Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych

Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych umożliwia badanie poziomu osiągnięć oraz obserwację postępów uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w obowiązującej podstawie programowej z pomocą zestawu miarodajnych, stale doskonalonych narzędzi diagnostycznych. 

Wyniki diagnozy pozwalają w przemyślany i skuteczny sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

W ramach portalu Diagnoza przedmiotowa z Nową Erą nauczyciel otrzymuje:

 • Testy skonstruowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.
 • Elektroniczny system generowania wyników.
 • Przejrzyste raporty z ilościowej i jakościowej analizy wyników ucznia.
 • Spersonalizowane opinie i rekomendacje.
zobacz więcej

Kalendarium diagnozy przedmiotowej dla klas 1–8 szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2020/2021

TERMIN

ZDARZENIE

10 września 2020 r.

Udostępnienie arkuszy przedmiotowych do diagnozy wstępnej w wersji elektronicznej.

11 października 2020 r.

Zakończenie wpisywania wyników w portalu diagnostycznym. 

27 października 2020 r.

Prezentacja wyników ogólnopolskich w portalu diagnostycznym.

Diagnoza PRZED

Program diagnoza PRZED... sprawdza poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Ma formę próbnego egzaminu. Szkoła po przystąpieniu do programu otrzymuje arkusze egzaminacyjne zgodne z zaleceniami CKE wraz z kluczami odpowiedzi, przygotowane przez doświadczonych ekspertów. Nauczyciele i dyrektorzy zyskują możliwość generowania raportów, statystyk i wyników klasy w prosty i wygodny sposób. 

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Pobierz umowę.

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Test Umiejętności Trzecioklasisty

Program pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności na koniec I etapu edukacyjnego.

Czytaj więcej

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

Program pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania podstawy programowej. Wyniki egzaminu brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Czytaj więcej

PRZED MATURĄ

Program w formie próbnego egzaminu maturalnego pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Czytaj więcej

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, konieczne jest zawarcie z Nową Erą umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dwa egzemplarze wypełnionej umowy należy odesłać na adres:

NOWA ERA
Centrum Kontaktu
83-010 Straszyn
ul. Spacerowa 50

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Kalendarium diagnoz egzaminacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

 

SEMESTR ZIMOWY

SZKOŁA PODSTAWOWA 
diagnoza PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

 

TERMIN

ZDARZENIE

1 października 2020 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

17 listopada 2020 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

13 listopada 2020 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w portalu dedykowanym szkole podstawowej: sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany  przez niego administrator konta szkoły.

 18 – 20 listopada 2020 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY:

 język polski  18 listopada 2020 r., godz. 9.00

 matematyka  19 listopada 2019 r., godz. 9.00

 język angielski/język niemiecki  20 listopada 2019 r., godz. 9.00

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników z danej części testu zostaną udostępnione w dniu sugerowanego terminu przeprowadzenia diagnozy o godz. 9.00.

13 grudnia 2020 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

5 stycznia 2021 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASITY

 
Test umiejętności trzecioklasisty

Termin Testu umiejętności trzecioklasisty ogłosimy w II semestrze roku szkolnego 2020/2021. 

 
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
diagnoza PRZED MATURĄ
 

 

TERMIN

ZDARZENIE

1 października 2020 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do diagnozy PRZED MATURĄ w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Dyrektor szkoły jest osobą upoważnioną do zgłoszenia udziału placówki w programie.

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

4 stycznia 2021 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

28 grudnia 2020 r. - 7 lutego 2021 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED MATURĄ w portalu dedykowanym szkołom ponadpodstawowym: matura-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać na 3 dni  przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

Uwaga! Arkusze do języka niemieckiego PR będzie można pobrac już 7 stycznia. 

 7–14 stycznia 2021 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED MATURĄ:

7 stycznia 2021 r. 

 • Język polski  PP - godz. 9.00
 • Biologia PR - godz. 14.00

8 stycznia 2021 r. 

 • Matematyka PP - godz. 9.00
 • Historia PR - godz. 14.00 

11 stycznia 2021 r.

 • Język angielski/Język niemiecki PP - godz. 9.00
 • Język angielski PR - godz. 14.00

12 stycznia 2021 r.

 • Język polski PR - godz. 9.00
 • Chemia PR - godz. 14.00

13 stycznia 2021 r. 

 • Matematyka PR - godz. 9.00
 • Wiedza o społeczeństwie PR -  godz. 14.00

14 stycznia 2021 r. 

 • Geografia PR - godz. 9.00
 • Język niemiecki PR - godz. 9.00
 • Fizyka PR -  godz. 14.00
 •  

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników będą udostępniane sukcesywnie od dnia 8 stycznia [godz. 14:00].

8 lutego 2021 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

23 lutego 2021 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED MATURĄ

Zobacz także