1140x600_tabelka.jpg

Administracja i zarządzanie

 

Tablica dyrektora

Raporty dla nadzoru

 

 • Dedykowany pulpit dla dyrektora szkoły: 
  Zawiera stale aktualizowane informacje, m.in. zbliżające się wydarzenia z kalendarza, informacje o nieobecnych nauczycielach i ich zastępstwach, uczniach z najniższą frekwencją, średnich ocenach, długotrwałych nieobecnościach 
 • Alerty dotyczące sytuacji wymagających interwencji dyrektora szkoły 
 • Czytelny widok i możliwość szybkiej reakcji

Zbiór kilkunastu gotowych do użycia raportów, np.: 

 • Realizacja punktów podstawy programowej 
 • Systematyczność wystawiania ocen 
 • Uczniowie z niską/wysoką średnią semestralną 
 • Uczniowie z wysokim/niskim poziomem absencji 
 • Frekwencja uczniów po przedmiotach i nauczycielach prowadzących 
 • Możliwość zakładania własnych filtrów oraz wyboru danych 

Księga zastępstw

Wzory dokumentów

 • Elastyczne planowanie zastępstw dla wszystkich dzienników, w tym świetlicy, rewalidacji i zajęć przedszkolnych
 • Automatyczne przekazywanie do rozliczenia godzin na podstawie realizacji zajęć w dzienniku
 • Generowanie pliku zasilającego Płace VULCAN informacjami o zastępstwach i stałych godzinach ponadwymiarowych
 • Informowanie wszystkich zainteresowanych o zastępstwach poprzez dziennik
 • Obsługa wszystkich dzienników w szkole
 • Oszczędność czasu na planowaniu i rozliczaniu zastępstw
 • Brak konieczności przygotowywania indywidualnych okresowych rozliczeń zastępstw przez nauczycieli
 • Ponad 40 gotowych szablonów dokumentów niezbędnych dla nadzoru pedagogicznego m.in.: Plan nadzoru pedagogicznego, Protokół z rady pedagogicznej, Arkusz monitorowania kształtowania kompetencji kluczowych, Arkusz obserwacji oceniającej, Arkusz obserwacji wspomagającej, Zasady prowadzenia obserwacji zajęć itd.
 • Szablony zasilane danymi z dziennika możliwe do wykorzystania w korespondencji seryjnej 
 • Możliwość tworzenia własnych szablonów oraz udostępniania szablonów nauczycielom 

Planowanie lekcji i materiały dydaktyczne

 

Asystent nauczyciela 

Moduł testowy

 • Planowanie lekcji, wybór tematu na podstawie rozkładu materiału 
 • Prowadzenie lekcji przez nauczyciela m.in. sprawdzanie frekwencji, wystawianie ocen, planowanie sprawdzianów 
 • Zlecenia prac domowych w systemie oraz zadania administracyjne po zakończeniu lekcji 
 • Oszczędność czasu dzięki zbiorczym widokom dostępnym w trakcie lekcji
 • Łatwy dostęp do wykorzystywanych treści dydaktycznych 
 • Tworzenie kwestionariuszy zawierających różne rodzaje pytań np. test pojedynczego lub wielokrotnego wyboru 
 • Możliwość przeprowadzenia testu online 
 • Indywidualizacja testów np. poprzez zmianę kolejności pytań i odpowiedzi 
 • Automatyczna ocena wyników testów wielu uczniów

Kalendarz 

Zadania domowe

 • Plan lekcji, zadania domowe oraz sprawdziany w jednym kalendarzu 
 • Widoczność kluczowych informacji bez konieczności wywoływania szczegółów, np. informacji o brakach w dziennikach, zastępstwach 
 • Możliwość inicjowania zdarzeń z widoku kalendarza, np. rozpoczęcie lekcji, odczytywanie wykonanych zadań domowych  
 • Widoki dla nauczycieli oraz uczniów i rodziców
 • Zlecanie prac domowych w systemie 
 • Monitorowanie realizacji zadań domowych przez uczniów 
 • Możliwość odesłania odpowiedzi przez ucznia w systemie 
 • Łatwy odczyt zadania oraz możliwość ocenienia i zrecenzowania pracy 
 • Pełna integracja z modułem dydaktycznym 

 

Biblioteka zasobów

 • Biblioteka zasobów dla przedmiotów: język polski, matematyka, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, język angielski oraz nauczanie zintegrowane 
 • Około 5000 zasobów edukacyjnych dla klas 1-8  
 • Różne formy materiałów: filmy, animacje, scenariusze lekcji, karty pracy, grafiki, mapy 
 • Proste uruchamianie zasobów w trakcie prowadzenia lekcji 
 • Oszczędność czasu na przygotowaniu do lekcji dzięki kolekcjom zasobów Nowej Ery i partnerów

Materiały prezentacyjne 

 • Ponad 1400 materiałów prezentacyjnych wspierających poprowadzenie lekcji 
 • 9 mechanizmów umożliwiających przedstawienie różnych danych i zagadnień (np. oś czasu, pokaz slajdów, grafika interaktywna) 

Smartlinki 

 • Po kliknięciu w link multibook otwiera się na stronie dotyczącej  danego tematu lekcji 
 • eduOne zawiera smartlinki do multibooków Nowej Ery w klasach 4-8 

 

Moje zasoby

 • Kreator tworzenia autorskich lekcji z użyciem zasobów multimedialnych 
 • Gotowe szablony ułatwiające tworzenie prezentacji 
 • Wbudowane elementy aktywizujące ucznia podczas lekcji, np. pytania weryfikujące zrozumienie omawianego tematu 

Kolekcje zasobów na lekcje

 • Gotowe kolekcje zasobów powiązane z tematami lekcji 
 • Tworzenie własnych kolekcji przy wykorzystaniu różnych źródeł zasobów np. Youtube, vimeo, GeoGebra oraz własnych plików
 • Integracja zasobów z tematem lekcji z rozkładu materiału
 • Nauczyciel, po wprowadzeniu tematu lekcji, może jednym kliknięciem przejść do zasobów powiązanych z daną lekcją

Kolekcje zasobów po lekcji i zasoby multimedialne

 • Możliwość udostępniania zasobów uczniom: jako notatka po lekcji lub zasoby do przejrzenia 
 • Zapisywanie notatek z tablicy (Monitor Samsung FLIP2) i udostępnianie jej uczniom 

Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy

Zobacz także