SERIA

Chemia Nowej Ery. Reforma 2017

 • Zgodna z nową podstawą programową seria do nauczania chemii w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej.
 • Umożliwia osiąganie najlepszych efektów nauczania dzięki stopniowaniu trudności wprowadzanych treści i ich optymalnemu rozplanowaniu na klasy 7 i 8.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności odczytywania informacji z układu okresowego dzięki Multimedialnemu układowi okresowemu na stronie ukladokresowy.edu.pl.
 • Rozwija umiejętność formułowania wniosków na podstawie obserwacji dzięki filmom z doświadczeń chemicznych zamieszczonym m.in. w Multitece, Dzienniku laboratoryjnym i na stronie docwiczenia.pl oraz zadaniom To doświadczenie musisz znać i Niewielkie projekty – duże efekty! w zeszytach ćwiczeń.
 • Ćwiczy umiejętności obliczeniowe dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku w podręcznikach oraz różnorodnym zadaniom w zeszytach ćwiczeń i zbiorze zadań. 
 • Umożliwia indywidualizację nauczania oraz rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki licznym materiałom prezentacyjnym dostępnym w Multitece i na stronie dlanauczyciela.pl.
 • Ułatwia nauczycielom weryfikację wiedzy uczniów i systematyczną kontrolę ich postępów dzięki diagnozie przedmiotowej.

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 785/1/2017
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” w atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach chemii. Częste odwołania do życia codziennego ukazują chemię jako naukę praktyczną i nowoczesną, co ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem. Na końcu publikacji znajduje się dwustronna wklejka z układem okresowym pierwiastków chemicznych i tabelą rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie.

 • Ułatwia opanowanie podstaw chemii przez uczniów, którym nauka sprawia trudność, dzięki krok po kroku wyjaśnionym przykładom zadań problemowych i obliczeniowych oraz infografikom Przeczytaj – zrozumiesz! przedstawiającym procesy krok po kroku i kształcącym kluczowe umiejętności.
 • Wspiera stopniowe wprowadzanie uczniów w zagadnienia chemii dzięki optymalnemu podziałowi treści nauczania na klasę 7 i 8. Powtórzenie informacji o Tlenkach i wodorotlenkach na początku klasy 8 ułatwia przypomnienie ich przed realizacją Soli
 • Kształci umiejętność projektowania i opisywania doświadczeń chemicznych poprzez precyzyjne instrukcje zilustrowane schematem i fotografią, z czytelnie wyróżnionymi obserwacjami i wnioskami. Doświadczenia zalecane do realizacji w nowej podstawie programowej zostały wyróżnione.
 • Ułatwia uczniom znalezienie najważniejszych treści w temacie dzięki elementowi Zapamiętaj i Celom lekcji przygotowanym do każdego tematu.
 • Jest pomocny w utrwaleniu ważnych terminów dzięki elementom Skojarz i zapamiętaj! oraz Podobieństwa i różnice.
 • Budzi zainteresowanie przedmiotem i przedstawia chemię jako naukę nowoczesną, silnie związaną z życiem codziennym dzięki elementowi Chemia wokół nas oraz licznym infografikom Zastosowania.
 • Pomocny w sprawdzeniu wiadomości i ćwiczeniu umiejętności przed sprawdzianem dzięki Podsumowaniom oraz przekrojowym zadaniom Sprawdź, czy wiesz… Sprawdź, czy umiesz… na końcu każdego działu.
 • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą dzięki wyróżnionym treściom  i zadaniom o podwyższonym stopniu trudności Dla dociekliwych.
przejdź do sklepu

Chemia Nowej Ery

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 7 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” doskonale wspiera rozwijanie kluczowych umiejętności: opisywania doświadczeń chemicznych, zapisywania równań reakcji chemicznych i wykonywania obliczeń. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na stronie docwiczenia.pl.

 • Kształci umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych dzięki zadaniom To doświadczenie musisz znać oraz Niewielkie projekty – duże efekty! 
 • Umożliwia skuteczne utrwalenie podstaw chemii dzięki zadaniom Na dobry początek; rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą, czemu służą zadania Dla dociekliwych.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji dzięki ciekawym treściom połączonym z zadaniami: Korzystam z informacji.
 • Umożliwia uczniom weryfikację wiedzy przed sprawdzianem dzięki przekrojowym zadaniom zamieszczanym na końcu działów: Test powtórzeniowy.
 • Zapewnia uczniom dostęp do dodatkowych zadań, zdjęć, animacji i filmów na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

Chemia w zadaniach i przykładach

Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej

Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło

Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej „Chemia w zadaniach i przykładach” to rozwiązanie wspierające naukę chemii zarówno z lekcji na lekcję, jak i podczas przygotowań do sprawdzianów czy konkursów chemicznych. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na stronie docwiczenia.pl.

