Ważne informacje

Kwoty dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2018 roku

Poznaj kwoty dotacji na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.

Harmonogram przekazywania dotacji na podręczniki w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe terminy przekazywania informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji i terminów udzielenia dotacji.

Są nowe podstawy programowe dla liceów, techników i szkół branżowych. Zobacz, co się zmieniło!

W dniu 30 stycznia 2018 minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Nowa podstawa zacznie obowiązywać w wymienionych typach szkół w klasach pierwszych od roku szkolnego 2019/2020.

Egzamin ósmoklasisty: znamy arkusze pokazowe

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są już dostępne arkusze pokazowe Egzaminu ósmoklasisty. Warto się z nimi zapoznać, aby mieć jak najwięcej czasu na przygotowania... i opracowanie strategii zdawania.

CKE udostępniła informatory o egzaminie ósmoklasisty

Nowa reforma oświaty wprowadza egzamin ósmoklasisty. Obejmie on wiadomości i umiejętności kształcone w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Uczniowie po raz pierwszy przystąpią do egzaminu w roku szkolnym 2018/2019.

Nowa struktura szkolnictwa w Polsce

Nowa struktura szkolnictwa obejmie między innymi 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum.

Akty normatywne, w których zapisano zmiany wprowadzone w związku z reformą edukacji

Najważniejsze dla dyrektorów szkół i nauczycieli akty prawne to te wprowadzające reformę (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe), regulujące system oświaty (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz jej finansowanie (Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) wraz z przepisami wykonawczymi.

Harmonogram wdrażania nowych podstaw programowych

Zgodnie z założeniami nowej reformy zmiany w systemie oświaty rozpoczną się 1 września 2017 roku, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023.

Nowe ramowe plany nauczania podpisane

17 marca br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania jest ich sama konstrukcja, która przypisuje konkretne godziny do poszczególnych klas dla poszczególnych przedmiotów (dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym).

Najważniejsze zmiany

Szkoła podstawowa

 • W ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczynają naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej).
 • 1 września 2017 roku sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową.
 • W klasach I, IV i VII wchodzi w życie nowa podstawa programowa, a wraz z nią nowe podręczniki.
 • Zrezygnowano z podręczników rządowych w klasach I-III; tym samym nauczyciele klas I mogą wybierać podręczniki z wykazu podręczników dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego (na mocy ustawy Prawo oświatowe wprowadzona dotacja na podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej).

Przedmioty obowiązkowe w szkole podstawowej:

W klasach I-III – edukacja wczesnoszkolna (w tym także język obcy nowożytny),

Klasa IV – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, przyroda, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą,

Klasa V – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, geografia i biologia,

Klasa VI – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą,

Klasa VII – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, drugi język obcy nowożytny, chemia i fizyka,

Klasa VIII – język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa

Egzamin ósmoklasisty

 • W okresie przejściowym, czyli w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin ósmoklasisty będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę.
 • Docelowo egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Czytaj więcej

Gimnazjum

W roku szkolnym 2017/2018 nie odbędzie się rekrutacja do klasy I gimnazjum, co oznacza początek wygaszania tego typu szkół do roku szkolnego 2018/2019. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w następujących wariantach:

 • przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące, technikum lub w branżową szkołę I stopnia,
 • włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego lub do technikum,
 • przekształcanie zespołów szkół, w skład których wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum, w ośmioletnią szkołę podstawową,
 • przekształcenie zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub technikum, odpowiednio w liceum, w technikum lub w branżową szkołę I stopnia.
Czytaj więcej

Liceum ogólnokształcące i technikum

 • Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące od 1 września 2019 r. ma stać się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
 • Pierwsza rekrutacja do klasy I 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej ma być przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020.
 • Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. ma zostać przekształcone w 5-letnie technikum.
 • W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację mają rozpocząć równocześnie 2 roczniki uczniów: dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej.
 • Uczniowie kończący gimnazjum mają kształcić się w 3-letnich liceach ogólnokształcących lub 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpocząć naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.

