Javascript is required

Jak obliczać punkty do liceum?

11.04.2024

Szkoła średnia bez tajemnic
Podziel się

O tym, czy dziecko dostanie się do wybranego liceum, decyduje liczba zgromadzonych przez nie punktów. Jak obliczać punkty po ósmej klasie szkoły podstawowej?

Absolwent szkoły podstawowej może zebrać aż 200 punktów, w tym celu jednak musiałby mieć idealne świadectwo, maksymalne wyniki ze wszystkich części egzaminu oraz kilka dodatkowych osiągnięć i poświadczony udział w wolontariacie. Tacy uczniowie zdarzają się (choć rzadko) i mogą bez większych obaw myśleć o dostaniu się do najlepszych szkół. Warto jednak pamiętać, że o tzw. progach punktowych, czyli o tym, ile punktów trzeba mieć, by dostać się do wybranej klasy w upatrzonej szkole, tak naprawdę dowiemy się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji. Wprawdzie na stronach internetowych poszczególnych placówek znajdziemy progi punktowe, ale dotyczą one ubiegłych lat. Należy je traktować orientacyjnie i brać pod uwagę głównie podczas układania kolejności szkół na liście swoich preferowanych klas i szkół.


Punkty ze świadectwa

Pierwsza część ogólnej liczby punktów to suma punktów za: wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie, za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia.

Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę i dwa wybrane przedmioty, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, za dopuszczającą 2 punkty.

Za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać aż 7 dodatkowych punktów. Dodatkowo 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego. Jeśli ktoś był wolontariuszem w akcjach pozaszkolnych niestety może mieć problem z uzyskaniem owych 3 punktów – trzeba o tym porozmawiać z przedstawicielem szkoły, który odpowiada za szkolny wolontariat. W szczególnych sytuacjach zaświadczenia o takiej pracy dobroczynnej są honorowane, ale o tym decyduje osoba odpowiedzialna.

Sporo dodatkowych punktów można otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim), konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe (zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w paragrafie 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dn. 16 marca 2017 r.). Za różne osiągnięcia w różnych konkurach można zebrać od 2 do 10 punktów. Nawet jeśli ktoś brał udział w wielu różnych konkursach i osiągnął w nich liczne sukcesy, nie może sumować punktów w sposób nieograniczony. Łącznie za udział w konkursach i turniejach można otrzymać maksymalną liczbę 18 punktów.


Punkty z egzaminu

Z puli dwustu punktów w procesie rekrutacji połowa jest do uzyskania podczas egzaminów ośmioklasisty (wyniki testów z roku 2024 będą znane 3 lipca). Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo.

Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd.

Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać. Nie ma żadnego ustalonego progu punktowego, który należy osiągnąć podczas testu. Ale oczywiście im lepiej uczeń napisze sprawdziany, tym większe są jego szanse by móc dostać się do wymarzonej szkoły średniej.

Po zakończeniu roku szkolnego i otrzymaniu wyniku testu ósmoklasisty można jeszcze dokonać zmian we wniosku, tzn. zmienić kolejność szkół i klas we wniosku, dodać nowe klasy, zmienić szkołę pierwszego wyboru (szczegółowe daty można sprawdzić w harmonogramie rekrutacji w punkcie: Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty - w tych terminach można dokonywać zmian we wniosku). Należy wtedy wycofać złożony wniosek ze szkoły pierwszego wyboru i na nowo złożyć w szkole pierwszego wyboru aktualny wniosek.


Jak zwiększyć liczbę punktów?

Jak można poprawić swój wynik punktowy (i szansę na dostanie się do wybranej szkoły)? W drugiej części roku szkolnego możliwości są trzy:

  • zapracować na jak najwyższą ocenę na świadectwie z języka polskiego, matematyki i wybranych dwóch przedmiotów (np. historii i wiedzy o społeczeństwie dla większości profili humanistycznych albo biologii i chemii przy naborze na profil przyrodniczy);
  • postarać się o świadectwo „z czerwonym paskiem”, czyli poprawić oceny z wszystkich przedmiotów;
  • zawalczyć o punkty za wolontariat. 


A co z wynikami dodatkowych sprawdzianów?

Trzeba pamiętać, że przy rekrutacji do niektórych klas szkół średnich prowadzone są dodatkowe sprawdziany klasyfikujące – do oddziałów dwujęzycznych dotyczą one kompetencji i predyspozycji językowych, do oddziałów sportowych – sprawności fizycznej, przy naborze do klas artystycznych – tzw. uzdolnień kierunkowych. Pokazują one, czy kandydat ma predyspozycje do specyficznego sposobu uczenia się i rozwijania zainteresowań. W różnych województwach egzaminy takie odbywają się w różnych przedziałach czasu, szczegółowy termin ustala dyrektor szkoły. Warto poznać harmonogram rekrutacji i dowiedzieć się także, kiedy kandydaci do takich oddziałów mają czas na złożenie wniosków do szkół ponadpodstawowych. 

Szkoła średnia bez tajemnic
Podziel się