Praktyczne wsparcie w nauce zawodu dla uczniów szkół przysposabiających do pracy

Nowy rok szkolny oznacza start kolejnej, już trzeciej, odsłony rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Celem inicjatywy jest pomoc uczniom z niepełnosprawnością uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych, w tym młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczącej się w szkołach przysposabiających do pracy. Jest to okazja do uzyskania dofinansowania na podręczniki oraz przydatne materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, które ułatwią uczniom zdobycie zawodu. Wierzymy, że program pozwoli im skutecznie przygotować się do wkroczenia w dorosłość i podjęcia pracy!

Program „Wyprawka szkolna” a dotacja celowa i program „Dobry start”

Obiegowa nazwa programu – „Wyprawka szkolna” – sprawia, że bywa mylony z innymi rządowymi inicjatywami: dotacją celową oraz „Dobrym startem”. Programy te są jednak oddzielnymi sposobami finansowania pomocy edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Obejmują też inne grupy uczniów: „Wyprawka szkolna” – wyłącznie uczniów szkół ponadpodstawowych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a dotacja celowa i „Dobry start” – wszystkich uczniów

„Wyprawka szkolna” 2022/2023. Pora na przygotowania do podjęcia pierwszej pracy!

Kto może się starać o uzyskanie dofinansowania?

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu może złożyć:
a) rodzic lub opiekun prawny ucznia z niepełnosprawnością – w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi – bądź pełnoletni uczeń,
b) nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego ucznia bądź pełnoletniego ucznia z niepełnosprawnością.

Ile wynosi dofinansowanie, które może otrzymać uczeń?

Wysokość pomocy finansowej zależy od rodzaju niepełnosprawności ucznia oraz statusu szkoły, do której uczęszcza. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczących się w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, pomoc ta nie może przekroczyć kwoty 225 zł na ucznia*.

Jak uzyskać środki w ramach programu „Wyprawka szkolna”?

Wypełniony wniosek (ich wzory znajdują się poniżej, w dalszej części tekstu) należy przekazać dyrektorowi szkoły przysposabiającej do pracy. Trzeba dołączyć do niego kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor przygotowuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i następnie składa ją – w wyznaczonym terminie – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, czyli organowi prowadzącemu szkołę. Środki na udzielenie pomocy właściwy organ prowadzący przekazuje później na rachunek bankowy szkoły.

Jakie kroki należy podjąć, gdy materiały ćwiczeniowe chce samodzielnie zakupić rodzic lub opiekun bądź pełnoletni uczeń?

 1. Rodzic lub opiekun bądź pełnoletni uczeń składa do szkoły wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Osoba składająca wniosek dokonuje zakupu wybranych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do nauki w szkołach przysposabiających do pracy.Osoba składająca wniosek zachowuje dowód zakupu. Za dowód uznaje się:
  • fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia bądź rodzica lub opiekuna ucznia,
  • rachunek,
  • paragon,
  • oświadczenie o zakupie odpowiednich podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 3. Dyrektor szkoły zwraca pieniądze rodzicowi lub opiekunowi bądź pełnoletniemu uczniowi po okazaniu dowodu zakupu. Oznacza to, że wydatek najpierw ponosi osoba dokonująca zakupu, ale później otrzymuje jego zwrot – do wysokości określonej w rozporządzeniu.

Przykład: Osoba, która złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach „Wyprawki szkolnej”, zakupiła materiały edukacyjne za kwotę 310 zł. Dyrektor zwróci jej maksymalnie 225 zł, ponieważ taki limit wyznacza rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady programu*. Osoba nie otrzyma zwrotu pozostałych 85 zł. 

Ważne terminy dla osób planujących samodzielne zakupy materiałów edukacyjnych

1170x200_1.jpg

UWAGA! Ponieważ terminy składania wniosków mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi szkołami, o konkretne daty należy dowiadywać się w placówce, do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

Kliknij poniżej, by pobrać wniosek o udzielenie pomocy na zakup materiałów

Jakie kroki należy podjąć, gdy grupowe zakupy materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych chce zorganizować szkoła?

 1. Nauczyciel lub pracownik socjalny wypełnia wnioski o dofinansowanie, na co uprzednio uzyskuje zgodę rodziców lub opiekunów bądź pełnoletnich uczniów, lub dopilnowuje, by rodzice lub opiekunowie bądź pełnoletni uczniowie złożyli stosowne wnioski do dyrektora. Należy pamiętać o kopiach orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego!
 2. W gestii dyrektora szkoły leżą sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i dostarczenie jej – w wyznaczonym terminie – organowi prowadzącemu szkołę. Lista powinna zawierać imiona i nazwiska uczniów, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasy, do której uczniowie będą uczęszczać w roku szkolnym 2022/2023.
 3. Szkoła organizuje zbiórkę środków na zakup materiałów ćwiczeniowych wśród rodziców/opiekunów uczniów lub zabezpiecza na ten cel własne środki.
 4. Szkoła dokonuje zakupu materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 5. Po otrzymaniu dofinansowania od organu prowadzącego szkoła przekazuje faktury imienne oraz zwraca składki rodzicom/opiekunom – jeśli zdecydowała się na ten sposób zabezpieczenia środków na zakup materiałów

