Zarządzanie majątkiem wygaszanego gimnazjum

Wygaszane gimnazjum posiada swój majątek. W związku z tym dyrektor dotychczasowego gimnazjum powinien pamiętać o obowiązku inwentaryzacji, stosując przepisy ustawy o rachunkowości.

W przypadku wygaszania gimnazjum placówka ta zakończy swoją działalność 31 sierpnia 2019 r. Organ prowadzący stwierdza zakończenie jego działalności w drodze uchwały w terminie do 30 listopada 2019 r.

W przypadku przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenia tej placówki do ośmioletniej szkoły podstawowej gimnazjum zakończy swoją działalność 31 sierpnia danego roku.

Odnosząc się do opisanych sytuacji, postępowanie z majątkiem gimnazjum należy potraktować jak likwidację szkoły.

Wobec tego zastosowanie znajdą tu przepisy art. 26 ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. Majątek zlikwidowanego gimnazjum można przekazać innej szkole. Decyzję w tym zakresie podejmuje organ prowadzący.

W przypadku zakończenia działalności gimnazjum sposób postępowania z infrastrukturą i środkami trwałymi zakupionymi ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską określa art. 257 ustawy wprowadzającej. Organ prowadzący ma obowiązek zachowania trwałości infrastruktury i środków trwałych zakupionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W tym celu organ może nieodpłatnie przekazać innej szkole, przedszkolu lub placówce prowadzonym przez ten organ infrastrukturę i środki trwałe zakupione w ramach projektów współfinansowanych pod warunkiem, że szkoła, przedszkole lub placówka, które otrzymają infrastrukturę i środki trwałe, wykorzystają je na cele edukacyjne.