Javascript is required
header image

Program „Wyprawka szkolna” 2023/2024

Praktyczne wsparcie w nauce zawodu dla uczniówNowy rok szkolny oznacza start kolejnej, już trzeciej, odsłony rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Celem inicjatywy jest pomoc uczniom z niepełnosprawnością uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych, w tym młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczącej się w szkołach przysposabiających do pracy. Jest to okazja do uzyskania dofinansowania na podręczniki oraz przydatne materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, które ułatwią uczniom zdobycie zawodu. Wierzymy, że program pozwoli im skutecznie przygotować się do wkroczenia w dorosłość i podjęcia pracy!

Program „Wyprawka szkolna” a dotacja celowa i program „Dobry start”

Obiegowa nazwa programu – „Wyprawka szkolna” – sprawia, że bywa mylony z innymi rządowymi inicjatywami: dotacją celową oraz „Dobrym startem”. Programy te są jednak oddzielnymi sposobami finansowania pomocy edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Obejmują też inne grupy uczniów: „Wyprawka szkolna” – wyłącznie uczniów szkół ponadpodstawowych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a dotacja celowa i „Dobry start” – wszystkich uczniów

„Wyprawka szkolna” 2023/2024Pora na przygotowania do podjęcia pierwszej pracy!

Kto może się starać o uzyskanie dofinansowania?

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu może złożyć:
a) rodzic lub opiekun prawny ucznia z niepełnosprawnością – w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi – bądź pełnoletni uczeń,
b) nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego ucznia bądź pełnoletniego ucznia z niepełnosprawnością.


Ile wynosi dofinansowanie, które może otrzymać uczeń?

Wysokość pomocy finansowej zależy od rodzaju niepełnosprawności ucznia oraz statusu szkoły, do której uczęszcza. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczących się w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, pomoc ta nie może przekroczyć kwoty 225 zł na ucznia*.


Jak uzyskać środki w ramach programu „Wyprawka szkolna”?

Wypełniony wniosek (ich wzory znajdują się poniżej, w dalszej części tekstu) należy przekazać dyrektorowi szkoły przysposabiającej do pracy. Trzeba dołączyć do niego kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor przygotowuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i następnie składa ją – w wyznaczonym terminie – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, czyli organowi prowadzącemu szkołę. Środki na udzielenie pomocy właściwy organ prowadzący przekazuje później na rachunek bankowy szkoły.

 

Jakie kroki należy podjąć, gdy materiały ćwiczeniowe chce samodzielnie zakupić rodzic lub opiekun bądź pełnoletni uczeń?

 1. Rodzic lub opiekun bądź pełnoletni uczeń składa do szkoły wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Osoba składająca wniosek dokonuje zakupu wybranych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do nauki w szkołach przysposabiających do pracy.Osoba składająca wniosek zachowuje dowód zakupu. Za dowód uznaje się:
  • fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia bądź rodzica lub opiekuna ucznia,
  • rachunek,
  • paragon,
  • oświadczenie o zakupie odpowiednich podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 3. Dyrektor szkoły zwraca pieniądze rodzicowi lub opiekunowi bądź pełnoletniemu uczniowi po okazaniu dowodu zakupu. Oznacza to, że wydatek najpierw ponosi osoba dokonująca zakupu, ale później otrzymuje jego zwrot – do wysokości określonej w rozporządzeniu.


Przykład
: Osoba, która złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach „Wyprawki szkolnej”, zakupiła materiały edukacyjne za kwotę 310 zł. Dyrektor zwróci jej maksymalnie 225 zł, ponieważ taki limit wyznacza rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady programu*. Osoba nie otrzyma zwrotu pozostałych 85 zł. 


Ważne terminy dla osób planujących samodzielne zakupy materiałów edukacyjnych

UWAGA! Ponieważ terminy składania wniosków mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi szkołami, o konkretne daty należy dowiadywać się w placówce, do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

Pobierz wniosek o udzielenie pomocy na zakup materiałówJakie kroki należy podjąć?Gdy grupowe zakupy materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych chce zorganizować szkoła?