 • Zawiera opisy wszystkich doświadczeń chemicznych zalecanych przez nową podstawę programową z chemii do realizacji w szkole podstawowej.
 • Jest pomocny w utrwalaniu wiedzy i kształceniu umiejętności z lekcji na lekcję dzięki różnorodnym zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Skutecznie wspiera opanowywanie różnych sposobów rozwiązywania zadań, zarówno obliczeniowych, jak i problemowych dzięki przykładom opisanym krok po kroku.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności wykraczających poza wymagania podstawy programowej dzięki zadaniom i treściom zamieszczonym w dziale Przygotowanie do konkursów chemicznych.
 • Doskonale sprawdza się podczas powtarzania wiadomości przed sprawdzianami dzięki ABC chemii i ułatwia uczniom weryfikację umiejętności dzięki testom przekrojowym.
 • Zapewnia uczniom dostęp do animacji i filmów na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 785/2/2018
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” obejmuje treści z chemii nieorganicznej i organicznej. Rozpoczyna go powtórzenie informacji z klasy 7 o tlenkach i wodorotlenkach. Podręcznik w atrakcyjny sposób łączy wiedzę o właściwościach związków chemicznych z ich zastosowaniami.

 • Ułatwia opanowanie podstaw chemii przez wszystkich uczniów dzięki przykładom rozwiązanych zadań problemowych oraz infografikom Przeczytaj – zrozumiesz! przedstawiającym ważne procesy i kształcącym kluczowe umiejętności.
 • Kształci umiejętność projektowania i opisywania doświadczeń chemicznych poprzez precyzyjne instrukcje zilustrowane schematem i fotografią, z czytelnie wyróżnionymi obserwacjami i wnioskami. Doświadczenia zalecane do realizacji w nowej podstawie programowej zostały wyróżnione.
 • Ułatwia uczniom znalezienie najważniejszych treści dzięki Celom lekcji przygotowanym do każdego tematu oraz pojęciom zebranym w Zapamiętaj!
 • Jest pomocny w utrwaleniu ważnych informacji dzięki takim elementom jak Skojarz i zapamiętaj! oraz Podobieństwa i różnice.
 • Budzi zainteresowanie przedmiotem i przedstawia chemię jako naukę nowoczesną, silnie związaną z życiem codziennym dzięki wiadomościom wyróżnionym jako Chemia wokół nas oraz licznym infografikom Zastosowania.
 • Pomocny w sprawdzeniu wiadomości i ćwiczeniu umiejętności przed sprawdzianem dzięki Podsumowaniom oraz przekrojowym zadaniom Sprawdź, czy wiesz… Sprawdź, czy umiesz… na końcu każdego działu.
 • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą dzięki treściom Dla dociekliwych i zadaniom o podwyższonym stopniu trudności .
przejdź do sklepu

Chemia Nowej Ery

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” doskonale wspiera rozwijanie kluczowych umiejętności, takich jak: opisywanie doświadczeń chemicznych, zapisywanie równań reakcji chemicznych i wykonywanie obliczeń. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów zamieszczonych na stronie docwiczenia.pl.

 • Umożliwia uczniom przypomnienie sobie najważniejszych zagadnień, które poznali w klasie 7, dzięki powtórzeniu  To było w klasie 7!
 • Ułatwia utrwalenie wiedzy na temat związków chemicznych, które uczniowie poznali w klasie 7, za pomocą testu Sprawdź się – tlenki i wodorotlenki.
 • Kształci umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych dzięki zadaniom To doświadczenie musisz znać oraz Niewielkie projekty – duże efekty! 
 • Umożliwia skuteczne utrwalenie podstaw chemii dzięki zadaniom Na dobry początek.
 • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą, czemu służą zadania Dla dociekliwych.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji dzięki ciekawym treściom i zadaniom w Korzystam z informacji.
 • Umożliwia uczniom weryfikację wiedzy przed sprawdzianem podczas rozwiązywania zadań przekrojowych zamieszczonych na końcu działów w części Sprawdź się.
 • Zapewnia uczniom dostęp do dodatkowych zadań, zdjęć, animacji i filmów, zamieszczonych na stronie docwiczenia.pl, za pomocą kodów QR.
przejdź do sklepu

Chemia w zadaniach i przykładach

Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej

Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło

Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej „Chemia w zadaniach i przykładach” to rozwiązanie wspierające naukę chemii zarówno z lekcji na lekcję, jak i podczas przygotowań do sprawdzianów czy konkursów chemicznych. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na stronie docwiczenia.pl.

