Javascript is required

Kiedy i jak można się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej?

11.04.2024

Szkoła średnia bez tajemnic
Podziel się

Jeśli dziecko nie dostanie się do wymarzonej szkoły, można odwołać się od decyzji i próbować ponownie zawalczyć o przyjęcie. Ale trzeba znać dokładnie całą procedurę i trzymać się przepisów. Oto, co możecie zrobić.

Jeśli dziecko nie dostało się do szkoły pierwszego wyboru, ale dostało się do innej szkoły, musicie najpierw potwierdzić wolę uczenia się w szkole, do której skierował kandydata system. Mimo że nie jest to szkoła marzeń, trzeba sobie zapewnić w niej miejsce - bez potwierdzenia woli miejsce to stracicie, a dziecko „wypadnie” poza system rekrutacji.

Kiedy upłynie termin potwierdzania woli podjęcia nauki w szkołach, szkoły opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Nastąpi to w różnych terminach, zależnie od województwa. Dopiero wtedy, gdy ukażą się listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, nadchodzi czas na odwołanie od decyzji.

Odwołać się można od decyzji komisji rekrutacyjnej w szkole, która na liście preferencji ucznia we wniosku była wyżej, niż szkoła, do której dziecko zostało przydzielone.

Powiedzmy, że dziecko miało na liście preferencji pięć pozycji (nazwijmy je: klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4 i klasa 5). Zostało przez system przydzielone dla klasy 3. Nie można się odwoływać od decyzji nieprzyjęcia do klasy 4 i 5 – w tych oddziałach dziecko w ogóle nie było brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Można się odwoływać od decyzji nieprzyjęcia do klasy 1 i 2, choć warto rozważyć, czy nasze odwołanie ma w ogóle sens.

 

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej może mieć szanse powodzenia, jeśli:

 1. dziecka nie ma ani na liście osób przyjętych ani nieprzyjętych, a my mamy potwierdzenie, że do szkoły zostały złożone w odpowiednim terminie wszystkie wymagane dokumenty;
 2. dziecko nie zostało przyjęte, mimo że ma więcej punktów, niż wynosi próg punktowy do danej klasy (na liście kandydatów przyjętych podaje się informację, jaki wynik punktowy osiągnęli najniżej punktowani kandydaci przyjęci do danego oddziału). Zanim dokonamy takiego odwołania, sprawdźmy, czy na pewno posługujemy się prawidłową liczbą punktów naszego dziecka (warto policzyć je jeszcze raz). Wynik egzaminu z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów). Na punkty za świadectwo składają się: punkty za oceny z czterech przedmiotów: za język polski, matematykę i dwa wybrane przedmioty (wskazane jako punktowane do danej klasy w szkole średniej). Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty; punkty za świadectwo z wyróżnieniem – można otrzymać 7 punktów; punkty za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych daje maksymalnie do 18; punkty za wolontariat – 3;
 3. dziecko nie zostało przyjęte, mimo że ma dokładnie tyle punktów, ile wynosi próg punktowy do danej klasy. W tym przypadku szansę na pozytywne rozpatrzenie odwołania mają właściwie głównie ci kandydaci, którzy spełniają dodatkowe kryteria pierwszeństwa, potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innymi dokumentami. Te kryteria to: problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia; wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą. Podobnie jak w poprzednim przypadku - zanim dokonamy takiego odwołania, sprawdźmy, czy na pewno posługujemy się prawidłową liczbą punktów naszego dziecka (warto policzyć je jeszcze raz);

 

Harmonogram odwołań:

 1. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Zwykle są one wywieszane w szkołach w widocznym miejscu. Informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydat dostaje także za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji, jednak zawsze warto sprawdzić, czy na liście wywieszonej w szkole ukazała się taka sama informacja.
 2. Złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej o podanie uzasadnienia, dlaczego dziecko nie zostało przyjęte.
  Ten wniosek trzeba złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Wniosek musi być podpisany przez przynajmniej jednego z rodziców.
 3. Uzyskanie uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej.

Komisja ma 5 dni na sporządzenie uzasadnienia. Szkoła musi potwierdzić pisemnie, kiedy dokładnie uzasadnienie zostało wydane. Jeśli uzasadnienie budzi wasz sprzeciw (macie dowody na to, że dziecko mogło dostać się do wybranej klasy), możecie złożyć właściwe odwołanie – macie na to 7 dni kalendarzowych.

 1. Złożenie odwołania skierowanego do dyrektora szkoły.
  W ciągu 7 dni kalendarzowych od uzyskania uzasadnienia, składacie pisemne odwołanie, adresowane do dyrektora szkoły. Odwołanie musi być podpisane przez przynajmniej jednego z rodziców.
 2. Uzyskanie odpowiedzi od dyrektora szkoły.
  Dyrektor ma 7 dni kalendarzowych na przyjęcie lub odrzucenie waszych argumentów, czyli uznanie lub nieuznanie odwołania. Decyzję musi przedstawić na piśmie. Jeśli wasze odwołanie zostanie odrzucone, możecie jeszcze wystąpić na drogę prawną (złożyć skargę do sądu administracyjnego) – pod warunkiem, że macie pewność, że w czasie procesu rekrutacji ze strony szkoły zostały złamane przepisy prawa.


(źródło: Ustawa Z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1082), ogłoszona dnia 17 czerwca 2021 r., obowiązuje od dnia 1 września 2017 r., art. 158)

Szkoła średnia bez tajemnic
Podziel się