Ważne terminy dla nauczycieli lub pracowników szkoły planujących grupowe zakupy materiałów edukacyjnych

1170x200_2.jpg

UWAGA! Ponieważ terminy składania wniosków mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi szkołami, o konkretne daty należy dowiadywać się w placówce, do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

Kliknij poniżej, by pobrać wniosek o udzielenie pomocy na zakup materiałów oraz wzór listy uczniów

Poniżej znajdziesz pełny tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1227), które reguluje warunki udzielania pomocy uczniom z niepełnosprawnością w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Nowa Era – sprawdzony partner szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jesteśmy liderem rozwiązań edukacyjnych w Polsce. Znamy dobrze potrzeby szkół i nauczycieli – w tym tych pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W naszym portfolio znajdują się innowacyjne programy z serii eduSensus, które od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci.

W tym roku nasza oferta wzbogaciła się także o wydawaną wcześniej przez PWN, znaną i polecaną serię Pewny Start, z której korzysta od dawna wielu nauczycieli szkół przysposabiających do pracy.

Seria Pewny Start. Cenione publikacje, które pomogą w przygotowaniu do dorosłego życia

Pewny Start to obecna od lat na rynku i ceniona przez specjalistów seria praktycznych publikacji. W jej skład wchodzą pozycje, które przygotowują uczniów do samodzielności po zakończeniu edukacji – m. in. podjęcia pracy, kontaktów z urzędami i instytucjami, organizowania wolnego czasu, dbania o wygląd czy dokonywania wyborów i asertywności. 

Pewny Start. Aktywni Zawodowo to 15 publikacji, których celem jest rozwijanie kompetencji umożliwiających młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wejście na rynek pracy. Pozycje wchodzące w jej skład pozwalają na wyćwiczenie kluczowych umiejętności, niezbędnych do podjęcia podstawowych prac biurowych lub związanych z gastronomią, ogrodnictwem czy rękodzielnictwem.
900x500.jpg

Pewny Start. O dorosłości tworzy 9 publikacji mających na celu przygotowanie uczniów do możliwie samodzielnego funkcjonowania po ukończeniu szkoły. Pomagają trenować umiejętności związane z szukaniem pracy, załatwianiem spraw urzędowych, sięganiem po instytucjonalne wsparcie i pomoc, a także rozwijać kompetencje społeczne takie jak odpowiedzialność, savoir-vivre czy asertywność.

497x179 15.jpgPewny Start. Instrukcje zachowań to zbiór 18 materiałów edukacyjnych, które pomagają zwiększać samodzielność w codziennym życiu. Zapoznają uczniów z typowymi sytuacjami i pokazują jak np. zrobić zakupy, zachować się w kawiarni, postępować w razie wypadków, dbać o higienę czy bezpiecznie korzystać z internetu.

773x179 6.jpgPewny Start. Zajęcia rewalidacyjne, poziom 3 to seria 6 materiałów ćwiczeniowych usprawniających funkcje psychofizyczne i społeczne, dostosowanych do potrzeb uczniów szkół przysposabiających do pracy. Publikacje poświęcone są m.in. koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej.

773x179 10.jpg

Katalog Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2022/23

Poznaj pełną ofertę podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przygotowanych specjalnie dla dzieci ze SPE.

W katalogu Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2022/23 online, znajdziesz:

 • Nowości w ofercie 2022/23
 • Wszystkie dostępne publikacje z serii "Pewny start" oraz "Akademia pomysłów"
 • Podział materiałów ze względu na rodzaj potrzeb edukacyjnych oraz poziom kształcenia
 • Informacje o gotowych pakietach
zobacz broszurę

Nauczycielu! Wykorzystaj wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, które ułatwią Ci pracę

Zaoszczędź czas i skorzystaj z możliwości złożenia zbiorczego zamówienia na publikacje Pewny Start. Wygodnie i szybko zapewnisz uczniom i sobie dostęp do sprawdzonych pomocy, które ułatwią prowadzenie zajęć. Dzięki korzystaniu z oferty zaufanego partnera edukacyjnego zyskujesz bezpieczeństwo zamówienia i pewność dokonania dobrego wyboru materiałów edukacyjnych. Zdobywasz poczucie rzetelnego przygotowania uczniów do wejścia w dorosłość i podjęcia pierwszej pracy!

 1. Złóż zamówienie w sklepie internetowym Nowej Ery klikając w poniższy banner:

  PNE 1140x210.jpg

 2. Lub kliknij poniższy przycisk, by pobrać formularz zamówienia grupowego publikacji Pewny Start. Wypełnij go i odeślij do nas na adres wyprawka@nowaera.pl

Formularz kontaktowy

Masz pytania dotyczące publikacji dla uczniów szkół przysposabiających do pracy?
Potrzebujesz więcej informacji na temat oferty w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna na lata 2020-2024? 

Skontaktuj się z nami: tel. 58 721 48 00, e-mail: wyprawka@nowaera.pl 
lub wypełnij poniższy formularz. 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form