Javascript is required
header image

Kształcenie specjalne

Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas 4-8

Konkurs eduSensus Education Awards 2024 • Konkurs eduSensus Education Awards 2024

Oferta edukacyjnaMateriały edukacyjne i ćwiczeniowe dedykowane potrzebom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także tych w spektrum autyzmu. Wybrane tytuły będą idealny uzupełnieniem warsztatu nauczyciela, którego uczniowie mierzą się z problemami w rozwoju emocjonalno-społecznym, a także potrzebują wsparcia w rozwoju funkcji poznawczych i generalnie umiejętności społecznych. Publikacje przeznaczone do pracy przede z uczniami klas 4-8 szkoły podstawowej i ze względu na logiczną i spójną strukturę stanowią doskonałą kontynuację zajęć prowadzonych w klasach 1-3. Materiały spełniają wymogi zwiększonej dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów z orzeczeniami, a takżemożliwości zakupu w ramach subwencji oświatowej dla uczniów z niepełnosprawnościami. 

Pewny start. Poziom DCel serii: nauka samodzielności w szkole i poza nią, rozwijanie aktywności poznawczej uczniów, nauka liczenia w zakresie 20.
Cechy charakterystyczne: duża liczba zdjęć, krótkie teksty.

Brak wyników!

Pewny start. Poziom ECel serii: nauka samodzielności w szkole i poza nią, rozwijanie aktywności poznawczej, kreatywności, zdolności manualnych oraz kompetencji komunikacyjnych i społeczno-emocjonalnych, nauka liczenia w zakresie 30.
Cechy charakterystyczne: tematyka odnosząca się bezpośrednio do rzeczywistości i codziennych doświadczeń uczniów i uczennic, nacisk położony na rozwijanie praktycznych umiejętności, bogactwo zdjęć i ilustracji.

Brak wyników!

Pewny start. Poziom GCel serii: rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności komunikacyjnych, utrwalanie podstawowych umiejętności matematycznych oraz czytania i pisania.
Cechy charakterystyczne: bogato ilustrowany zdjęciami materiał, różnorodne typy zadań.

Brak wyników!

Pewny start. Poziom HCel serii: nauka samodzielności w szkole i poza nią, rozwijanie aktywności poznawczej i kreatywności oraz kompetencji komunikacyjnych i społeczno-emocjonalnych, przygotowanie do zmian zachodzących w okresie dojrzewania, nauka liczenia w zakresie 100 (i 1000 setkami).
Cechy charakterystyczne: tematyka odnosząca się bezpośrednio do rzeczywistości i codziennych doświadczeń uczniów i uczennic, nacisk położony na rozwijanie praktycznych umiejętności, bogactwo zdjęć i ilustracji.

Brak wyników!

Funkcje psychofizyczneCel serii: usprawnienie funkcji psychofizycznych i społecznych uczniów.
Cechy charakterystyczne serii: kompleksowe zestawy ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje, kolorowe materiały, prosta forma (minimalna, niezbędna do wykonania zadania liczba elementów na stronie), dołączona płyta z nagraniami do pracy nad percepcją słuchową.

Brak wyników!

Pewny start. Mój dobry rokCel serii: rozwijanie funkcji poznawczych oraz kompetencji społecznych
Cechy charakterystyczne serii: karty zawierające 1–2 polecenia, krótkie teksty napisane językiem łatwym do czytania, proste zadania matematyczne, ćwiczenia do nauki czytania globalnego. Zadania polegają na pisaniu po śladzie, czytaniu,opowiadaniu, wycinaniu, naklejaniu, zaznaczaniu, łączeniu kropek, układaniu, kolorowaniu.

Brak wyników!

Pewny start. Świat wokół mnieCel serii: nauka samodzielności i bezpiecznego funkcjonowania w szkole, domu oraz poza nimi. 
Cechy charakterystyczne serii: duża liczba zdjęć, rysunki dostosowane do wieku starszych uczniów, krótkie teksty napisane w tzw. języku łatwym do czytania. Zadania polegają na czytaniu, wycinaniu wyrazów/obrazków i wklejaniu w ramki, zaznaczaniu, pisaniu, liczeniu.

Brak wyników!

Pewny start. Wokół pór rokuCel serii: porządkowanie i uzupełnianie wiedzy uczniów, rozwijanie aktywności poznawczej.
Cechy charakterystyczne serii: przekroczenie progu dziesiątkowego, dużo zadań matematycznych oraz doświadczeń wkomponowanych w omawiane tematy, wiele elementów na stronie, najobszerniejsze zeszyty z kartami pracy, część kart pracy dwustronna. 

Brak wyników!

Pewny start. Moja matematykaCel serii: rozwijanie umiejętności matematycznych – rozpoznawania cyfr, przeliczania, wykonywania obliczeń, usprawnianie pamięci, myślenia, koncentracji uwagi,      rozwijanie funkcji poznawczych, ćwiczenie motoryki małej.

Cechy charakterystyczne:

 • edukacja matematyczna oparta na podstawowych informacjach opisanych językiem konkretów (to, co widać), przeplatanych przykładami i ćwiczeniami,
 • treści skupione wokół tych samych kręgów tematycznych, zgodnych z kalendarzem szkolnym i porami roku, z uwzględnieniem środowiska społecznego ucznia,
 • różnica w stopniu trudności między poziomami A i B umożliwiająca nauczycielowi swobodne poruszanie się po materiale i dostosowanie go do możliwości poznawczych ucznia.

