Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku 2020

Nowy harmonogram rekrutacji do szkół średnich jest ujednolicony dla całego kraju, bez dotychczasowego rozróżnienia na województwa. Przez pandemię koronawirusa czas naboru uległ skróceniu o blisko połowę. Mniej jest czasu na złożenie wniosków do liceum, technikum lub szkoły branżowej I stopnia, nie ma także etapu rekrutacji uzupełniającej. Oto obowiązujące terminy:

Rys. 1. Harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych.

Od 15 czerwca do 10 lipca wnioski do szkół średnich składają uczniowie, którzy starają się o miejsca w placówkach i klasach (oddziałach), do których można się dostać bez dodatkowych sprawdzianów. Poza wnioskiem warto przynieść – jeśli się je ma – dodatkowe zaświadczenia, które dają kandydatowi pierwszeństwo w dostaniu się do klasy, gdyby o to samo miejsce starały się osoby z tym samym wynikiem punktowym w rekrutacji (te dodatkowe kryteria to: problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą).

Wszyscy chętni do szkół lub klas, do których odbywają się sprawdziany umiejętności kierunkowych, testy kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej, mają na złożenie wniosku mniej czasu – termin upływa 22 czerwca. Dodatkowe egzaminy do szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych odbędą się między 23 czerwca a 7 lipca. Dokładne daty sprawdzianów zdolności kierunkowych, predyspozycji i kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej ustalają dyrektorzy poszczególnych szkół.

Między 31 lipca a 4 sierpnia do szkoły pierwszego wyboru należy donieść zaświadczenie o wyniku egzaminu klas 8 (wyniki te będą ogłoszone 31 lipca). Jeśli okaże się, że wynik jest zupełnie inny, niż uczeń się spodziewał, i że zmiana ta wpływa na to, do której szkoły chce się dostać, do 4 sierpnia jest jeszcze czas na dokonanie zmian na liście preferencji. Jeśli po zmianach inne liceum czy technikum będzie szkołą pierwszego wyboru, należy do niej złożyć wszystkie wymagane dokumenty: wniosek, świadectwo i wynik egzaminu, ew. dodatkowe zaświadczenia.

W dniach 12-18 sierpnia do szkół prowadzących szkolenie zawodowe, należy przynieść zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz (jeśli jest wymagane), orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Jeśli z ważnych przyczyn uzyskanie takiego zaświadczenia i orzeczenia nie jest możliwe kandydat (lub rodzice niepełnoletniego kandydata) powinien do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, poinformować o tym dyrektora szkoły i podać przyczynę takiego opóźnienia. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

W tym roku, z racji skróconego czasu trwania naboru, nie ma etapu rekrutacji uzupełniającej. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że kandydaci, którzy nigdzie nie znaleźli miejsca, będą przyjmowani do szkoły średniej na podstawie decyzji dyrektora placówki i powołuje się na art. 130 ust.2 ustawy Prawo oświatowe. Ten zapis prawny dotyczy sytuacji ucznia, który chce dostać się do danej klasy w ciągu roku szkolnego. Można się więc spodziewać, że kandydaci nieprzyjęci do żadnej szkoły będą musieli znaleźć dla siebie miejsce w szkole, która nie ma pełnego obłożenia i złożyć do dyrektora placówki podanie z prośbą o przyjęcie.

 

Zobacz także