Pierwszy egzamin ósmoklasisty

Tegoroczni uczniowie klas 7 już w następnym roku szkolnym zmierzą się z nowym egzaminem – egzaminem ósmoklasisty. Egzamin ten będzie sprawdzał stopień opanowania wiedzy i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniów, ich rodziców i nauczycieli w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty będzie wspierać Wydawnictwo Nowa Era.

O egzaminie – najważniejsze informacje

Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019 w kwietniu.

Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin będzie miał formę pisemną.

Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać).


Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole. Wynik egzaminu może więc na przykład zdecydować o tym, że uczeń będzie kontynuował edukację w szkole branżowej.

Prace uczniów będą sprawdzać egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wprowadzanie reformy programowej a nowy egzamin

Reforma oświaty jest wdrażana od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasy 3 i 6 szkoły podstawowej jeszcze według starej podstawy programowej, stali się uczniami klas 4 i 7 szkoły podstawowej, a naukę kontynuują już według nowej podstawy programowej. W 2021/2022 roku zakończy się okres przejściowy – szkołę podstawową ukończy pierwszy rocznik uczący się od 4 klasy w zreformowanej szkole według nowej podstawy programowej.

Przebieg egzaminu

Uczniowie przystępujący do egzaminu w przejściowym okresie wdrażania reformy, czyli w latach 2019–2021, będą zdawać egzamin z trzech przedmiotów. Od 2022 roku ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z czterech przedmiotów.

Uwaga: Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Może zdawać egzamin z języka, którego naukę kontynuuje, albo z języka, którego naukę rozpoczął w klasie 7. Poziom trudności egzaminu jest jednak taki sam.

Przedmioty egzaminacyjne

W roku 2019 egzamin ósmoklasisty obejmie trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy. Co warto wiedzieć o egzaminie z każdego z tych przedmiotów? Jakie umiejętności będą wymagane? Jakie zadania znajdą się w arkuszu?

Dokumenty do pobrania

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Reforma oświaty pod lupą

CKE udostępniła informatory o egzaminie ósmoklasisty

Nowa reforma oświaty wprowadza egzamin ósmoklasisty. Obejmie on wiadomości i umiejętności kształcone w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Uczniowie po raz pierwszy przystąpią do egzaminu w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty: znamy arkusze pokazowe

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są już dostępne arkusze pokazowe Egzaminu ósmoklasisty. Warto się z nimi zapoznać, aby mieć jak najwięcej czasu na przygotowania... i opracowanie strategii zdawania.

Zobacz także