Javascript is required

Rodzicu, czy Twoje dziecko jest już gotowe do egzaminu ósmoklasisty?

22.04.2024

Egzamin Ósmoklasisty
Podziel się

Wyniki tegorocznego próbnego egzaminu przeprowadzonego przez Nową Erę pokazują, że do drugiej połowy maja jest jeszcze nad czym popracować we wszystkich przedmiotach egzaminacyjnych. A co konkretnie warto wziąć pod lupę w języku polskim, języku angielskim i w matematyce? Co jeszcze można poćwiczyć?

Język polski

 

Podobnie jak w poprzednich latach w arkuszach z języka polskiego najlepiej wypadło kształcenie literackie i kulturowe, a słabiej – tworzenie wypowiedzi i kształcenie językowe.

W dwóch pierwszych obszarach dla ósmoklasistów najłatwiejsze okazały się zadania dotyczące wyszukiwania informacji we fragmencie lektury obowiązkowej. Natomiast większą trudność sprawiło im podanie cech charakterystycznych dla epiki. Problematyczne były także zadania wymagające streszczenia tekstu nieliterackiego, napisania ogłoszenia oraz zinterpretowania ilustracji w odniesieniu do tekstu. W rozprawce piszący borykali się z odróżnianiem argumentu od przykładu, a w opowiadaniu – z urozmaiceniem fabuły takimi rozwiązaniami, jak dialog, określenie czasu i miejsca akcji czy opis. Najsłabiej jednak prezentowały się wypracowania pod względem poprawności językowej.

W obszarze językowym młodzi ludzie dobrze poradzili sobie z pisownią wyrazu ziemia wielką bądź małą literą w zależności od kontekstu. Jednak dużo gorzej poszło im rozpoznanie funkcji zaimka ci w zdaniu i wykazanie się znajomością zasad interpunkcyjnych.

Sprawdź, czy z takimi zadaniami radzi sobie Twoje dziecko: Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski. Repetytorium s. 89 zad. 2, s. 90 zad. 7, s. 125 zad. 1, s. 126 zad. 3−5, s. 130 zad. 9−10,  s. 196 ćw. 1−4, s. 206 zad. 10, s. 217 zad. 7, s. 249, zad. 8.

 

Matematyka

 

Wśród umiejętności matematycznych weryfikowanych w zadaniach egzaminacyjnych ósmoklasiści najlepiej opanowali sprawność rachunkową, a najmniej – umiejętność rozumowania i argumentacji.

Najmniej błędnych odpowiedzi wystąpiło w rozwiązaniach zadania zamkniętego z obliczeniami zegarowymi. Natomiast tylko co trzecia osoba potrafiła poprawnie wykonać zadanie zamknięte z działaniami na potęgach. Jeszcze więcej trudności nastręczyło zadanie otwarte, w którym trzeba było opracować strategię rozwiązania, a także wykazać się znajomością twierdzenia Pitagorasa oraz umiejętnością obliczania pól figur płaskich.

Sprawdź, czy z takimi zadaniami radzi sobie Twoje dziecko: Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Repetytorium s. 63 zad. 1–3, s. 109 zad. 2, s. 110 zad. 7, s. 119 zad. 8.

 

Język angielski

 

W arkuszu z języka angielskiego lepsze wyniki ósmoklasiści osiągnęli w czytaniu ze zrozumieniem i zastosowaniu odpowiedniej reakcji w zadanych sytuacjach niż z gramatyki, słownictwa oraz rozumienia ze słuchu. Najsłabiej wypadło napisanie krótkiego tekstu.

Analiza wyników pokazuje, że młodzi ludzie nie mają problemu z zadaniami, w których trzeba wybrać jedną odpowiedź spośród podanych propozycji. Natomiast wyraźnie dużo trudności sprawia im samodzielne pisanie odpowiedzi w zadaniach otwartych, np. uzupełnienie dialogu przy użyciu podanych wyrazów w odpowiednej formie, uzupełnienie luki w notatce na podstawie wysłuchanego tekstu czy ułożenie fragmentów zdań z wykorzystaniem wskazanych wyrazów.

Jednak najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające napisania e-maila do kolegi/koleżanki. Część osób zrezygnowała z wykonania tego zadania, mimo iż początek wypowiedzi był podany, a w rozwiązaniu liczy się głównie komunikatywności przekazu, więc przy nieznacznych błędach można zdobyć kilka wartościowych punktów.

Sprawdź, czy z takimi zadaniami radzi sobie Twoje dziecko: Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski. Repetytorium s. 129−131 zad. 1−9, s. 151−153 zad. 1−8, s. 213−215  zad. 1−9, s. 249  zad. 14, s. 263 zad. 14.

Egzamin Ósmoklasisty
Podziel się