Egzamin maturalny

Obecnie absolwenci mają obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale nie jest określony próg zdawalności z tego egzaminu, dlatego po wprowadzeniu projektowanych zmian, świadectwo dojrzałości otrzyma absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego) oraz jednego wybranego przedmiotu dodatkowego i z każdego z nich (przeprowadzanych zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej) otrzyma co najmniej 30 % możliwych do uzyskania punktów. Terminy przeprowadzenia po raz pierwszy egzaminów maturalnych na nowych zasadach są następujące:

 • egzamin maturalny dla absolwentów liceum ogólnokształcącego – od roku szkolnego 2022/2023,
 • egzamin maturalny dla absolwentów technikum – od roku szkolnego 2023/2024,
 • egzamin maturalny dla absolwentów szkoły branżowej II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w szkole branżowej I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2023/2024.
Czytaj więcej

Szkoła branżowa I i II stopnia

Szkoła branżowa I stopnia

 • 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa zostanie przekształcona w trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
 • nie będzie prowadzona rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do klasy I trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych,
 • w latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020 do szkoły branżowej I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum,
 • w roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w szkole branżowej I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej,
 • począwszy od roku szkolnego 2019/2020 będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Szkoła branżowa II stopnia

Absolwenci dwuletniej szkoły branżowej II stopnia otrzymają takie samo świadectwo dojrzałości jak absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum, co oznacza, że będą mogli ubiegać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów. Egzamin maturalny w szkole branżowej II stopnia będzie przeprowadzany z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego), przy czym uczeń tej szkoły musi przystąpić również  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

 • 1 września 2020 r. utworzenie dwuletniej branżowej szkoły II stopnia,
 • pierwsza rekrutacja kandydatów (absolwentów szkoły branżowej I stopnia) do dwuletniej branżowej szkoły II stopnia zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 • uczniowie, którzy w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 rozpoczną naukę w czteroletnim technikum przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na nowych zasadach;
 • uczniowie, którzy przed rokiem szkolnym 2017/2018 rozpoczęli naukę w czteroletnim technikum, będą przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na dotychczasowych zasadach obowiązujących przed 1 września 2017 r., a dla tych, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej przewidziano obowiązek przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na nowych zasadach.
Czytaj więcej

Oferta Nowej Ery

Nowa Era zapewnia możliwość elastycznego skonstruowania własnego szkolnego zestawu z bogatej gamy tytułów różnych wydawców. Zapewniamy wybór podręczników i materiałów ćwiczeniowych do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas objętych reformą – dostosowane do wymagań MEN oraz pozwalające zmieścić się w kwocie dotacji. W naszej nowej ofercie nauczyciele znajdą najbardziej znane i lubiane serie podręczników Nowej Ery. Zachowaliśmy sprawdzone i cenione koncepcje dydaktyczne, dbając o to, by płynnie łączyły wymagania nowej podstawy programowej z potrzebami i przyzwyczajeniami nauczycieli.

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Seria „Elementarz odkrywców”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania w klasach 1–3 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Język polski

Język polski

Seria „NOWE Słowa na start!”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania języka polskiego w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Matematyka

Matematyka

Seria „Matematyka z kluczem”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania matematyki w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Język angielski

Język angielski

Seria „Explorer”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania języka angielskiego w klasach 1–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Język niemiecki

Język niemiecki

Serie „Meine Deutchtour” i „Das ist Deutch Kompakt”, dostosowane do nowej podstawy programowej, przeznaczone do nauczania języka niemieckiego w klasach 7–8.

Czytaj więcej

Przyroda

Przyroda

Seria „Tajemnice przyrody”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Biologia

Biologia

Seria „Puls życia”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Chemia

Chemia

Seria „Chemia Nowej Ery”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania chemii w klasach 7–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Fizyka

Fizyka

Serie „Spotkania z fizyką” i „To jest fizyka”, dostosowane do nowej podstawy programowej, przeznaczone do nauczania fizyki w klasach 7–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Geografia

Geografia

Seria „Planeta Nowa”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania geografii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Historia

Historia

Seria „Wczoraj i dziś”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie

Seria „Dziś i jutro”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie 8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Muzyka

Muzyka

Seria „Lekcja muzyki”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Plastyka

Plastyka

Seria „Do dzieła!”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Informatyka

Informatyka

Seria „Lubię to!”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania informatyki w klasach 4–8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Technika

Technika

Seria „Jak to działa?”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania techniki w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Seria „Żyję i działam bezpiecznie”, dostosowana do nowej podstawy programowej, przeznaczona do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w klasie 8 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Akty prawne

Zobacz także