3 kroki do sukcesu na egzaminie

Krok 1. Ocena sytuacji

 • Sprawdź, w których zagadnieniach orientujesz się bardzo dobrze, a które materiały są dla Ciebie trudne. W tym celu rozwiąż test, po czym zapoznaj się z przykładowymi odpowiedziami i wskazówkami, jak szybko nadrobić zaległości.

   

  Pobierz: Arkusz diagnostyczny 

  Pobierz: Odpowiedzi i praktyczne wskazówki na ostatniej prostej

   

  W trakcie pracy z arkuszem poznasz swoje mocne i słabe strony z języka polskiego. Zapisz je na osobnych kartkach i umieść w widocznym miejscu. Za każdym razem, gdy spojrzysz na listę swoich atutów, poczujesz się pewnie. Natomiast dzięki wynotowaniu kłopotliwych dla Ciebie zagadnień – nie zapomnisz ich powtórzyć.

 

Krok 2. Intensywny trening

 • Opracuj indywidualny plan powtórek. Skoncentruj się na takich zagadnieniach, jak:
 • treść i problematyka lektur, których nie pamiętasz,
 • formy wypowiedzi pisemnej, które Ci się mylą,
 • niezrozumiałe dla Ciebie reguły gramatyczne,
 • trudne do opanowania zasady ortograficzne i interpunkcyjne (np. pisownia z rz, zapisywanie dialogów czy też stawianie przecinków w zdaniach złożonych).
 • Zapisz swój plan w tabeli według wzoru. Realizuj kolejne punkty krok po kroku. Po każdej powtórce stawiaj znak plus w wyznaczonym miejscu.Jeśli masz trudność ze stworzeniem takiej listy, możesz poprosić o pomoc nauczyciela

Przykładowa tabela

Nad czym pracuję? Do kiedy? Plus za wykonanie zadania

Części mowy

   

Treść i problematyka Świtezianki

   

Zasady pisania zaproszenia

 

 

Zasady pisania opowiadania twórczego

   

 

Krok 3. Próba generalna

 • Rozwiąż przykładowy arkusz egzaminacyjny. Masz na to 120 minut – tyle będzie trwał egzamin z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty: język polski

BUDOWA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

W arkuszu znajdą się zarówno zadania otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź), jak i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych).

CZĘŚĆ 1

W tej części arkusza zamieszczone będą dwa teksty:

 • tekst literacki (liryczny, epicki lub dramatyczny),
 • tekst nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny),

oraz odnoszące się do nich zadania.

Poza tym mogą pojawić się również zadania z fragmentami innych tekstów literackich i nieliterackich, z tekstami ikonicznymi (np. plakat, reprodukcja obrazu), przysłowiami, powiedzeniami, frazeologizmami.

W zadaniach egzaminacyjnych nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności:

 • wnioskowania,
 • argumentowania,
 • formułowania opinii.

Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji

 • kulturowych (np. interpretacji plakatu),
 • literackich (np. rozumienia sensu utworów),
 • językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

CZĘŚĆ 2

W drugiej części arkusza uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań, z których będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów.

 • temat o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze)
 • temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie)

LEKTURY OBOWIĄZKOWE NA EGZAMINIE

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych:

W przejściowym okresie wdrażania reformy, tj. w latach 2019–2021, na egzaminie znajdą się pytania dotyczące lektur obowiązkowych dla klas 7 i 8. Od roku 2022 pojawią się także zadania odnoszące się do lektur obowiązkowych dla klas 4-6.

NOWY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY A DOTYCHCZASOWE EGZAMINY 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

EGZAMIN GIMNAZJALNY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • Łączna liczba zadań od 10 do 16
 • Czas trwania (język polski i matematyka razem): 80 minut
 • Od 2 do 4 zadań otwartych (w tym praca pisemna)
 • Łącznie 22 zadania
 • Czas trwania: 90 minut
 • Maksymalnie dwa zadania otwarte (w tym praca pisemna)
 • Łączna liczba zadań od 17 do 26
 • Czas trwania: 120 minut
 • Od 5 do 9 zadań otwartych (w tym praca pisemna)

Praca pisemna:

 • jeden temat
 • długość: praca nie może być krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca

Praca pisemna:

 • długość: praca nie może być krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca
 • jeden temat
 • odwołania do lektury i doświadczeń własnych

Praca pisemna:

 • dwa tematy do wyboru:
  – temat o charakterze twórczym (np. współczesna wersja mitu)
  – temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie)
 • długość: minimum 200 słów
 • obowiązkowe odwołania do treści i problematyki lektury obowiązkowej oraz do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia

Broszura egzaminacyjna z języka polskiego

Broszura zawiera wszystkie niezbędne informacje o egzaminie ósmoklasisty oraz fragment repetytorium. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi problemami egzaminacyjnymi i podpowiada, jak w efektywny sposób przygotować uczniów do egzaminu.

Na łamach broszury m.in.:

 • kluczowe problemy egzaminacyjne i propozycje ich rozwiązań,
 • artykuł o egzaminie ósmoklasisty,
 • fragment nowej publikacji.
zobacz broszurę

Webinaria

Ostatnia prosta przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego!

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Joannę Kostrzewę.

Na ostatniej prostej – po próbnym egzaminie ósmoklasisty z Nową Erą

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Joannę Kostrzewę.

Jak pomóc uczniom przygotować się do egzaminu - o najczęstszych problemach uczniów na lekcjach języka polskiego

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Joannę Kostrzewę.

Po pierwszym egzaminie ósmoklasisty, przed egzaminem 2020 – jak zaplanować powtórki?

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Joannę Kostrzewę.

Egzamin ósmoklasisty w praktyce

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Annę Domagałę.

Dokumenty do pobrania

Zobacz także