Javascript is required

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych

Autor: Magda Kozińska, 06.03.2024

Szkoła średnia bez tajemnicRekrutacja
Podziel się

Do niektórych klas odbywają się dodatkowe egzaminy: sprawdziany uzdolnień kierunkowych, testy kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej.

Rekrutacja do liceum odbywa się na podstawie przeliczenia na punkty ocen na świadectwie, dodatkowych osiągnięć oraz wyników egzaminu ósmoklasisty. W 2024 roku zaplanowany jest on na:

  • 14 maja – język polski
  • 15 maja – matematyka
  • 16 maja – język obcy nowożytny

Wyniki zdobyte podczas tego egzaminu oraz oceny na koniec roku z wybranych przedmiotów są podstawą rekrutacji do szkół średnich. Uwaga! Są klasy i szkoły, które oprócz tego wymagają od kandydatów zdania sprawdzianu predyspozycyjnego.


Co to jest sprawdzian predyspozycyjny do liceum?
Sprawdzian predyspozycyjny nazywany także testem kompetencji lub uzdolnień to sposób na sprawdzenie predyspozycji ucznia do nauki w klasach specjalistycznych, np. artystycznych, sportowych czy językowych, w których oczekuje się od niego szczególnych zdolności w danym kierunku. Sprawdzian predyspozycyjny to element rekrutacji do liceum, ale nie jest obowiązkowy do klas ogólnych. Trzeba go zdać, gdy chcemy uczyć się w klasie sportowej, językowej czy np. plastycznej.


Kto ogłasza sprawdzian predyspozycyjny do liceum?
Decyzję o przeprowadzeniu sprawdzianu uzdolnień podejmuje dyrektor szkoły. Dyrektorzy poszczególnych szkół w Polsce ustalają dokładne terminy, w których odbędą się:

  • sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych,
  • sprawdzian predyspozycji językowych do oddziałów wstępnych,
  • sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów kierunkowych (artystycznych lub innych kierunkowych),
  • test sprawności fizycznej do oddziałów sportowych.

W większości województw w Polsce uczniowie, chcący dostać się do takich oddziałów, swoje wnioski składają między 10 maja a 23, 27, 29 lub 31 maja (w województwie łódzkim - do 21 maja, w zachodniopomorskim i lubelskim do 14 czerwca). Warto sprawdzić dokładny harmonogram dla swojego województwa, by nie pomylić terminów, w których uczniowie chcący zdawać egzamin wstępny do liceum dwujęzycznego, egzamin wstępny do liceum plastycznego (artystycznego), egzamin wstępny do klasy z maturą IB czy egzamin wstępny do klasy/szkoły sportowej mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.


Kiedy jest sprawdzian predyspozycyjny do liceum?
Test kompetencji do szkoły średniej odbywa się pod koniec maja i w czerwcu. Dokładną datę, w jakiej odbywa się sprawdzian predyspozycji wyznacza dyrektor każdej szkoły. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogą wziąć udziału w I terminie testu predyspozycyjnego, organizowany jest II termin. 


Co, jeśli ktoś nie zda testu predyspozycji do liceum?
Sprawdzian uzdolnień to test, który przeprowadzany jest do klas o specjalistycznym profilu. Muszą go zdać uczniowie, którzy chcą dostać się np. do liceum plastycznego, do klasy/szkoły sportowej, do klasy dwujęzycznej lub z maturą IB. Jeśli uczeń nie zda testu predyspozycyjnego, to nie zostanie przyjęty do tych klas, ale to nie znaczy, że nie zda do szkoły ponadpodstawowej. Składając wniosek o przyjęcie do liceum uczeń może aplikować do kilku szkół. Test predyspozycji nie ma wpływu na rekrutację do klas ogólnodostępnych


Jak wygląda test predyspozycji do liceum?
Sprawdzian kompetencji uzależniony jest od typu szkoły. W przypadku testu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych to zwykle jest on taki sam na terenie całego miasta, by dzieci miały równe szanse do klas dwujęzycznych w różnych szkołach. Jeśli chodzi o egzamin wstępny do klas artystycznych – to w przypadku liceów plastycznych zwykle wymagana jest teczka z pracami. W szkołach muzycznych odbywają się przesłuchania. Do klas/szkół sportowych wymagany jest test sprawności fizycznej, brane pod uwagę są także osiągnięcia w zawodach i konkursach sportowych, które pokazują zdolności ucznia w tym kierunku. Generalnie sposób i tryb przeprowadzania testu predyspozycji do liceum zależy od szkoły – tam uczniowie uzyskują szczegółowe informacje.

Szkoła średnia bez tajemnicRekrutacja
Podziel się