 1. Nauczyciel lub pracownik socjalny wypełnia wnioski o dofinansowanie, na co uprzednio uzyskuje zgodę rodziców lub opiekunów bądź pełnoletnich uczniów, lub dopilnowuje, by rodzice lub opiekunowie bądź pełnoletni uczniowie złożyli stosowne wnioski do dyrektora. Należy pamiętać o kopiach orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego!
 2. W gestii dyrektora szkoły leżą sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i dostarczenie jej – w wyznaczonym terminie – organowi prowadzącemu szkołę. Lista powinna zawierać imiona i nazwiska uczniów, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasy, do której uczniowie będą uczęszczać w roku szkolnym 2023/2024.
 3. Szkoła organizuje zbiórkę środków na zakup materiałów ćwiczeniowych wśród rodziców/opiekunów uczniów lub zabezpiecza na ten cel własne środki.
 4. Szkoła dokonuje zakupu materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 5. Po otrzymaniu dofinansowania od organu prowadzącego szkoła przekazuje faktury imienne oraz zwraca składki rodzicom/opiekunom – jeśli zdecydowała się na ten sposób zabezpieczenia środków na zakup materiałów

Ważne terminy dla nauczycieli lub pracowników szkoły planujących grupowe zakupy materiałów edukacyjnych

UWAGA! Ponieważ terminy składania wniosków mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi szkołami, o konkretne daty należy dowiadywać się w placówce, do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

 

Pobierz wniosek o udzielenie pomocy na zakup materiałówPoniżej znajdziesz pełny tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz.U. 2023 poz. 1046), które reguluje warunki udzielania pomocy uczniom z niepełnosprawnością w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Nowa Era – sprawdzony partner szkółJesteśmy liderem rozwiązań edukacyjnych w Polsce. Znamy dobrze potrzeby szkół i nauczycieli – w tym tych pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W naszym portfolio znajdują się innowacyjne programy z serii eduSensus, które od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci.

W naszej ofercie znajduje się także seria Pewny Start, z której korzysta od dawna wielu nauczycieli szkół przysposabiających do pracy.

Seria Pewny Start.Cenione publikacje, które pomogą w przygotowaniu do dorosłego życia

Pewny Start to obecna od lat na rynku i ceniona przez specjalistów seria praktycznych publikacji. W jej skład wchodzą pozycje, które przygotowują uczniów do samodzielności po zakończeniu edukacji – m. in. podjęcia pracy, kontaktów z urzędami i instytucjami, organizowania wolnego czasu, dbania o wygląd czy dokonywania wyborów i asertywności. 

Pewny Start. Aktywni Zawodowo to publikacje, których celem jest rozwijanie kompetencji umożliwiających młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wejście na rynek pracy. Pozycje wchodzące w jej skład pozwalają na wyćwiczenie kluczowych umiejętności, niezbędnych do podjęcia podstawowych prac biurowych lub związanych z gastronomią, ogrodnictwem, rękodzielnictwem czy pracami porządkowymi.

Pewny Start. Instrukcje zachowań to zbiór materiałów edukacyjnych, które pomagają zwiększać samodzielność w codziennym życiu. Zapoznają uczniów z typowymi sytuacjami i pokazują jak np. zrobić zakupy, zachować się w kawiarni, postępować w razie wypadków, dbać o higienę czy bezpiecznie korzystać z internetu.
Pewny Start. Zajęcia rewalidacyjne, poziom 3 to seria 6 materiałów ćwiczeniowych usprawniających funkcje psychofizyczne i społeczne, dostosowanych do potrzeb uczniów szkół przysposabiających do pracy. Publikacje poświęcone są m.in. koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej.

Katalog Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2023/24Poznaj pełną ofertę podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przygotowanych specjalnie dla dzieci ze SPE.

W katalogu Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2023/24 online, znajdziesz:

 • Nowości w ofercie 2023/24
 • Wszystkie dostępne publikacje z serii "Pewny start" oraz "Akademia pomysłów"
 • Podział materiałów ze względu na rodzaj potrzeb edukacyjnych oraz poziom kształcenia
 • Informacje o gotowych pakietach

Wykorzystaj wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznychZaoszczędź czas i skorzystaj z możliwości złożenia zbiorczego zamówienia na publikacje Pewny Start. Wygodnie i szybko zapewnisz uczniom i sobie dostęp do sprawdzonych pomocy, które ułatwią prowadzenie zajęć. Dzięki korzystaniu z oferty zaufanego partnera edukacyjnego zyskujesz bezpieczeństwo zamówienia i pewność dokonania dobrego wyboru materiałów edukacyjnych. Zdobywasz poczucie rzetelnego przygotowania uczniów do wejścia w dorosłość i podjęcia pierwszej pracy!

Złóż zamówienie w sklepie internetowym Nowej Ery klikając w poniższy banner:

Lub kliknij poniższy przycisk, by pobrać formularz zamówienia grupowego publikacji Pewny Start. Wypełnij go i odeślij do nas na adres wyprawka@nowaera.pl