Zadania kształtują orientację przestrzenną:

 • służą dostrzeganiu prawidłowości (rytmy),
 • wprowadzają pojęcie zbioru (klasyfikacja),
 • kształtują pojęcia geometryczne,
 • ćwiczą umiejętność liczenia,
 • pokazują dodawanie i odejmowanie (na konkretach) oraz pomagają utrwalić zapisywanie działań matematycznych,
 • kształtują umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
 • rozwijają umiejętność mierzenia długości i odmierzania płynów.

Dodatkowo ćwiczenia zawarte w kartach pracy:

 • uczą rozumienia pojęć,
 • pomagają rozpoznawać kolory i nazywać je,
 • uczą uważnego słuchania i doskonalą tę umiejętność,
 • kształtują umiejętności komunikacyjne (wskazywanie, nazywanie, dokonywanie wyboru, formułowanie odpowiedzi na pytania, zadawanie pytań itp.) i doskonalą je,
 • utrwalają wiedzę o środowisku przyrodniczym i społecznym,
 • kształtują umiejętność czytania uczestniczącego.

Spójna koncepcja pakietu daje nauczycielowi komfort pracy podczas realizacji programu nauczania na, każdej lekcji.

Brak wyników!

Pewny start. Moja codziennośćCel serii: rozwijanie kompetencji społecznych, umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami, kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych, stymulowanie rozwoju poznawczego i emocjonalnego, rozwijanie i utrwalanie podstawowych umiejętności matematycznych oraz czytania i pisania, rozwijanie kreatywności, uzdolnień i zainteresowań.

Cechy charakterystyczne: materiał bogato ilustrowany zdjęciami, różnorodne typy zadań, zastosowanie czcionki pisanej.

Zadania polegają na zaznaczaniu, rozwiązywaniu krzyżówek, przeliczaniu, uzupełnianiu brakujących elementów, układaniu wyrazów z rozsypanek literowych i zdań z rozsypanek wyrazowych, wpisywaniu wyrazów w odpowiedniej formie, wycinaniu i dopasowywaniu elementów, łączeniu linią.

Brak wyników!

Akademia pomysłów. Jestem za rozmowąCel serii: nauka zachowań społecznych, wchodzenia w interakcje, radzenia sobie z emocjami, rozumienia przekazu werbalnego i niewerbalnego, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, budowanie samooceny, motywowanie do nawiązywania kontaktów społecznych, niwelowanie lęku związanego z kontaktami z innymi osobami, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Cechy charakterystyczne: graficzne przedstawienie sytuacji z życia społecznego – w szkole, w domu oraz w innych miejscach (w sklepie, w plenerze, środkach komunikacji i miejscach użyteczności publicznej).

Zadania polegają na czytaniu ze zrozumieniem, odczytywaniu komunikatów wyrażonych pozawerbalnie, uzupełnianiu dymków w komiksach poprzez wykorzystanie zaproponowanych tekstów i samodzielne budowanie dialogów, tworzeniu scenariuszy do odgrywania scenek, przywoływaniu podobnych sytuacji z własnego doświadczenia.

Brak wyników!

Akademia pomysłów. Uczeń ze spektrum autyzmu.Zestaw powstał z myślą o rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów klas 4-8 ze spektrum autyzmu. Zawarte w nim narzędzia dydaktyczne ułatwią pracę nauczycielowi wspomagającemu lub pedagogowi, a dziecku ze spektrum autyzmu pomogą lepiej zrozumieć siebie i otaczający je świat.
Pakiet składa się z dwóch części: cztery zeszyty z aż 660 kartami prac oraz teczka zawierająca 20 pomocy dydaktycznych.

Brak wyników!

Pewny start. Odkrywam światCel serii: nauka podstawowych umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.
Cechy charakterystyczne serii: materiały uwzględniające zróżnicowany poziom funkcjonowania uczniów – 3 poziomy trudności w każdym temacie, wykorzystanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji – PCS.
Zadania polegają na wycinaniu, kolorowaniu, przyklejaniu, rysowaniu i pisaniu po śladzie, zaznaczaniu, czytaniu.

Brak wyników!

Pewny start. Poznać i zrozumieć uczuciaCel serii: wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów, a zwłaszcza nauka rozpoznawania i wyrażania uczuć, radzenia sobie z uczuciami, budowania relacji międzyludzkich.

Cechy charakterystyczne serii: realistyczne, dobrane do wieku uczniów fotografie, symbole PCS.

Zadania polegają na czytaniu, łączeniu elementów, dopasowywaniu, zaznaczaniu.

Brak wyników!

Pewny start. O dojrzewaniu.Cel serii: pomoc uczniom w przejściu przez jeden z najtrudniejszych etapów w życiu, czyli okres dojrzewania, oswojenie ich ze zmianami fizycznymi i emocjami pojawiającymi się w tym czasie, nauka dbania o intymność i własne bezpieczeństwo, kształtowanie asertywności.

Cechy charakterystyczne serii: realistyczne ilustracje i zdjęcia oraz krótkie teksty napisane językiem łatwym do czytania.

Zadania polegają na czytaniu, łączeniu elementów, dopasowywaniu, zaznaczaniu.

Brak wyników!