Javascript is required

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach zdalnych

Autor: Autor: Monika Dąbkowska,, 13.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się

Wprowadzone w placówkach oświatowych kształcenie na odległość przyniosło wiele zmian organizacyjnych, również w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć i funkcjonowaniem ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego powinniśmy nanieść stosowne adnotacje.

Jak to zrobić? O czym należy pamiętać? Zapraszam do zapoznania się z propozycjami rozwiązań.

 

Zdalne spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów z rodzicami

Jednym z pierwszych zadań po wprowadzeniu kształcenia na odległość powinno być zwołanie zdalnego spotkania zespołu nauczycieli i specjalistów i zaproszenie na nie rodziców ucznia, zgodnie z ustalonymi nowymi zasadami. Zorganizowanie takiego spotkania w obecnych warunkach wydaje się trudnym przedsięwzięciem, jednak przy odrobinie dobrej woli staje się możliwe do zrealizowania. Tu należy pamiętać o trybie powiadamiania rodziców o spotkaniu zespołu – być może istnieje potrzeba zredagowania procedur szkolnych w tym zakresie. Z pewnością pomogą nam narzędzia, z których korzystamy, prowadząc zajęcia z uczniami.

Możliwości rozmowy grupowej jest wiele – spotkanie online w aplikacjach i na platformach, które są wykorzystywane do komunikacji z rodzicami, np. czat grupowy w aplikacji Messenger, Skype. Ważne, by narzędzie było znane rodzicowi i by potrafił on z niego korzystać. Czasem wystarczy także rozmowa telefoniczna wychowawcy z rodzicami – po zebraniu informacji od nauczycieli, specjalistów, zestawie pytań do rodzica warto z nim porozmawiać i wymienić się doświadczeniami. Jak z każdego spotkania należy sporządzić protokół z wymaganymi załącznikami.

Na pierwszym spotkaniu warto m.in.:

 • omówić możliwości realizacji zdalnego nauczania przez ucznia (praca przy komputerze, czas koncentracji, przeciwwskazania do przebywania przed monitorem itp.);
 • przeprowadzić wywiad z rodzicami na temat urządzeń cyfrowych, które uczeń ma do dyspozycji, w tym dostęp do internetu;
 • wypracować zasady współpracy z rodzicami (sposoby prowadzenia zajęć, przesyłania materiału, unifikacja narzędzi, uzyskiwanie informacji zwrotnej itp.).

Zbliżający się koniec roku szkolnego przypomina nam o tym, by podsumować pracę w II semestrze i dokonać oceny efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Czeka nas więc seria kolejnych zdalnych spotkań z każdym rodzicem.

 

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Po zmianie sposobu pracy z uczniem powinniśmy odnotować zmiany w IPET-ach, które wystąpiły w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach. Poniżej przedstawiam Państwu przykłady zapisów w punktach IPET-u, które można zawrzeć w dokumentacji uczniów. To zbiór różnych zapisów, przykładowe sformułowania zaczerpnięte z notatek dotyczących wielu uczniów – może znajdą tu Państwo jakąś inspirację dla siebie.

1. Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych (…)

 • w związku z prowadzeniem zajęć w warunkach zdalnych wprowadza się metody i techniki kształcenia na odległość: (wpisujemy jakie)
 • zmianie ulega sposób oceniania: oceniane będą prace przesłane przez ucznia, zaangażowanie podczas lekcji online
 • formułuje się dodatkowe kryteria oceny, ustalane bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym zajęcia zdalnie
 • zdefiniowanie nowego systemu wzmocnień dla ucznia po ustaleniu nagrody z rodzicem

2. Zintegrowanie działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem (…):

 • unifikacja narzędzi do komunikacji z uczniem – ustalony sposób kontaktu: (wpisujemy jaki)
 • dbałość o higienę pracy i nauki podczas korzystania z urządzeń cyfrowych (komputer, telefon itp.)
 • ustalanie raz w tygodniu treści nauczania oraz materiałów do nauki i terapii, aby zapewnić optymalny czas poświęcony na samodzielną naukę
 • przestrzeganie stałej struktury zajęć w warunkach domowych
 • wprowadzenie nowej struktury przestrzeni (wyłączenie pomieszczeń szkoły), czasu (nowe plany dnia, plany aktywności), języka (oswajanie dziecka z rozmową przez telefon, rozmową wideo) itp.
 • dostosowanie materiałów przesyłanych/prezentowanych uczniowi do aktualnych możliwości percepcyjnych

3. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane

 • w związku z zawieszeniem zajęć na terenie szkoły formy, okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin nie ulegają zmianie
 • w związku z zawieszeniem zajęć na terenie szkoły na czas przebywania ucznia w domu zostają zawieszone następujące zajęcia: (tu należy wymienić i podać powód)

4. Działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli (…)

 • organizacja szkolenia dla nauczycieli z zakresu posługiwania się narzędziami TIK, aplikacjami ułatwiającymi naukę zdalną, z których korzysta uczeń
 • organizacja wsparcia psychologicznego dla rodziców we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

5. Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

 • realizacja zajęć rewalidacyjnych odbywających się w formie zdalnej nie ulega zmianie
 • w związku z zawieszeniem zajęć na terenie szkoły na czas przebywania ucznia w domu zostają zawieszone następujące zajęcia: (tu należy wymienić i podać powód)

 

6. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów (…) z rodzicami dziecka lub z uczniem (…)

 • instruktaż obsługi platformy edukacyjnej/aplikacji do komunikacji
 • przesyłanie rodzicom materiałów do pracy z dzieckiem w domu
 • ustalenie sposobu kontaktu z rodzicami (narzędzie, czas)
 • ustalenie struktury dnia/tygodnia
 • wprowadzenie nowego planu aktywności
 • systematyczny kontakt z rodzicami w celu udzielania wsparcia, wskazówek do pracy do przesłanych/udostępnionych materiałów
 • w związku z przejściem na zdalne nauczanie ustalono z rodzicami ucznia (przykładowy zapis):
  • sposób kontaktu i przekazywania informacji zwrotnej – usługa Messenger
  • kontakt nauczyciela następuje w dni nauki wynikające z dotychczasowego planu lekcji (środa)
  • nauczyciel wysyła mamie propozycje aktywności m.in. w następujących formach:
   • - prezentacje multimedialne
   • - zdjęcia z programów multimedialnych, na których uczeń dotychczas pracował
   • - karty pracy (do wydrukowania przez rodzica lub do zdalnej edycji)
   • - propozycje filmów, muzyki dostosowanych do aktualnej tematyki
   • - propozycje aktywności plastycznej, technicznej: filmy instruktażowe, prezentacje PPT z instrukcją, karty pracy
  • w miarę możliwości rodzice wspomagają ucznia w wykonywaniu aktywności zaproponowanych przez nauczyciela
  • mama wysyła zdjęcia/filmiki z aktywności ucznia oraz zdjęcie karty pracy, odsyła edytowane zdjęcie (uczeń zaznacza poprawną odpowiedź, zapisuje zdjęcie)
  • podczas zajęć, w miarę możliwości, odbywa się z uczniem rozmowa wideo w usłudze Messenger
  • nauczyciel podczas korespondencji z mamą na bieżąco reaguje na potrzeby ucznia i mamy
  • wdraża się ucznia do samodzielnej obsługi telefonu komórkowego

7. Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie

 • diagnoza środowiska ucznia pod kątem możliwości realizacji zajęć w warunkach zdalnych (posiadanie sprzętu komputerowego, dostęp do internetu, możliwość korzystania z komputera itp.)
 • wprowadzenie telefonu komórkowego jako sposobu komunikacji z dzieckiem (rozmowa telefoniczna, aplikacja Messenger)
 • wypożyczenie uczniowi komputera/tabletu na czas nauki zdalnej
 • udostępnienie kontroli ekranu uczniowi podczas zajęć online
 • kontynuacja terapii z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych, np. „Wspomaganie rozwoju PRO”, „Śmiało do szkoły”, „Moc emocji”
 • korzystanie z platformy edukacyjnej

W kolejnych części naszego cyklu na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Dokumentowanie pracy zdalnej – propozycje rozwiązań w pracy pedagoga specjalnego

Dokumentacja terapeuty w programach multimedialnych marki eduSensus

 

Opracowała:

Monika Dąbkowska nauczyciel terapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, doradca metodyczny kształcenia specjalnego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się