NE_EduSensus_logo.jpg

Konfigurator potrzeb szkoły w programie Aktywna tablica - SPE

Rozporządzenie nie określa minimalnej liczby uczniów ze SPE

Określ szczegółowe potrzeby swojej placówki (na podstawie par. 2. ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z 23.10.2020 r., Dz.U. poz. 1883), uwzględniając pomoce dydaktyczne, narzędzia lub oprogramowanie

Użyj zapisu w formacie liczbowym, np. 8750

Pamiętaj! O udział w programie „Aktywna tablica” w części dotyczącej SPE mogą ubiegać się szkoły podstawowe:

  1. w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia
  2. które zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
  3. które posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ważne! Maksymalna kwota wkładu własnego (w formie finansowej lub rzeczowej) to 8750 zł, a wartość zadania to nawet 43 750 zł!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form