Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych

Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych

Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych umożliwia badanie poziomu osiągnięć oraz obserwację postępów uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w obowiązującej podstawie programowej z pomocą zestawu miarodajnych, stale doskonalonych narzędzi diagnostycznych. 

Wyniki diagnozy pozwalają w przemyślany i skuteczny sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

W ramach portalu Diagnoza przedmiotowa z Nową Erą nauczyciel otrzymuje:

 • Testy skonstruowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.
 • Elektroniczny system generowania wyników.
 • Przejrzyste raporty z ilościowej i jakościowej analizy wyników ucznia.
 • Spersonalizowane opinie i rekomendacje.
zobacz więcej

Kalendarium diagnozy przedmiotowej dla klas 1–8 szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2018/2019

TERMIN

ZDARZENIE

1 września 2018 r.

Rejestracja nauczycieli w portalu www.przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl.

12 września 2018 r.

Udostępnienie arkuszy przedmiotowych do diagnozy wstępnej w wersji elektronicznej.

14 października 2018 r.

Zakończenie wpisywania wyników w portalu diagnostycznym. Nowy termin!

26 października 2018 r.

Prezentacja wyników ogólnopolskich w portalu diagnostycznym. Nowy termin!

24 kwietnia 2019 r.

Udostępnienie arkuszy przedmiotowych do diagnozy końcowej w wersji elektronicznej.

26 maja 2019 r.

Zakończenie wpisywania wyników w portalu.

5 czerwca 2019 r.

Prezentacja wyników ogólnopolskich w portalu przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl.

Diagnoza PRZED

Program diagnoza PRZED... sprawdza poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Ma formę próbnego egzaminu. Szkoła po przystąpieniu do programu otrzymuje arkusze egzaminacyjne zgodne z zaleceniami CKE wraz z kluczami odpowiedzi, przygotowane przez doświadczonych ekspertów. Nauczyciele i dyrektorzy zyskują możliwość generowania raportów, statystyk i wyników klasy w prosty i wygodny sposób. 

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Pobierz umowę.

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

Program pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania podstawy programowej. Wyniki egzaminu brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Czytaj więcej

PRZED EGZAMINEM

Program w formie próbnego egzaminu gimnazjalnego pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Czytaj więcej

PRZED MATURĄ

Program w formie próbnego egzaminu maturalnego pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Czytaj więcej

Test Umiejętności Trzecioklasisty

Program pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności na koniec I etapu edukacyjnego.

Czytaj więcej

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, konieczne jest zawarcie z Nową Erą umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dwa egzemplarze wypełnionej umowy należy odesłać na adres:

NOWA ERA
Centrum Kontaktu
83-010 Straszyn
ul. Spacerowa 50

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Kalendarium diagnoz egzaminacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA
 

Test Umiejętności Trzecioklasisty (TUT)

ZDARZENIE

1 marca 2019 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do TUT w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl.

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

25 kwietnia 2019 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie terminu przyjmowania zamówień na arkusze TUT. Każda szkoła, która zawarła z Nową Erą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, może skorzystać z wydłużonego terminu i złożyć zamówienie do 25 kwietnia. Placówki, które chciałyby  wziąć udział w TUT, a nie mają podpisanej umowy prosimy o kontakt z Centrum Klienta pod nr 801 88 10 10.

30 kwietnia 2019 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy TUT w portalu dedykowanym: sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

7-8 maja 2019 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia TUT

2 czerwca 2019 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

7 czerwca 2019 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników TUT


 

diagnoza PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

ZDARZENIE

10 września 2018 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl.

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

28 października 2018 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl 

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

16 listopada 2018 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w portalu dedykowanym szkole podstawowej: sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany  przez niego administrator konta szkoły.

 21 – 23 listopada 2018 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASITY :

 język polski - 21 listopada 2018 r., godz. 9.00

 matematyka - 22 listopada 2018 r., godz. 9.00

 język angielski - 23 listopada 2018 r., godz. 9.00

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników z danej części testu zostaną udostępnione w dniu sugerowanego terminu przeprowadzenia diagnozy o godz. 9.00.

14 grudnia 2018 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

04 stycznia 2019 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASITY 

GIMNAZJUM
 

diagnoza PRZED EGZAMINEM 

ZDARZENIE

10 września 2018 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do diagnozy PRZED EGZAMINEM w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl.

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

28 października 2018 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu egzamin-diagnoza.nowaera.pl 

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

23 listopada 2018 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED EGZAMINEM w portalu dedykowanym gimnazjum: egzamin-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany  przez niego administrator konta szkoły. 

28 – 30 listopada 2018 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia próbnego egzaminu gimnazjalnego PRZED EGZAMINEM :

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA − 28 listopada 2018 r.

 • Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00
 • Z zakresu języka polskiego - godz. 11.00

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA –  29 listopada 2018 r.

 • Z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00
 • Z zakresu matematyki - godz. 11.00 

JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI  –   30 listopada 2018 r.

 • Na poziomie podstawowym - godz. 9.00
 • Na poziomie rozszerzonym - godz. 11.00

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników z danej części testu zostaną udostępnione w dniu sugerowanego terminu przeprowadzenia diagnozy o godz. 11.00.

21 grudnia 2018 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

15 stycznia 2019 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED EGZAMINEM

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
 

diagnoza PRZED MATURĄ

ZDARZENIE

10 września 2018 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do diagnozy PRZED MATURĄ w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl.

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

30 listopada 2018 r.

UWAGA! NOWY TERMIN! Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu matura-diagnoza.nowaera.pl 

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

27 grudnia 2018 r. - 5 stycznia 2019 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED MATURĄ w portalu dedykowanym szkołom ponadpodstawowym:
matura-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać na 2 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany  przez niego administrator konta szkoły.

 03 – 11 stycznia 2019 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia próbnej matury PRZED MATURĄ :

3 stycznia 2019 

 • Język polski  PP - godz. 9.00
 • Biologia PR -  godz. 14.00

4 stycznia 2019 

 • Matematyka PP - godz. 9.00
 • Historia PR -  godz. 14.00 

7 stycznia 2019 

 • Język angielski/Język niemiecki PP - godz. 9.00
 • Język angielski PR - godz. 14.00

8 stycznia 2019 

 • Język polski PR - godz. 9.00
 • Chemia PR - godz. 14.00

9 stycznia 2019 

 • Matematyka PR - godz. 9.00
 • Wiedza o społeczeństwie PR -  godz. 14.00

10 stycznia 2019 

 • Geografia PR - godz. 9.00
 • Fizyka PR -  godz. 14.00

11 stycznia 2019 

 • Język niemiecki PR - godz. 9.00
 •  

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników z danej części testu zostaną udostępnione w dniu sugerowanego terminu przeprowadzenia diagnozy o godz. 16.00.

8 lutego 2019 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

19 lutego 2019 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED MATURĄ

Zobacz także