 • Zawiera opisy wszystkich doświadczeń chemicznych zalecanych przez nową podstawę programową z chemii do realizacji w szkole podstawowej.
 • Jest pomocny w utrwalaniu wiedzy i kształceniu umiejętności z lekcji na lekcję dzięki różnorodnym zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Skutecznie wspiera opanowywanie różnych sposobów rozwiązywania zadań, zarówno obliczeniowych, jak i problemowych dzięki przykładom opisanym krok po kroku.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności wykraczających poza wymagania podstawy programowej dzięki zadaniom i treściom zamieszczonym w dziale Przygotowanie do konkursów chemicznych.
 • Doskonale sprawdza się podczas powtarzania wiadomości przed sprawdzianami dzięki ABC chemii i ułatwia uczniom weryfikację umiejętności dzięki testom przekrojowym.
 • Zapewnia uczniom dostęp do animacji i filmów na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

Zobacz zbiór zadań Chemia w zadaniach i przykładach

Zbiór zadań z dostępem do dodatkowych materiałów! Obejrzyj fragment zbioru zadań dla szkoły podstawowej.

 • Nowość! Zawiera opisy wszystkich doświadczeń chemicznych zalecanych przez nową podstawę programową z chemii do realizacji w szkole podstawowej.
 • Nowość! Zawiera kody dostępu m.in. do filmów przedstawiających przebieg wszystkich doświadczeń chemicznych zalecanych przez nową podstawę programową.
 • Doskonale wspiera naukę chemii zarówno z lekcji na lekcję, jak i podczas przygotowań do sprawdzianów czy konkursów chemicznych.
zobacz

Dla nauczyciela

Książki Nauczyciela

Książki Nauczyciela „Chemia Nowej Ery” to poradniki zintegrowane z podręcznikami i zeszytami ćwiczeń z serii „Chemia Nowej Ery”. Doskonale wspierają nauczyciela podczas zapoznawania się ze zmianami wprowadzonymi przez nową podstawę programową.

 • Pomocne w organizacji pracy – wszystkie pomoce dydaktyczne: program nauczania z rozkładem materiału, wymagania programowe na poszczególne oceny oraz cele lekcji i kryteria sukcesu opracowane według zasad oceniania kształtującego.
 • Zapewniają wsparcie metodyczne i dydaktyczne, zwłaszcza przy zagadnieniach wprowadzonych przez nową podstawę programową, dzięki przykładowym scenariuszom lekcji z kartami pracy, kartom pracy i opisom projektów.
 POBIERZ KSIĄŻKĘ NAUCZYCIELA, KLASA 7 >
POBIERZ KSIĄŻKĘ NAUCZYCIELA, KLASA 8 >

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli chemii przygotowano:

 • filmy do wszystkich doświadczeń chemicznych zalecanych do realizacji zgodnie z nową podstawą programową,
 • multiteki,
 • kartkówki, klasówki i sprawdziany,
 • Dziennik laboratoryjny – wizualizację wszystkich doświadczeń zalecanych do realizacji w klasie 7 i 8, z kartami pracy ułatwiającymi kształcenie umiejętności opisu doświadczeń chemicznych. Dodatkowe opisy prostych i ciekawych doświadczeń przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania,
 • oraz wiele innych materiałów dydaktycznych, m.in.: rozkłady materiału, plany wynikowe, wymagania programowe i klucze odpowiedzi do zeszytów ćwiczeń.

generator.dlanauczyciela.pl

Generator testów i sprawdzianów ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny do przygotowania materiałów weryfikujących wiedzę. Umożliwia:

 • korzystanie z bazy gotowych zadań i testów,
 • tworzenie własnych testów, sprawdzianów i kartkówek,
 • edycję zadań zamieszczonych w bazie,
 • dodawanie własnych zadań i tworzenie z nich materiałów sprawdzających wiedzę.

Dziennik laboratoryjny

Dziennik laboratoryjny to zbiór kart pracy i filmów do wszystkich doświadczeń chemicznych zalecanych do realizacji w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej. Karty pracy, z kodami dostępu do filmów, są dostępne na portalu dlanauczyciela.pl. Filmy można zaprezentować na lekcji, korzystając z Multiteki.

 • Zadania z kodami dostępu do filmów umożliwiają uczniom obejrzenie eksperymentu.
 • Karty pracy ułatwiają kształcenie umiejętności opisu doświadczeń chemicznych.
 • Opisy dodatkowych doświadczeń do samodzielnego wykonania kształcą umiejętność projektowania doświadczeń.
POBIERZ KARTY PRACY, KLASA 7 >
POBIERZ KARTY PRACY, KLASA 8 >

Rekomendowane dla Ciebie

Multiteka, klasa 7

Multiteka, klasa 7

Nowoczesne narzędzia ułatwiające zainteresowanie uczniów chemią

Wszystkie tematy w podręczniku „Chemia Nowej Ery” dla klasy 7 szkoły podstawowej wzbogacono o materiały dostosowane do percepcji uczniów, m.in.: filmy do doświadczeń chemicznych, animacje i symulacje procesów.

