Javascript is required
header image

Wnioski dotacyjne

Szkoła podstawowa

W roku szkolnym 2023/24 dotacja celowa przeznaczona jest na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1, 4 i 7 oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów pozostałych klas  szkoły podstawowej. Aby zapewnić swojej szkole najdogodniejszy termin dostawy, warto jak najszybciej przesłać wypełnione wnioski do jednostki samorządu terytorialnego.

Nowa Era zapewnia możliwość elastycznego skonstruowania własnego zestawu szkolnego z bogatej gamy tytułów najlepszych jakościowo wydawców. Zapewniamy wybór nowych edycji i nowości na lata 2023–2025 do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas. Zaktualizowana oferta Nowej Ery jest dostosowana do wymagań MEiN oraz uwzględnia wytyczne dotyczące kwot dotacji przeznaczonych na jednego ucznia w 2023 roku.

Przygotowaliśmy w jednym miejscu odpowiednie formularze, akty prawne oraz niezbędne informacje z MEiN.

Wyższe kwoty dotacji od 2023 − stan prawnyOd 1 kwietnia 2023 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 587), które określa m.in.:

 • sposoby przekazywania przez dyrektora szkoły informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz wzory formularzy zawierających te informacje
 • tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, a także wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

15 kwietnia 2023 weszła w życie Ustawa z 9 marca 2023 r. zatwierdzająca dokonanie przez Radę Ministrów weryfikacji maksymalnej kwoty dotacji celowej (Dz.U. 2023 poz. 709). 

15 maja 2023 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. (Dz.U. 2023 poz.910)

WAŻNE! Zmiana kwot dotacji wymaga złożenia wniosków aktualizacyjnych przez dyrektorów szkół oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST). Placówki oraz JST, które złożyły wnioski przed 15 maja są zobowiązane do złożenia aktualizacji wniosku. Powstała różnica będzie wypłacana JST przez Wojewodów w kolejnych terminach dotacyjnych.

Nowe kwoty dotacji – kształcenie ogólneRok szkolny 2023/2024

Dla klas 1–3: 

 • na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości 98,01 zł na ucznia 
 • na materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 54,45 zł na ucznia. 

Dla klas 4–8: 

 • na podręczniki lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości: 
  183,15 zł na ucznia (klasy 4) 
  235,62 zł na ucznia (klasy 5 i 6) 
  326,70 zł na ucznia (klasy 7 i 8) 
 • na materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości27,23 zł na ucznia (klasy 4–8). 

Prezentowane kwoty zostały pomniejszono o 1% przekazanej kwoty dotacji celowej na obsługę zadania.

Harmonogram składania wniosków o dotację w 2023Termin przyznania dotacji zleży od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez JST:

 • 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku od 15 kwietnia do 5 maja,
 • 3 lipca* – w przypadku złożenia wniosku od 6 maja do 5 czerwca,
 • 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku od 6 czerwca do 12 lipca,
 • 14 października – w przypadku złożenia wniosku od 13 lipca do 15 września.

*Nowy termin przyznania dotacji wynika z Rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. z dnia 18 maja 2023 r.

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy i pozostałych uczniów na jedną fakturę

Uzyskanie dotacji
Działania dyrektora szkoły
 

Dyrektor szkoły, występując o dotację, składa do właściwej dla swojej szkoły JST informację z wykorzystaniem załączników 1 i 2 . 

Dodatkowo, w przypadku placówki niepublicznej, dyrektor szkoły wypełnia oświadczenie –  załącznik 3.  

Informacje można składać od kwietnia do września.

PAMIĘTAJ: Ostatni termin dla JST upływa 15 września, upewnij się, do kiedy możesz złożyć ostatecznie informację w swojej JST.

Załącznik 1
Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2023 r.  

Załącznik 2*
Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2023 r.* 

Załącznik**
Wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2023 r.


Działania Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
 

JST na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół przygotowuje wnioski do wojewody o udzielenie dotacji w roku 2023. 

Załącznik 3
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

Załącznik 4*
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2023 r.*


* Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.

**Załącznik do rozporządzenia MEiN z 28 marca 2023 (D.U. 2023 poz. 587)

WAŻNE! Dyrektorzy szkół oraz JST, którzy złożyli wnioski przed 15 maja, zobowiązani są do złożenia aktualizacji wniosku uwzględniającej nowe kwoty. Wypłata różnicy nastąpi w kolejnym terminie przewidzianym dla wojewody.

Rozliczenie dotacji do końca roku budżetowegoDyrektor szkoły składa informację do JST 

Załącznik 6 
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2023 r. 

Załącznik 7 
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2023 r.* 


JST s
kłada rozliczenie do Wojewody 

Załącznik 8 
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2023 r. 

Załącznik 9 
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2023 r.* 

 * Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.

Załączniki zostaną opubikowane niezwłocznie po ich ogłoszeniu przez MEiN.

Środki na uczniów-uchodźców z UkrainyZakup podręczników i materiałówedukacyjnych dla uczniów z Ukrainy jest finansowany w 2023 z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 50b ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 583)

 • Wnioskowanie będzie się odbywać po 15 maja.
 • Wysokość dotacji ma być tożsama z kwotami wprowadzonymi przez Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 • Wzory wniosków będą prawdopodobnie uproszczone w stosunku do zał. 1 i 2. (Uwaga! Uczniów-uchodźców z Ukrainy nie należy wykazywać w zał. 1 i 2.)
 • Wnioski należy składać do wojewodów.

Wnioski do pobrania:

Akty prawne • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja  2023  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały eudkacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. POBIERZ>
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe POBIERZ>
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 587)USTAWA z dnia 9 marca 2023 r., m.in. o zmianach w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2023 poz. 709) POBIERZ>
 • USTAWA z dnia 9 marca 2023 r., m.in. o zmianach w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2023 poz. 709) POBIERZ>
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz.611) POBIERZ>
 • USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ZOBACZ>

Wysokość dotacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnegoUczniom szkół podstawowych mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji niż uczniom neurotypowym. Z budżetu państwa finansowany jest zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w szczególności tych dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia. 

Poziom nauczania 

Rodzaj materiału 

Niepełnosprawność intelektualna 
w stopniu lekkim 


Niepełnosprawność intelektualna
 
w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym 

Spektrum autyzmu

Klasy 1-3 

materiały ćwiczeniowe 

136,13 zł 

152,46 zł 

141,57 zł 

Klasa 1 

podręczniki i materiały edukacyjne 

274,43 zł 

196,02 zł 

274,43 zł 

Klasy 4-8 

materiały ćwiczeniowe 

68,08 zł 

76,24 zł 

70,80 zł 

Klasa 4

podręczniki i materiały edukacyjne 

384,62 zł 

366,30 zł 

384,62 zł 

Klasa 7

podręczniki i materiały edukacyjne 

686,07 zł

653,40 zł

686,07 złKwoty dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe różnią się w zależności od poziomu nauczania i rodzaju niepełnosprawności. Powyżej podana jest maksymalna wysokość dotacji na ucznia dla trzech najczęściej występujących orzeczeń. 
Kwoty są oszacowane na podstawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2023 r.  w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!Ze wszelkimi pytaniami mogą się Państwo zwrócić do naszego Centrum Kontaktu pod numerem 587 214 800 lub przez Formularz Kontaktu