Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

Język polski

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty: język polskiTERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 Termin egzaminu z języka polskiego


BUDOWA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: testu i wypracowania.

 

Części

Budowa

Typy zadań

Część 1.

Zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu), drugi – nieliteracki (popularnonaukowy lub publicystyczny) oraz odnoszące się do nich zadania otwarte i zamknięte.

 

• Zadania zamknięte wymagają wskazania poprawnej lub poprawnych odpowiedzi spośród podanych.

• Zadania otwarte wymagają sformułowania własnej odpowiedzi.

Część 2.

Zawiera dwa tematy wypracowań: o charakterze argumentacyjnym (rozprawka) oraz o charakterze twórczym (opowiadanie).

 

Zadanie rozszerzonej odpowiedzi polegające na napisaniu wypracowania.

 

CO SPRAWDZAJĄ ZADANIA ZAMIESZCZONE W ARKUSZU?

W zadaniach egzaminacyjnych nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności:

 • wnioskowania,
 • argumentowania,
 • formułowania opinii,
 • redagowania krótkich form wypowiedzi (ogłoszenie/zaproszenie) oraz długich (rozprawka/opowiadanie).

Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji

 • kulturowych (np. interpretacji plakatu),
 • literackich (np. rozumienia sensu utworów),
 • językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

 

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści – i problematyki lektur obowiązkowych dla klas 7–8 uwzględnionych w Aneksie do Informatora o egzaminie z języka polskiego obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.

 

LEKTURY OBOWIĄZKOWE NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W 2024 ROKU

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych:

Uczeń może również odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.

 • wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego
 • wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza
 • Ignacy Krasicki, Żona modna
 • Sławomir Mrożek, Artysta
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 • Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Broszura egzaminacyjna z języka polskiegoBroszura egzaminacyjna zawiera informacje o egzaminie ósmoklasisty (zgodne z wytycznymi CKE) oraz fragment repetytorium. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi problemami egzaminacyjnymi i podpowiada, jak w efektywny sposób przygotować uczniów do egzaminu. Wszystkie zasady obowiązujące na egzaminach w 2022 i 2023 roku są aktualne także dla egzaminu w roku 2024.

Na łamach broszury m.in.:

 • harmonogram aktywności pokazujący całoroczne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu,
 • nowe wydania publikacji z serii „Teraz egzamin ósmoklasisty” do egzaminu w 2024 roku,
 • omówienie kluczowych problemów przedmiotowych i propozycje ich rozwiązań,
 • informacje o programie diagnozy egzaminacyjnej.

Publikacje egzaminacyjneBrak wyników!