Javascript is required
header image

Wnioski dotacyjne 2024

Szkoła podstawowa

W roku szkolnym 2024/25 dotacja celowa przeznaczona jest na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 2, 5 i 8 oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej. Zachęcamy do skorzystania z pierwszego terminu na przekazanie wniosków, aby zapewnić szkole najdogodniejszy termin dostawy.

Nowa Era zapewnia możliwość elastycznego skonstruowania własnego zestawu szkolnego z bogatej gamy tytułów najlepszych jakościowo wydawców. Zapewniamy wybór nowości i nowych edycji na lata 2024–2026 do wszystkich przedmiotów i dla wszystkich klas. Zaktualizowana oferta Nowej Ery jest dostosowana do wymagań MEN oraz uwzględnia wytyczne dotyczące kwot dotacji przeznaczonych na jednego ucznia w 2024 roku.

Przygotowaliśmy w jednym miejscu odpowiednie formularze, akty prawne oraz niezbędne informacje z MEN.

Kwoty dotacji na rok szkolny w 2024/2025 – stan prawnyOd 1 kwietnia 2024 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 roku (Dz.U. z 2024 r. poz. 413), które określa m.in.:

 • sposoby przekazywania przez dyrektora szkoły informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz wzory formularzy zawierających te informacje
 • tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczaniawykorzystania dotacji celowej, a także wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

 

Wysokość dotacji

Dla klas 1–3: 

 • na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości 98,01 zł na ucznia
 • na materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 54,45 zł na ucznia


Dla klas 4–8:
 

 • na podręczniki lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości: 
  183,15 zł na ucznia (klasy 4)
  235,62 zł na ucznia (klasy 5 i 6) 
  326,70 zł na ucznia (klasy 7 i 8) 
 • na materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 27,23 zł na ucznia (klasy 4–8)


Prezentowane kwoty zostały pomniejszono o 1% przekazanej kwoty dotacji celowej na obsługę zadania.

Harmonogram składania wniosków o dotację w 2024 rokuTermin przyznania dotacji zależy od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego:

 • 3 czerwca– w przypadku złożenia wniosku od 15 kwietnia do 6 maja
 • 8 sierpnia– w przypadku złożenia wniosku od 7 maja do 11 lipca
 • 14 października– w przypadku złożenia wniosku od 12 lipca do 15 września.

Uzyskanie dotacji
Działania dyrektora szkoły
 

Dyrektor szkoły, występując o dotację, składa do właściwej dla swojej szkoły JST informację z wykorzystaniem załączników 1, 2 lub 3. 


Załącznik 1*
Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2024 roku  

Załącznik 2*
Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2024 roku.

Uwaga! Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.

Załącznik 3*
Wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2024 roku


Działania Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
 

JST na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół przygotowuje wnioski do wojewody o udzielenie dotacji w roku 2024. 

Załącznik 4*
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2024 roku 

Załącznik 5*
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2024 roku


*Wszystkie załączniki do wypełnienia i wygenerowania w formie PDF są dostępne na stronie: https://dotacjepodreczniki.mein.gov.pl/ 

Rozliczenie dotacji do końca roku budżetowego
Dyrektor szkoły składa informację do JST 


Załącznik 6*
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2024 roku 


Załącznik 7*

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2024 roku.

Uwaga! Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.


JST s
kłada rozliczenie do Wojewody 


Załącznik 8*
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2024 roku.


Załącznik 9*

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2024 roku.

Uwaga! Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.

 


*Wszystkie załączniki do wypełnienia i wygenerowania w formie PDF są dostępne na stronie: https://dotacjepodreczniki.mein.gov.pl/ 

Akty prawne • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja  2023  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały eudkacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. POBIERZ>
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe POBIERZ>
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 587)USTAWA z dnia 9 marca 2023 r., m.in. o zmianach w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2023 poz. 709) POBIERZ>
 • USTAWA z dnia 9 marca 2023 r., m.in. o zmianach w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2023 poz. 709) POBIERZ>
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz.611) POBIERZ>
 • USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ZOBACZ>

Wysokość dotacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnegoUczniom szkół podstawowych mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji niż uczniom neurotypowym. Z budżetu państwa finansowany jest zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w szczególności tych dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia. 

Poziom nauczania 

Rodzaj materiału 

Niepełnosprawność intelektualna 
w stopniu lekkim 


Niepełnosprawność intelektualna
 
w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym 

Spektrum autyzmu

Klasy 1-3 

materiały ćwiczeniowe 

136,13 zł 

152,46 zł 

141,57 zł 

Klasa 2

podręczniki i materiały edukacyjne 

274,43 zł 

196,02 zł 

274,43 zł 

Klasy 4-8 

materiały ćwiczeniowe 

68,08 zł 

76,24 zł 

70,80 zł 

Klasa 5

podręczniki i materiały edukacyjne 

494,80 zł 

471, 24 zł 

494,80 zł 

Klasa 8

podręczniki i materiały edukacyjne 

686,07 zł

653,40 zł

686,07 zł


Kwoty dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe różnią się w zależności od poziomu nauczania i rodzaju niepełnosprawności. Powyżej podana jest maksymalna wysokość dotacji na ucznia dla trzech najczęściej występujących orzeczeń. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!Ze wszelkimi pytaniami mogą się Państwo zwrócić do naszego Centrum Kontaktu pod numerem 587 214 800 lub przez Formularz Kontaktu