pobierz

Flipbook, klasa 7

Flipbook, klasa 7

Elektroniczna wersja podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy 7

Doskonała pomoc na każdą lekcję chemii. Do prezentacji można użyć komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej.

pobierz

Doświadczenia, klasa 7

Doświadczenia, klasa 7

Filmy przedstawiające przebieg doświadczeń chemicznych z podręcznika dla klasy 7

36 filmów z doświadczeń chemicznych, które ułatwiają omawianie treści uwzględnionych w podstawie programowej. Umożliwiają uczniom zapoznanie się z przebiegiem reakcji chemicznej niezależnie od wyposażenia pracowni chemicznej.

zobacz więcej

Multiteka, klasa 8

Multiteka, klasa 8

Nowoczesne narzędzia ułatwiające zainteresowanie uczniów chemią

Wszystkie tematy w podręczniku „Chemia Nowej Ery” dla klasy 8 szkoły podstawowej wzbogacono o materiały dostosowane do percepcji uczniów, m.in.: filmy do doświadczeń chemicznych, animacje i symulacje procesów.

pobierz

Flipbook, klasa 8

Flipbook, klasa 8

Elektroniczna wersja podręcznika Chemia Nowej Ery dla klasy 8

Doskonała pomoc na każdą lekcję chemii. Do prezentacji można użyć komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej.

pobierz

Doświadczenia, klasa 8

Doświadczenia, klasa 8

Filmy przedstawiające przebieg doświadczeń chemicznych z podręcznika dla klasy 8

47 filmów z doświadczeń chemicznych, które ułatwiają omawianie treści uwzględnionych w podstawie programowej. Umożliwiają uczniom zapoznanie się z przebiegiem reakcji chemicznej niezależnie od wyposażenia pracowni chemicznej.

zobacz więcej

E-rozwiązania

ukladokresowy.edu.pl

Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania z układu okresowego pierwiastków w szkole podstawowej. Jest wygodny do stosowania w codziennej pracy i przyciąga uwagę uczniów.

zobacz

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

zobacz

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

zobacz

Webinaria

Lidia Zarańska

Obowiązkowe doświadczenia na lekcji chemii organicznej w szkole podstawowej

Pani Lidia Zarańska podczas webinarium zaprezentuje sposoby przeprowadzania obowiązkowych doświadczeń na lekcji chemii organicznej w szkole podstawowej.

Lidia Zarańska

Jak pomóc uczniom zrozumieć zasady pisania i uzupełniania równań reakcji chemicznych?

Lidia Zarańska, nauczyciel chemii, doradca metodyczny, konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ekspert EWD, opiekun praktyk studenckich, tutor, autor scenariuszy metodycznych.

Program spotkania:

 • Wykład „Jak pomóc uczniom zrozumieć zasady pisania u uzupełniania równań reakcji chemicznych”. Omówimy najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się uczniowie podczas zapisywania równań reakcji chemicznych.
 • Prezentacja serii do nauczania chemii w szkole podstawowej dla kl. 7-8 „Chemia Nowej Ery”.

 

Lidia Zarańska

Jak pomóc uczniom zrozumieć sposoby otrzymywania soli?

Pani Lidia Zarańska podczas webinarium omówi:

 • Najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się uczniowie podczas ustalania wzorów sumarycznych soli i zapisywania równań reakcji otrzymywania związków chemicznych
 • Zaprezentuje również doświadczenia chemiczne oraz sposoby wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, które ułatwią uczniom poznanie i zrozumienie przebiegu reakcji chemicznych. 

 

Artykuły

OK – czas na ocenianie kształtujące

Idea oceniania kształtującego (OK) dotarła do Polski w 2002 r. z Wielkiej Brytanii.

O wiązaniach chemicznych w szkole podstawowej

Omawianie wiązań chemicznych po raz pierwszy wymaga stosowania uproszczeń.

Chemia w szkole podstawowej

Nowa podstawa programowa z chemii wprowadza drobne zmiany w zakresie treści nauczania. Nie zmienia się natomiast liczba godzin przewidzianych na ich realizację. Podstawa programowa nie pełni funkcji programu nauczania, a więc nie określa kolejności omawiania poszczególnych treści.

Jak zmienią się podręczniki dostosowane do nowej podstawy programowej?

Nowa podstawa programowa wprowadza nauczanie chemii do szkoły podstawowej. Na nauczanie chemii zostały przewidziane po dwie godziny w cyklu nauczania w klasach 7 i 8. Nauczyciel chemii na realizację wymagań podstawy programowej będzie miał taką samą liczbę godzin, jaką ma obecnie w gimnazjum.

Zobacz także