Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych

Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych umożliwia badanie poziomu osiągnięć oraz obserwację postępów uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w obowiązującej podstawie programowej z pomocą zestawu miarodajnych, stale doskonalonych narzędzi diagnostycznych. 

Wyniki diagnozy pozwalają w przemyślany i skuteczny sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

W ramach portalu Diagnoza przedmiotowa z Nową Erą nauczyciel otrzymuje:

 • Testy skonstruowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.
 • Elektroniczny system generowania wyników.
 • Przejrzyste raporty z ilościowej i jakościowej analizy wyników ucznia.
 • Spersonalizowane opinie i rekomendacje.
zobacz więcej

Kalendarium diagnozy przedmiotowej dla klas 1–8 szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2019/2020

TERMIN

ZDARZENIE

22 kwietnia 2020 r.

Udostępnienie arkuszy przedmiotowych do diagnozy końcowej w wersji elektronicznej.

17 maja 2020 r.

Zakończenie wpisywania wyników w portalu diagnostycznym. 

2 czerwca 2020 r.

Prezentacja wyników ogólnopolskich w portalu diagnostycznym.

Diagnoza PRZED

Program diagnoza PRZED... sprawdza poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Ma formę próbnego egzaminu. Szkoła po przystąpieniu do programu otrzymuje arkusze egzaminacyjne zgodne z zaleceniami CKE wraz z kluczami odpowiedzi, przygotowane przez doświadczonych ekspertów. Nauczyciele i dyrektorzy zyskują możliwość generowania raportów, statystyk i wyników klasy w prosty i wygodny sposób. 

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Pobierz umowę.

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Test Umiejętności Trzecioklasisty

Program pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności na koniec I etapu edukacyjnego.

Czytaj więcej

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

Program pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania podstawy programowej. Wyniki egzaminu brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Czytaj więcej

PRZED MATURĄ

Program w formie próbnego egzaminu maturalnego pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Czytaj więcej

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, konieczne jest zawarcie z Nową Erą umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dwa egzemplarze wypełnionej umowy należy odesłać na adres:

NOWA ERA
Centrum Kontaktu
83-010 Straszyn
ul. Spacerowa 50

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Kalendarium diagnoz egzaminacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

TEST UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY

 

diagnoza Test Umiejętności Trzecioklasisty

ZDARZENIE

16 marca 2020

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do TESTU UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznychmusi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

29 kwietnia 2020

Udostępnienie elektronicznych arkuszy TESTU UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY w portalu dedykowanym szkole podstawowej: sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl

6-7 maja 2020

Sugerowane terminy przeprowadzenia TESTU UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY

6 maja – język polski

7 maja – matematyka 

25 maja 2020 

Zakończenie przyjmowania wyników

5 czerwca 2020

Opublikowanie wyników ogólnopolskich 

 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
 

diagnoza PRZED MATURĄ

ZDARZENIE

1 października 2019 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do diagnozy PRZED MATURĄ w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Dyrektor szkoły jest osobą upoważnioną do zgłoszenia udziału placówki w programie.

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

1 stycznia 2020 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

27 grudnia 2019 r. - 5 stycznia 2020 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED MATURĄ w portalu dedykowanym szkołom ponadpodstawowym: matura-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać na 3 dni  przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

Uwaga! Arkusze do języka niemieckiego PR będzie można pobrac już 7 stycznia. 

 2–10 stycznia 2020 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia próbnej matury PRZED MATURĄ :

2 stycznia 2020 r. 

 • Język polski  PP - godz. 9.00
 • Biologia PR -  godz. 14.00

3 stycznia 2020 r. 

 • Matematyka PP - godz. 9.00
 • Historia PR -  godz. 14.00 

7 stycznia 2020 r.

 • Język angielski/Język niemiecki PP - godz. 9.00
 • Język angielski PR - godz. 14.00

8 stycznia 2020 r.

 • Język polski PR - godz. 9.00
 • Chemia PR - godz. 14.00

9 stycznia 2020 r. 

 • Matematyka PR - godz. 9.00
 • Wiedza o społeczeństwie PR -  godz. 14.00

10 stycznia 2020 r. 

 • Geografia PR - godz. 9.00
 • Język niemiecki PR - godz. 9.00
 • Fizyka PR -  godz. 14.00
 •  

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników będą udostępniane sukcesywnie od dnia 8 stycznia [godz. 14:00].

9 lutego 2020 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

25 lutego 2020 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED MATURĄ

Zobacz także