Javascript is required

Jak zmienią się podręczniki dostosowane do nowej podstawy programowej?

29.01.2024

Szkoła podstawowaChemia
Podziel się
Ręce trzymające książkę.

Nowa podstawa programowa wprowadza nauczanie chemii do szkoły podstawowej. Na nauczanie chemii zostały przewidziane po dwie godziny w cyklu nauczania w klasach 7 i 8. Nauczyciel chemii na realizację wymagań podstawy programowej będzie miał taką samą liczbę godzin, jaką ma obecnie w gimnazjum.

Zakres treści nauczania stwarza wiele możliwości pracy metodami eksperymentu chemicznego, projektu edukacyjnego lub innymi pobudzającymi aktywność poznawczą uczniów. W celu pełnej realizacji wymagań ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej zamieszczono również listę doświadczeń zalecanych do wykonania samodzielnie przez uczniów lub w formie pokazu nauczycielskiego.

Zmiany w podstawie programowej

Rozwiązania Nowej Ery

Dodane nowe pojęcia:

 • destylacja

1.6. sporządza mieszaniny i dobiera metodę rozdzielania składników mieszanin (np.: sączenie, destylacja, rozdzielanie cieczy w rozdzielaczu); wskazuje te różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają jej rozdzielenie

 • elektroujemność

2.9. opisuje funkcję elektronów zewnętrznej powłoki w łączeniu się atomów; stosuje pojęcie elektroujemności do określania rodzaju wiązań (kowalencyjne, jonowe) w podanych substancjach

 • katalizator

3.5. wskazuje wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej; na podstawie równania reakcji lub opisu jej przebiegu odróżnia reagenty (substraty i produkty) od katalizatora

 • amoniak

4.7. […] opisuje właściwości fizyczne oraz zastosowania wybranych wodorków niemetali (amoniaku, chlorowodoru, siarkowodoru)

Dodane nowe treści:

 • powstawanie wiązań chemicznych w metanie 

2.10. na przykładzie cząsteczek H2 , Cl2 , N2 , CO2 , H2O, HCl, NH3, CH4 opisuje powstawanie wiązań chemicznych

 • porównanie przewodnictwa ciepła i elektryczności  w związkach jonowych i kowalencyjnych

2.12. porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, rozpuszczalność w wodzie, temperatura topnienia i temperatura wrzenia, przewodnictwo ciepła i elektryczności)

 • obieg węgla w przyrodzie, produkty destylacji ropy naftowej i ich zastosowania

4.6. opisuje obieg tlenu i węgla w przyrodzie

8.10. wymienia nazwy produktów destylacji ropy naftowej, wskazuje ich zastosowania

 • dysocjacja stopniowa kwasów

6.4. […] zapisuje równania dysocjacji elektrolitycznej zasad i kwasów (w formie stopniowej dla H₂S, H₂CO₃) […]

 • dwie metody otrzymywania soli (tlenek metalu + tlenek niemetalu, metal + niemetal)

7.3. pisze równania reakcji otrzymywania soli ([…] tlenek metalu + tlenek niemetalu, metal + niemetal) w formie cząsteczkowej

 • zastosowania kwasów szczawiowego i cytrynowego

9.4. podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie (np. kwas mrówkowy, szczawiowy, cytrynowy) i wymienia ich zastosowania […]

 • kondensacja

10.4. […] pisze równanie reakcji kondensacji dwóch cząsteczek glicyny

10.5. […] definiuje białka jako związki powstające w wyniku kondensacji aminokwasów

 • Dodano do podręczników nowe pojęcia oraz ich definicje i wyjaśnienia. Dodano też przykłady krok po kroku ułatwiające opanowanie nowych umiejętności, np. określania rodzaju wiązań na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków tworzących związek chemiczny, powstawania wiązań chemicznych w metanie.
 • Przestawiono w postaci infografik nowe procesy, np. destylację, obieg węgla, określanie rodzaju wiązań za pomocą pojęcia elektroujemność i zastosowania, np. produktów destylacji ropy naftowej, amoniaku.
 • Dodano do podręczników element Podobieństwa i różnice -  ułatwiający uczniom analizę treści, np. właściwości związków kowalencyjnych i jonowych, związku chemicznego z mieszaniną, rozpuszczalności z szybkością rozpuszczania.
 • Dodano zadania, do podręczników, zeszytów ćwiczeń i zbioru zadań, sprawdzające wiadomości i ćwiczące nowe umiejętności, np. określania rodzaju wiązania na podstawie elektroujemności pierwiastków tworzących związek chemiczny.
 • Zaktualizowano układ okresowy w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń, zbiorze zadań o wartość elektroujemności. Wersja multimedialna z interesującymi funkcjonalnościami jest dostępna dla uczniów i nauczycieli.
 • Dodano scenariusze lekcji i karty pracy do tematów, które zmieniają się ze względu na nową podstawę programową.

