Javascript is required

O czym powinni pamiętać dyrektorzy przedszkoli: MEN udostępnia wytyczne GIS

18.09.2020

Wychowanie przedszkolne
Podziel się
Przybory do malowania.

Jak zorganizować pracę przedszkola w nowym roku przedszkolnym w warunkach pandemii? O czym pamiętać, czego unikać? Streszczamy szczegółowe wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 26 sierpnia 2020.

Wytyczne sformułowane przez GIS regulują kluczowe aspekty funkcjonowania placówek przedszkolnych takie jak: organizacja i sprawowanie opieki nad dziećmi, higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, gastronomia czy postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. Wskazówki i zalecenia ujęte są w punktach, na stronie MEN znajdują się też dokumenty do pobrania, a wśród nich: pełna treść omawianych tu wytycznych oraz instrukcje dotyczące mycia i dezynfekowania rąk oraz nakładania i zdejmowania rękawic oraz maseczek.

Wytyczne mogące rzutować na charakter i rodzaj zajęć

Pandemia jest z nami już od marca, wszyscy przyzwyczailiśmy się już do wynikających z niej konieczności i ograniczeń – szczególnie tych dotyczących zachowywania higieny osobistej czy przestrzegania dystansu społecznego. Dlatego spośród wielu wskazówek spisanych przez GIS streszczamy tu głównie te, które mogą w istotny sposób wpływać na charakter i rodzaj zajęć, jakie można przeprowadzić z grupami w przedszkolach.

 • Poszczególne grupy powinny mieć swoje stałe sale i stałych opiekunów.
 • Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2, a w przypadku liczby dzieci większej niż 5 potrzebujemy kolejnych 2 m2 na każde kolejne dziecko (przy czym całkowita powierzchnia
 • przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2).
 • Z sal należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 • Przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy regularnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 • Dzieci nie powinny przynosić do placówki własnych przedmiotów lub zabawek ani wynosić na zewnątrz zabawek przedszkolnych.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.
 • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu – na terenie przedszkola lub na pobliskich terenach rekreacyjnych.
 • Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

Co z rodzicami i opiekunami

Regulacje dotyczące obecności rodziców i opiekunów w przedszkolu to kolejna ważna kwestia, szczególnie dotycząca rodziców dzieci najmłodszych. Wiadomo, że do placówki nie wolno przyprowadzać dzieci wykazujących objawy jakiejkolwiek choroby zakaźnej oraz że towarzyszący dziecku opiekun też musi być zdrowy i nie być objęty kwarantanną. Jak natomiast ma zachować się rodzic, gdy już do placówki z dzieckiem dotrze?

 • Do przestrzeni wspólnej może wchodzić jeden rodzic z przebywającym pod jego opieką dzieckiem / dziećmi.
 • Należy zachować odstęp 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem / dziećmi i rygorystycznie przestrzegać środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Gdy dziecko odbywa okres adaptacyjny w placówce, rodzic lub opiekun może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i za zgodą dyrektora placówki.
 • Przebywanie osób trzecich w placówce należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kompletnymi wytycznymi dotyczącymi placówek przedszkolnych oraz do pobrania towarzyszących im dokumentów, znajdujących się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wychowanie przedszkolne
Podziel się