Javascript is required

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu nowaera.pl


§1. Słowniczek pojęć


 1. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  a) Dostawca ‒ Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, posiadająca NIP nr 527-13-74-376 i REGON nr 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości,
  b) Portal ‒ serwis internetowy będący własnością Dostawcy, dostępny pod adresem nowaera.pl, administrowany przez Dostawcę, za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość korzystania lub dostępu do Usług,
  c) Regulamin ‒ niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Dostawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu,
  d) Umowa ‒ oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219, z późn. zm.),
  e) Usługi – usługi świadczone przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu, określone w § 3.
  f) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług.
  g) Zasoby – materiały udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu, które Usługobiorca może pobrać na warunkach określonych Regulaminem.

 §2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Usług świadczonych przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu.
 2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.
 3. Usługi realizowane są na rzecz Użytkownika. W celu uniknięcia wątpliwości w zakresie świadczenia Usług na podstawie Umowy stroną wszelkich praw i obowiązków jest odpowiednio Dostawca i Użytkownik, chyba że z treści Regulaminu wynika coś innego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się
  z treścią Regulaminu. Zawierając Umowę Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Użytkownik który nie akceptuje Regulaminu nie powinien korzystać z Usług, ani żądać jakichkolwiek świadczeń od Dostawcy.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 7. Z wyłączeniem usług określonych w odrębnych regulacjach, w tym odrębnych regulaminach, cennikach, informacjach, itp. postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio dla wszystkich usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach prowadzonej działalności w kwestiach nieuregulowanych w tych odrębnych uregulowaniach.
 8. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
 9. Za pośrednictwem Portalu Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług poprzez stosowne połączenia do ich stron internetowych. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się szczegółowe regulaminy lub inne dokumenty określone przez Dostawcę lub usługodawcę dla tych usług lub serwisów. W takim przypadku postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do tych usług i serwisów. Nabywanie praw do korzystania z innych produktów i usług wymaga spełnienia warunków określonych w regulaminach właściwych dla tych serwisów.
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla Dostawcy.
 11. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

§3. Usługi świadczone przez Dostawcę w ramach Umowy

 1. Dostawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z
 2. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Portalu realizowane są w następującym zakresie:
 3. możliwość dostępu do usługi Konta Użytkownika,
 4. możliwość dostępu do sklepu internetowego,
 5. możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych,
 6. możliwość dostępu do informacji o charakterze edukacyjnym, informacyjnym oraz promocyjnym publikowanych przez Dostawcę w ramach Portalu,
 7. możliwość dostępu do innych serwisów i usług internetowych prezentowanych za pośrednictwem Portalu,
 8. możliwość skorzystania z oferty edukacyjnej oferowanej przez Dostawcę,
 9. możliwość realizacji żądań osób w zakresie realizacji praw osób których dane dotyczą i są przetwarzane przez Dostawcę,
 10. możliwość skorzystania z wyszukiwarki dotacyjnej
 11. świadczenie innych usług dostępnych za pośrednictwem Portalu.
 12. Usługi świadczone są w taki sposób, aby Użytkownik spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 • §4. Zasady korzystania z Portalu

 1. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.
 2. Korzystanie z Usług odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie z wyłączeniem części Usług do których stosuje się właściwe im regulaminy.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem umowy
  o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.
 4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych
  w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danych usług lub portali prezentowanych za pośrednictwem Portalu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z tych usług/ portali lub Usługi jest bezpłatne. 
 6. Dostawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Dostawcy lub jego partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu.
 7. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
  a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu,
  b) wysyłania na pozyskane adresy email Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem Usług,
  c) odmowy świadczenia niektórych Usług jeśli Użytkownik tam gdzie to jest wymagane poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email,
  d) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Portalu, narzędzi oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
  e) dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b).
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku, gdy ograniczenie wynika z aktualnych potrzeb prowadzonej działalności, rozwoju lub zmiany oferowanych produktów lub usług.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  b) wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  c) wykorzystywania Zasobów w celach komercyjnych lub zarobkowych,
  d) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i  baz  danych udostępnionych w Portalu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku i prowadzonej działalności edukacyjnej jako placówka oświatowa,
  e) podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu,
  f) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy

