Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych

Za nami kolejny rok szkolny, w którym kształcenie odbywało się głównie w formie zdalnej. Ten sposób pracy wymagał od nauczycieli dodatkowych nakładów pracy, a od uczniów – większej samodzielności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Aby efektywnie kontynuować naukę, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie potrzebują informacji zwrotnej o tym, które obszary wymagają doskonalenia. Warto skorzystać z arkuszy diagnozy przedmiotowej, aby uzyskać rzetelny obraz stanu wiedzy naszych podopiecznych.

Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych umożliwia badanie poziomu osiągnięć oraz obserwację postępów uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w obowiązującej podstawie programowej z pomocą zestawu miarodajnych, stale doskonalonych narzędzi diagnostycznych. Wyniki diagnozy pozwalają w przemyślany i skuteczny sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

W ramach portalu Diagnoza przedmiotowa z Nową Erą nauczyciel otrzymuje:

 • testy pomagające sprawdzić umiejętności uczniów szkół podstawowych,
 • profesjonalnie wykonane analizy wyników badań oraz przejrzyste,
 • czytelne raporty z wynikami każdego ucznia oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich,
 • spersonalizowane opinie opisujące poziom opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności,
 • rekomendacje zawierające kierunki dalszej pracy z uczniem.

Jeśli pierwszy raz bierzesz udział w diagnozie przedmiotowej:

 1. pobierz kod aktywacyjny zapisany w profilu użytkownika w portalu dlanauczyciela.pl:

 2. załóż konto nowego użytkownika, podając adres e-mail i hasło
 3. odbierz wiadomość wysłaną na podany adres e-mail i kliknij w przesłany link aktywacyjny (Uwaga! Wiadomość może znajdować się w spamie poczty.)
 4. przy pierwszym logowaniu w portalu https://przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl/login w formularzu rejestracyjnym podaj kod aktywacyjny (pole: Wprowadź kod dla danego poziomu)
 5. załóż klasę w celu pobrania arkuszy diagnozy przedmiotowej
 6. przeprowadź diagnozę
 7. wprowadź wyniki diagnozy
 8. pobierz automatycznie generowane raporty.

 Kalendarium diagnozy przedmiotowej dla klas 1–8 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023

 

TERMIN

ZDARZENIE

19 kwietnia 2023

Udostępnienie arkuszy przedmiotowych oraz materiałów dla nauczyciela do diagnozy końcowej w wersji elektronicznej w portalu przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl

21 maja 2023

Wydłużamy termin  wpisywania wyników w portalu diagnostycznymprzedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl

1 czerwca 2023

Prezentacja wyników ogólnopolskich w portalu diagnostycznym przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl

Nauczyciele o diagnozie

Co to jest diagnoza edukacyjna i po co się ją stosuje

Zapraszamy na retransmisję webinaru o diagnozie edukacyjnej.

Diagnoza? Oczywiście!

Zapraszamy na retransmisję webinarium.

O diagnozie edukacyjnej

Zapraszamy na retransmisję webinarium o diagnozie edukacyjnej.

Ocenianie szkolne w czasach zdalnej nauki

Zapraszamy na retransmisję webinarium o ocenianiu szkolnym.

Diagnoza PRZED...

Program diagnoza PRZED... sprawdza poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej na zakończenie I, II i III etapu edukacyjnego. Ma formę próbnego egzaminu. Szkoła po przystąpieniu do programu otrzymuje arkusze egzaminacyjne zgodne z zaleceniami CKE wraz z kluczami odpowiedzi, przygotowane przez doświadczonych ekspertów. Nauczyciele i dyrektorzy zyskują możliwość generowania raportów, statystyk i wyników klasy w prosty i wygodny sposób. 

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Pobierz umowę.

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Test Umiejętności Trzecioklasisty

Program pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności na koniec I etapu edukacyjnego.

Czytaj więcej

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

Program pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania podstawy programowej. Wyniki egzaminu brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Czytaj więcej

PRZED MATURĄ

Program w formie próbnego egzaminu maturalnego pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Czytaj więcej

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, konieczne jest zawarcie z Nową Erą umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dwa egzemplarze wypełnionej umowy należy odesłać na adres:

Nowa Era Sp. z o.o.
Centrum Kontaktu
ul. Marynarki Polskiej 197
80-557 Gdańsk
Budynek Palio A

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Kalendarium diagnoz egzaminacyjnych w roku szkolnym 2022/2023


SZKOŁA PODSTAWOWA
 

 

TEST UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY

TERMIN ZDARZENIE

6 marca 2023 – 8 maja 2023

Przyjmowanie zgłoszeń do Testu Umiejętności Trzecioklasisty w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl.

