Poradnik ucznia: egzamin wstępny do liceum

Rekrutacja do szkół średnich – to wyzwanie przed jakim wkrótce staną ósmoklasiści. Na początek decyzja, jaką szkołę wybrać. Uwaga! Są takie, w których trzeba zdać dodatkowy test kompetencji. Do 14 maja dyrektorzy szkół podadzą termin, kiedy odbędzie się sprawdzian predyspozycyjny.

Rekrutacja do liceum odbywa się na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty. Zwykle egzamin ten był organizowany w kwietniu, ale wybuch pandemii zmienił termin egzaminu ósmych klas. W tym roku zaplanowany jest on na:

 • 25 maja – język polski
 • 26 maja – matematyka
 • 27 maja – język obcy nowożytny

Wyniki zdobyte podczas tego egzaminu oraz oceny na koniec roku z wybranych przedmiotów są podstawą rekrutacji do szkół średnich. Uwaga! Są klasy i szkoły, które oprócz tego wymagają od kandydatów zdania sprawdzianu predyspozycyjnego.

Co to jest sprawdzian predyspozycyjny do liceum?
Sprawdzian predyspozycyjny nazywany także testem kompetencji lub uzdolnień to sposób na sprawdzenie, predyspozycji ucznia do nauki w klasach specjalistycznych, np. artystycznych, sportowych czy językowych, w których oczekuje się od niego szczególnych zdolności w danym kierunku. Sprawdzian predyspozycyjny to element rekrutacji do liceum, ale nie jest obowiązkowy do klas ogólnych. Trzeba go zdać, gdy chcemy uczyć się w klasie sportowej, językowej czy np. plastycznej.

Kto ogłasza sprawdzian predyspozycyjny do liceum?
Decyzję o przeprowadzeniu sprawdzianu uzdolnień podejmuje dyrektor szkoły. Do 14 maja dyrektorzy poszczególnych szkół w Polsce mają czas, by podać termin, w którym odbędzie się:

 • sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych,
 • sprawdzian predyspozycji językowych do oddziałów wstępnych,
 • sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów kierunkowych (artystycznych, matematycznych lub innych kierunkowych),
 • test sprawności fizycznej do oddziałów sportowych.

Od 17 maja do 31 maja uczniowie, którzy chcą zdawać egzamin wstępny do liceum dwujęzycznego, egzamin wstępny do liceum plastycznego (artystycznego), egzamin wstępny do klasy z maturą IB czy egzamin wstępny do klasy/szkoły sportowej mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Kiedy jest sprawdzian predyspozycyjny do liceum?
Test kompetencji do szkoły średniej odbywa się w czerwcu, przed ogłoszeniem listy przyjętych do liceum. Dokładną datę, w jakiej odbywa się sprawdzian predyspozycji wyznacza dyrektor każdej szkoły. W 2021 r. test kompetencji w I terminie musi być zorganizowany między 1 czerwca a 14 czerwca. Jego wyniki muszą być podane do 17 czerwca. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogą wziąć udziału w I terminie testu predyspozycyjnego, organizowany jest II termin. Sprawdzian kompetencji w II terminie odbywa się do 8 lipca.

Co, jeśli ktoś nie zda testu predyspozycji do liceum?
Sprawdzian uzdolnień to test, który przeprowadzany jest do klas o specjalistycznym profilu. Muszą go zdać uczniowie, którzy chcą zdać egzamin do liceum plastycznego, zdać egzamin do klasy/szkoły sportowej, dostać się do klasy dwujęzycznej lub z maturą IB. Jeśli uczeń nie zda testu predyspozycyjnego to nie zostanie przyjęty do tych klas, ale to nie znaczy, że nie zda do szkoły ponadpodstawowej. Składając wniosek o przyjęcie do liceum uczeń może aplikować do kilku szkół. Test predyspozycji nie ma wpływu na rekrutację do liceum do klas ogólnodostępnych. Każdy znajdzie szkołę dla siebie.

Jak wygląda test predyspozycji do liceum?
Sprawdzian kompetencji uzależniony jest od typu szkoły. W przypadku testu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych to zwykle jest on taki sam na terenie całego miasta, by dzieci miały równe szanse do klas dwujęzycznych w różnych szkołach. Jeśli chodzi o egzamin wstępny do klas artystycznych – to w przypadku liceów plastycznych zwykle wymagana jest teczka z pracami. W szkołach muzycznych odbywają się przesłuchania. Do klas/szkół sportowych wymagany jest test uzdolnień sportowych, brane pod uwagę są także osiągnięcia w zawodach i konkursach sportowych, które pokazują zdolności ucznia w tym kierunku. Generalnie sposób i tryb przeprowadzania testu predyspozycji do liceum zależy od szkoły – tam uczniowie uzyskują szczegółowe informacje.

Zapamiętaj te daty!

 • 14 maja – do tego dnia dyrektorzy szkół ogłoszą terminy, w jakich odbędzie się test predyspozycji do liceum
 • 17 maja – 31 maja – w tym terminie trzeba złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o specjalistycznym profilu (np. klasa dwujęzyczna, klasa z maturą IB, klasa sportowa, klasa artystyczna)
 • 17 maja – 21 czerwca – w tym terminie trzeba złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o profilu ogólnodostępnym
 • 1 czerwca – 14 czerwca – w tym terminie zorganizowane zostaną testy predyspozycji do liceum w I terminie
 • 17 czerwca – do tego dnia zostanie podany wynik testów predyspozycji do liceum w I terminie
 • do 8 lipca – w tym terminie zorganizowane zostaną testy predyspozycji do liceum w II terminie
 • 9 lipca – do tego dnia zostanie podany wynik testów predyspozycji do liceum w II terminie
 • 22 lipca – tego dnia zostaną ogłoszone listy przyjętych do szkół podstawowych. Rekrutacja uzupełniająca zaplanowana jest na sierpień.