Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa umożliwia badanie poziomu osiągnięć oraz obserwację postępów uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w obowiązującej podstawie programowej z pomocą zestawu miarodajnych, stale doskonalonych narzędzi diagnostycznych. 

Wyniki diagnozy pozwalają w przemyślany i skuteczny sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

W ramach portalu Diagnoza przedmiotowa z Nową Erą nauczyciel otrzymuje:

  • Testy skonstruowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.
  • Elektroniczny system generowania wyników.
  • Przejrzyste raporty z ilościowej i jakościowej analizy wyników ucznia.
  • Spersonalizowane opinie i rekomendacje.
zobacz więcej

Kalendarium diagnozy przedmiotowej dla klas 1–7 szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2017/2018

TERMIN

ZDARZENIE

25 kwietnia - 20 maja 2018 r.

Udostępnienie arkuszy przedmiotowych do diagnozy końcowej w wersji elektronicznej.

24 maja 2018 r.

Zakończenie wpisywania wyników w portalu.

11 czerwca 2018 r.

Prezentacja wyników ogólnopolskich w portalu przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl.

Diagnoza PRZED

Program diagnoza PRZED... sprawdza poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Ma formę próbnego egzaminu. Przystąpienie do programu zapewnia arkusze egzaminacyjne zgodne z zaleceniami CKE wraz z kluczami odpowiedzi, przygotowane przez doświadczonych ekspertów. Nauczyciele i dyrektorzy zyskują możliwość generowania raportów, statystyk i wyników klasy w prosty i wygodny sposób.

Test Umiejętności Trzecioklasisty

Test Umiejętności Trzecioklasisty

Program pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności na koniec I etapu edukacyjnego.

Czytaj więcej

diagnoza PRZED EGZAMINEM

diagnoza PRZED EGZAMINEM

Program w formie próbnego egzaminu gimnazjalnego pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Czytaj więcej

diagnoza PRZED MATURĄ

diagnoza PRZED MATURĄ

Program w formie próbnego egzaminu maturalnego pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Czytaj więcej

Kalendarium diagnoz egzaminacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Test Umiejętności Trzecioklasisty (TUT)

ZDARZENIE

20 marca 2018 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Testu Umiejętności Trzecioklasisty w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl.

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor.

20 kwietnia 2018 –13 maja 2018 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy TUT w portalu dedykowanym szkole podstawowej:
sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać ze wskazanon na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

24 kwietnia 2018 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl.

 24 – 25 kwietnia 2018 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia TUT:

24 kwietnia –  język polski

25 kwietnia –  matematyka

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników z danej części testu zostaną udostępnione w dniu sugerowanego terminu przeprowadzenia diagnozy o godz. 11.00.

13 maja 2018 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

22 maja 2018 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników TUT. 

 

Zobacz także