Usunięte treści:

 • właściwości i zastosowania azotu
 • przyłączanie wodoru do etenu i etynu
 • Usunięto z dotychczasowego podręcznika temat dotyczący azotu, ale pozostawiono opis właściwości azotu jako głównego składnika powietrza.
 • Pozostawiono w podręczniku do klasy 8. informacje o addycji wodoru do etenu i etynu w elemencie Dla dociekliwych.

Zmiany w:

Wymaganiach ogólnych

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.

2) ocenia wiarygodność uzyskanych danych

3) konstruuje wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych informacji

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

3) respektuje podstawowe zasady ochrony środowiska

4) wskazuje na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną

5) wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania prostych problemów chemicznych

6) stosuje poprawną terminologię

III. Opanowanie czynności praktycznych.

3) rejestruje ich wyniki w różnej formie, formułuje obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia  

Warunkach i sposobie realizacji

Dobór wiadomości i umiejętności wskazuje na konieczność łączenia wiedzy teoretycznej z doświadczalną. Treści nauczania opracowano tak, aby uczniowie mogli sami obserwować i badać właściwości substancji i zjawiska oraz projektować  i przeprowadzać doświadczenia chemiczne, interpretować ich wyniki i formułować uogólnienia. Istotne jest również samodzielne wykorzystywanie i przetwarzanie informacji oraz kształtowanie nawyków ich krytycznej oceny.

Opanowanie wiedzy teoretycznej nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu w przedmiocie. Dopiero połączenie trudnej teorii z praktyką doświadczalną umożliwia pełną realizację zapisów podstawy:

 • Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii - temat wprowadzający w podręczniku do klasy 7. i zadania skorelowane z tym tematem w zeszycie ćwiczeń.
 • Te doświadczenia trzeba znać! – zadania w zeszytach ćwiczeń kształcące umiejętność opisu doświadczeń chemicznych zalecanych do realizacji zgodnie z nową podstawą programową. Doświadczenia zalecane do realizacji w nowej podstawie programowej oznaczone w podręcznikach.
 • Wyróżniono w podręcznikach doświadczenia do samodzielnego zaprojektowania i wykonania, w zeszycie ćwiczeń zadania oznaczone jako  Niewielkie projekty – duże efekty!
 • Korzystam z informacji  zadania w zeszytach ćwiczeń do rozwiązania na podstawie informacji wstępnej.
 • Przykłady krok po kroku – w podręcznikach  Jak utworzyć nazwę na podstawie wzoru sumarycznego? Jak utworzyć wzór na podstawie nazwy?

Realizację zapisów podstawy programowej przy niewystarczającym wyposażeniu pracowni umożliwią:

 • Filmy – przedstawiające doświadczenia opisane w podręcznikach.
 • Multiteka – animacje wspomagające tematy teoretyczne oraz filmy do tematów, w których ważne są doświadczenia.
 • Dziennik laboratoryjny – wizualizacja wszystkich doświadczeń zalecanych do realizacji z kartami pracy dla uczniów.

Układ treści Chemia Nowej Ery doskonale wspiera stopniowe i płynne wprowadzanie uczniów w świat chemii

Optymalny podział treści nauczania na klasy 7 i 8 umożliwia pełną realizację materiału przy siatce godzin 2 + 2, przy zachowaniu dbałości o jakość nauczania.

Powtórzenie informacji o Tlenkach i wodorotlenkach na początku klasy 8, nie tylko pomaga w ich przypomnieniu przed realizacją Soli, ale też zapewnia komfort pracy i elastyczność tym nauczycielom, którzy chcą wprowadzić dział Tlenki i wodorotlenki w klasie 8.

Klasa 7

Klasa 8

1.       Substancje i ich przemiany

2.       Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają

3.       Atomy i cząsteczki

4.       Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych

5.       Woda i roztwory wodne

6.       Tlenki i wodorotlenki

Powtórzenie treści z klasy 7. Tlenki i wodorotlenki – poznane związki chemiczne.

1.       Kwasy

2.       Sole

3.       Związki węgla z wodorem

4.       Pochodne węglowodorów

5.       Substancje o znaczeniu biologicznym

Szkoła podstawowaChemia
Podziel się