 §5. Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług w ramach Portalu jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop lub tablet z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową wskazaną w ust.2, oraz dla wybranych usług konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
 2. Korzystanie z Portalu możliwe jest zasadniczo przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  - przeglądarki: najnowsza wersja Google Chrome, najnowsza wersja Mozilla Firefox, najnowsza wersja Opera, Internet Explorer 11.0,
  - dodatków: najnowsza wersja Flash Player
  - obsługi „ciasteczek” (cookies): włączone
  - Javascript: włączone
 3. W celu korzystania z Usługi lub Portalu urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
 4. Dostawca zastrzega, że korzystanie z Portalu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystania sieci Internet, a także rekomenduje Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania.
 • §6. Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych, znaków towarowych, baz danych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, ich wybór i zestawienie są zastrzeżone na rzecz Dostawcy (z pominięciem zasobów będących na licencji otwartej) i podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych za pośrednictwem Portalu przysługują Dostawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Dostawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia aby móc prezentować utwory, znaki towarowe lub bazy danych wynikające ze stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z utworów lub baz danych udostępnionych za pośrednictwem Portalu nie powoduje nabycia przez niego żadnych praw ani też licencji do nich.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu, utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie
  o ochronie baz danych. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Zasobu lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  - zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części lub utworów zamieszczonych
  w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  - pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 5. W zakresie korzystania z utworów lub baz danych przez Użytkowników postanowienia regulaminów dedykowanych innym usługom lub portalom do których Użytkownik może zostać odesłany za pośrednictwem Portalu mogą stanowić inaczej.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Dostawca przetwarza w związku z realizacją Usług wyłącznie dane osobowe Użytkownika niezbędne do wykonania świadczeń określonych niniejszym Regulaminem. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. W zależności od Usługi możliwe jest przetwarzanie następującego zakresu identyfikatorów: nazwisko i imiona, adres poczty elektronicznej, adres IP, dane z plików cookies. Usługi do których istnieje możliwość dostępu za pośrednictwem Portalu, których warunki świadczenia określają odrębne regulaminy przetwarzają dane zgodnie z zakresem i celem określonym przez te regulaminy.
 3. Dostawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Dostawcy dostępna pod adresem nowaera.pl

§8. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN (dalej: Administrator).
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczenstwo@nowaera.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. realizacji Usług – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 5. podjętych działań analitycznych mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb Usługobiorców, optymalizację produktów, optymalizację procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej Administratora, itp., będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. badania satysfakcji z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 7. realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 8. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb, czyli profilowania – art. 6 ust 1 lit. f) RODO
 9. realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 10. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 11. archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 12. Administrator danych informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Administratora usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, prawne, audytowe.
 13. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w celach marketingowych, profilowania, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania.
 14. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 15. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 16. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi.
 17. Realizację żądań o których mowa w ust. 6 Użytkownik może realizować za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego pod adresem https://konto.nowaera.pl/zgloszenie-rodo
 • §9. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Dostawcę.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Nowa Era Sp.
  z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D lub wysyłając wiadomość e-mail na adres nowaera@nowaera.pl.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania usługi przez Dostawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem
  z usługi, wynikające z:
  - błędów lub pomyłek Użytkownika,
  - nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
  - działalności osób trzecich, za których działania Dostawca nie odpowiada.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • §10 Odstąpienie od Umowy

Ze względu na charakter świadczonych usług uprawnienie Użytkownika, który jest konsumentem, w przedmiocie realizacji prawa odstąpienia od umowy jest niemożliwe.

 • §11 Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta ze strony Portalu,
  b) następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
  c) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
  d) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  e) utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy (działanie osób trzecich),
  f) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania
  i zaniechania osób trzecich, itp.),
  g) nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
  h)nieosiągnięcia zamierzonych celów w związku z którymi Użytkownik korzysta z Usługi.
 • §12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 2. Spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem dotyczące świadczenia Usług w ramach Portalu
  w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu.
 4. Treść Regulaminu obowiązującego od dnia 1.03.2017 traci moc z chwilą wejścia w życie zmian wprowadzonych do Regulaminu tj. z dniem 31 maja 2018.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Konie trojańskie
  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika1.
 2. Wirusy
  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika2.
 3. Spam
  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  - powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
  - przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
  - powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
  - naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
  - narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
  - wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
  - powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej3.
 4. Robaki
  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie4.
 1. http://www.microsoft.com
 2. op. cit.
 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam
 4. op. cit.