręcznikami gromadzonymi w bibliotece szkolnej.

Wszystkie podręczniki w bibliotece szkolnej są ewidencjonowane i stanowią własność szkoły. W związku z tym powinny być zwracane przez uczniów bez względu na przyczynę zaprzestania korzystania z nich.

Procedury powinny określać przypadki wykreślenia z ewidencji m.in. podręczników zniszczonych lub nieprzydatnych do nauki. Na podstawie decyzji dyrektora mogą też pozostać w ewidencji biblioteki jako materiał edukacyjny.