Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nowa Era Sp. z o.o. z/s w Warszawie za pośrednictwem portalu nowaera.pl

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez wydawnictwo działające pod firmą Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Dostawca) za pośrednictwem Portalu dostępnego pod adresem nowaera.pl.
 2. Przedmiotem usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dostawcę jest udostępnianie za pośrednictwem Portalu informacji o działalności, produktach i usługach Dostawcy, w szczególności posiadanej ofercie edukacyjnej, publikacjach, rozwiązaniach multimedialnych i online. Dodatkowo w ramach usługi za pośrednictwem Portalu istnieje możliwość przekierowania użytkowników do  odrębnych serwisów internetowych, w tym e-sklepu i konta użytkownika oraz komunikowania się z Dostawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu usług  świadczonych za pośrednictwem Portalu.
 3. Korzystanie z usług Portalu odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem serwisów internetowych, do których odsyła Portal odbywa się na zasadach określonych przez treści regulaminów dedykowanych tym serwisom.
 4. Każdy użytkownik zobowiązany jest z chwilą przystąpienia do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i ich przestrzegania.
 5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu użytkownik akceptuje treść Regulaminu.
 6. Z wyłączeniem usług określonych w odrębnych regulacjach, w tym odrębnych regulaminach, cennikach, informacjach, itp. postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio dla wszystkich usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach prowadzonej działalności w kwestiach nieuregulowanych w tych regulacjach, chyba że przepisy obowiązującego prawa stanowią co innego.
 7. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  a) Dostawca ‒ Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, posiadająca NIP nr 527-13-74-376 i  REGON    nr 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 465 400,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości,
  b) Portal ‒ internetowa platforma stanowiąca własność Dostawcy umieszczona pod adresem nowaera.pl, prowadzona i zarządzana przez Dostawcę,
  c) Regulamin ‒ niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Dostawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu,
  d) Umowa ‒ oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną za  pośrednictwem  Portalu w rozumieniu  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016, poz. 1030, z późn. zmianami),
  e) Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu na rzecz Użytkowników,
  f) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług za pośrednictwem Portalu zgodnie z przyznanym na podstawie Regulaminu zakresem uprawnień,
  g) Zasoby ‒ zbiór informacji prezentowany za pośrednictwem Portalu w formie treści cyfrowych nieutrwalonych na nośnikach materialnych, udostępniany przez Dostawcę w ramach świadczonej Usługi na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie. 

 § 2

Zasady korzystania z Portalu

 1. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.
 2. Korzystanie z Usług odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z e-sklepu, konta użytkownika lub serwisów internetowych do których odsyła Portal odbywa się na podstawie odrębnych regulaminów.
 3. Do zawarcia pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.
 4. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danych usług lub portali prezentowanych za pośrednictwem Portalu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z tych usług/portali lub Usługi jest bezpłatne.
 5. Dostawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Dostawcy lub jego partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu
 6. Korzystanie z Usług Dostawcy wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz
  a) przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer w aktualnie najwyższej dostępnej wersji,
  b) dodatków: Flash Player w aktualnej wersji,
  c) obsługi cookies: włączone,
  d) Javascript: włączone.
 7. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
  a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej Dostawcy,
  b) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Portalu, narzędzi oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
  c) całkowitego usunięcia świadczenia części Usług z przyczyn technologicznych, prawnych lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej Dostawcy,
  d) ograniczenia Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu Zasobów w przypadku, gdy ograniczenie wynika z aktualnych potrzeb prowadzonej działalności, rozwoju lub zmiany oferowanych produktów lub usług.

 § 3

Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych, znaków towarowych, baz danych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, ich wybór i zestawienie są zastrzeżone na rzecz Dostawcy (z pominięciem zasobów będących na licencji otwartej) i podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych za pośrednictwem Portalu przysługują Dostawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Dostawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia, aby móc prezentować utwory, znaki towarowe lub bazy danych wynikające ze stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z utworów lub baz danych udostępnionych za pośrednictwem Portalu nie powoduje nabycia przez niego żadnych praw ani też licencji do nich.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu, utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego  w  ustawie  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  oraz  ustawie   o ochronie baz danych. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Zasobu lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci  Internet  Portalu  lub  jego  części  lub  utworów  zamieszczonych  w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 5. W zakresie korzystania z utworów lub baz danych przez Użytkowników postanowienia regulaminów dedykowanych innym usługom lub portalom do których Użytkownik może zostać odesłany za pośrednictwem Portalu mogą stanowić

 § 4

Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 z późn. zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Portalu ma miejsce w trakcie kontaktu z dostawcą za pośrednictwem formularza, maila lub telefonicznie. Zakres przetwarzanych danych to imię, nazwisko, rodzaj klienta, adres e-mail, telefon.
 3. Administratorem danych osobowych przesłanych przez Użytkowników jest Dostawca.
 4. Podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest realizacja Umowy. Administrator danych może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych produktów własnych i usług, w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych. Podanie danych osobowych w związku z realizacją Umowy jest dobrowolne jednak niezbędne w celu jej realizacji. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych Użytkownik będący Nauczycielem może skierować sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu kierując odpowiednie oświadczenie na adres siedziby Dostawcy lub mailowo na adres nowaera@nowaera.pl.
 5. Dane przetwarzane są również w celu administrowania Portalem oraz promowania Usług Portalu, a także w formie plików cookies.
 6. Zgodne z ww. ustawą Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa dokument Polityki prywatności dla usług i produktów oferowanych przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dostępny na stronie Portalu.

§ 5

Reklamacje 

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Dostawcę.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Nowa Era, Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146 D, 02-203 Warszawa lub wysyłając wiadomość e-mail na adres nowaera@nowaera.pl.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Dostawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym
 4. Reklamacji nie podlegają  wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z usługi, wynikające z:
  a) błędów lub pomyłek Użytkownika,
  b) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
  c) działalności osób trzecich, za których działania Dostawca nie
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 § 6

Odstąpienie od Umowy

 Uprawnienie Użytkownika, który jest konsumentem, ze względu na charakter świadczonych przez Portal Usług nie jest możliwe do realizacji.

 § 7

Odpowiedzialność 

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) działania lub  zaniechania   dostawców   usług   internetowych   oraz   awarie   i   zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Portalu,
  b) następstwa działań  podjętych  przez  Użytkowników  stanowiących  naruszenie  postanowień Regulaminu,
  c) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
  d) prawdziwość danych  osobowych podanych  przez Użytkownika podanych w trakcie kontaktu z Dostawcą,
  e) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  f) utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy (działanie osób trzecich),
  g) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie  ponosi odpowiedzialności (siła  wyższa,  działania i zaniechania osób trzecich),
  h) nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
  i) nieosiągnięcia zamierzonych celów w związku z którymi Użytkownik korzysta z Usługi.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93), przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn.).
 2. Spory pomiędzy Dostawcą a  Użytkownikami  dotyczące  świadczenia  Usług w  ramach  Portalu w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Konie trojańskie
  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika(1).
 2. Wirusy
  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika(2).
 3. Spam
  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  a) powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
  b) przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
  c) powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
  d) naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
  e) narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
  f) wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
  g) powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej(3).
 4. Robaki
  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich  osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie(4).
 1. http://www.microsoft.com
 2. cit.
 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam
 4. cit.