Javascript is required

Regulamin akcji promocyjnej (sprzedaż premiowa)§1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć odpowiedni druk zamówienia za pomocą którego Uczestnik składa zamówienie na produkty z oferty NE wskazane w tym formularzu.
 2. NE – należy przez to rozumieć Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  przy Al. Jerozolimskich 146D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031950, posiadającą numer NIP: 527-13-74-376 i REGON: 012186107,
 3. Promocji lub akcji promocyjnej – należy przez to rozumieć sprzedaż premiową,
 4. Program „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024 - program o którym mowa w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” ,
 5. Program multimedialny - program multimedialny o nazwie „Każdy uczeń to uczeń Zdolny” wspomagający rozwój predyspozycji i uzdolnień ucznia w wieku od 6-10 lat,
 6. Uczestniku – należy przez to rozumieć jednostki samorządu terytorialnego, a także inne publiczne lub prywatne instytucje lub osoby prowadzące szkoły podstawowe, które składają zamówienie w ramach Programu „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024.

 §2

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady Promocji oraz określa prawa i obowiązki jej Uczestników.
 2. Organizatorem promocji jest NE. Promocja jest prowadzona na terytorium Polski.
 3. Promocja (akcja promocyjna) trwa w okresie od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2022 roku. Przy czym NE może zdecydować o przerwaniu Promocji w całości lub w części w każdym czasie w przypadku wyczerpaniu zapasów Programu multimedialnego lub zmiany strategii biznesowej spowodowanej okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia Promocji.
 4. Promocja skierowana jest do Uczestników prowadzących szkoły podstawowe, którzy w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024, złożą zamówienie na produkty z oferty NE oferowane w ramach tego programu i wskazane w Formularzu zamówienia.
 5. NE zastrzega sobie prawo dokonania zmiany przekazywanego nieodpłatnie w ramach Promocji Programu multimedialnego na produkt o wartości nie mniejszej niż pierwotnie oferowany w ramach Promocji produkt multimedialny.
 6. Korzystanie ze świadczeń oferowanych w ramach akcji promocyjnej jest dobrowolne i nie zobowiązuje Uczestnika do ich nabywania w związku lub łącznie z jakimkolwiek zamówieniem.
 7. W ramach akcji promocyjnej NE oferuje Uczestnikom sprzedaż premiową.
 8. Każde z oferowanych świadczeń promocyjnych, z wyjątkiem dostępu do szkoleń TIK Uczestnik może nabyć odrębnie w zależności od dokonanego wyboru i po spełnieniu kryteriów określonych Regulaminem dla nabycia poszczególnych świadczeń.
 9. Korzystanie ze świadczeń promocyjnych określonych Regulaminem jest niezależne od uczestnictwa w innych oferowanych przez NE akcjach promocyjnych i programach i nie łączy się z nimi.
 10. Świadczenia oferowane w ramach akcji promocyjnej mają charakter powszechny i skierowane są do wszystkich Uczestników spełniających wymogi określone niniejszym regulaminem.
 11. Udział Uczestnika w akcji promocyjnej oznacza akceptację przez niego zasad promocji określonych niniejszym regulaminem.

 §3

 1. Sprzedaż premiowa jest skierowana do Uczestników i polega na możliwości bezpłatnego uzyskania dodatkowego świadczenia odpowiednio w postaci Programu multimedialnego lub vouchera do wykorzystania na szkolenie z audio-psycho-fonologii, w przypadku i w zależności od spełnienia przez Uczestnika jednego z poniższych warunków:
  1. Przy zamówieniu pomocy dydaktycznych i narzędzia do terapii wskazanych w Formularzu zamówienia za kwotę minimum 35 000 zł brutto w ramach złożonego zamówienia, NE przekaże Uczestnikowi nieodpłatnie Program multimedialny „Każdy uczeń to uczeń Zdolny”.
  2. W przypadku zamówienia zestawu „Uwaga Słuchowa PRO Terapia i Diagnoza” oraz „Uwaga Słuchowa PRO Terapia” NE przekaże Uczestnikowi nieodpłatnie voucher na kwotę 1000 zł do wykorzystanie na szkolenie z audio-psycho-fonologii.
 2. Uczestnik może skorzystać z promocji tylko raz - co oznacza, iż w przypadku rozszerzenia zamówienia pierwotnego lub złożenia drugiego odrębnego zamówienia przez tego samego uczestnika promocja nie obowiązuje.

 §4

 1. Uczestnik składa zamówienia, na podstawie których może otrzymać dodatkowe świadczenia w ramach Promocji, wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela NE oraz z wykorzystaniem Formularza zamówienia.
 2. Dodatkowo w ramach przedmiotu zamówienia NE udostępni każdemu Uczestnikowi nieodpłatne szkolenia online z zakresu TiK w edukacji. Szkolenia zostaną udostępnione w portalu: https://ck.vulcan.pl

Dostępy dla uczestników zostaną przekazane przez NE drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika nie później niż do dnia 31 marca 2023r.

§5

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące realizacji zamówień lub promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników na adres NE w każdym czasie w okresie trwania akcji promocyjnej dla poszczególnych świadczeń.

 1. Koszty przesyłki przy zamówieniu o wartości przekraczającej 180 złotych brutto ponosi NE.
 2. Wszelkie uwagi, wnioski i pytania związane z funkcjonowaniem promocji należy zgłaszać
  na adres e- mail: spe@nowaera.pl. Odpowiedzi będą udzielane w terminie do 7 dni.
 3. NE dokłada wszelkich starań aby zapewnić przebieg akcji promocyjnej bez zakłóceń. Za przerwy w  przebiegu akcji promocyjnej i inne zakłócenia, których nie była w stanie przewidzieć lub którym nie była w stanie zapobiec, w szczególności spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu bądź oprogramowania lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, odpowiedzialności nie ponosi.
 4. NE nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia akcji promocyjnej związane z przyczynami leżącymi po stronie Uczestników.
 5. NE zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego bądź częściowego przerwania akcji promocyjnej w celu dokonania niezbędnych zmian, bez wcześniejszego uprzedzania Uczestników.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.
 7. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji i może zostać zmodyfikowany przez NE. Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane
  na stronie internetowej NE i wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.
 8. Regulamin dostępny jest w siedzibie NE, u przedstawicieli oświatowych NE i na stronie www.nowaera.pl/aktywnatablica-spe/regulaminsprzedazypremiowej
 9. NE przysługuje prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.