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w diagnozie. Aby szkoła mogła przystąpić do diagnozy, powinna zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

27 kwietnia 2023 godz. 8:00

Udostępnienie elektronicznych arkuszy Testu Umiejętności Trzecioklasisty w portalu: sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl

9 – 10 maja 2023

Sugerowany termin przeprowadzenia Testu Umiejętności Trzecioklasisty 

 • język polski  9 maja godz. 9:00
 • matematyka – 10 maja godz. 9:00

12 maja 2023 godz. 11:00

Udostępnienie  schematów oceniania i wprowadzanie wyników

12 – 31 maja 2023

Wprowadzanie wyników. 

7 czerwca 2023

Opublikowanie ogólnopolskich wyników Testu Umiejętności Trzecioklasisty.

 

diagnoza PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

TERMIN

ZDARZENIE

3 października 2022 r. – 14 listopada 2022 r. 

Przyjmowanie zgłoszeń do diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

14 listopada 2022 r. 

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

9 listopada 2022 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w portalu dedykowanym szkole podstawowej: sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany  przez niego administrator konta szkoły.

 15 – 17 listopada 2022 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY:

 język polski  15 listopada 2022 r., godz. 9.00

 matematyka  16 listopada 2022 r., godz. 9.00

 język angielski/język niemiecki  17 listopada 2022 r., godz. 9.00

Eketroniczne arkusze będą udostępniane nauczycielom sukcesywnie dni (9 listopada - język polski, 10 listopada  - matematyka, 14 listopada - język angielski/język niemiecki)

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników z danej części testu zostaną udostępnione w dniu następnym po sugerowanym terminie przeprowadzenia diagnozy o godz. 11.00.

21 grudnia 2022 r.

Wydłużamy termin przyjmowania wyników. Portal zostanie zamknięty 21 grudnia.

12 stycznia 2023 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASITY

 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

 

 

 

diagnoza PRZED MATURĄ

TERMIN

ZDARZENIE

3 października 2022 r. – 3 stycznia 2023 r.

Przyjmowanie zgłoszeń do diagnozy PRZED MATURĄ w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Dyrektor szkoły jest osobą upoważnioną do zgłoszenia udziału placówki w programie.

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

3 stycznia 2023 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

2  stycznia 2023 r. 

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED MATURĄ w portalu dedykowanym szkołom ponadpodstawowym: matura-diagnoza.nowaera.pl.

Arkusze będą udostępniane sukcesywnie:

 • 2.01.2023 - j.polski PP, biologia PR, matemtyka PP, historia PR,
 • 3.01.2023 - j.angielski PP i PR, j.niemiecki PP i PR,
 • 5.01.2023 - j.polski PR, chemia PR,
 • 9.01.2022 - matematyka PR, WOS PR, geografia PR, fizyka PR.
 •  

W celu pobrania testów należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

4 – 12 stycznia 2023 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED MATURĄ:

4 stycznia 2023 r. 

 • Język polski  PP - godz. 9.00
 • Biologia PR - godz. 14.00

5 stycznia 2023 r. 

 • Matematyka PP - godz. 9.00
 • Historia PR - godz. 14.00 

9 stycznia 2023 r.

 • Język angielski/Język niemiecki PP - godz. 9.00
 • Język angielski PR/Język niemiecki PR - godz. 14.00

10 stycznia 2023 r.

 • Język polski PR - godz. 9.00
 • Chemia PR - godz. 14.00

11 stycznia 2023 r. 

 • Matematyka PR - godz. 9.00
 • Wiedza o społeczeństwie PR -  godz. 14.00

12 stycznia 2022 r. 

 • Geografia PR - godz. 9.00
 • Fizyka PR -  godz. 14.00
 •  

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników będą udostępniane sukcesywnie od dnia 10 stycznia [godz. 14:00].

5 lutego 2023 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

21 lutego 2023 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED MATURĄ

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Uczestnictwo w próbnych egzaminach oferownych przez wydawnictwo wymaga zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Nową Erą. Raz zawarta umowa obowiązuje do jej odwołania. 

Dwa egzemplarze wypełnionej umowy należy odesłać na adres:

NOWA ERA Sp. z o.o.
Centrum Kontaktu
80-557 Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 197, Palio A

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Zobacz także