Javascript is required
header image

Fizyka

Matura

Informacje ogólne o egzaminie • Do 30 września uczeń złoży dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, wstępną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie.
 • Do 7 lutego uczeń złoży ostateczną deklarację dotyczącą zdawanych przedmiotów. Jej niezłożenie będzie jednoznaczne z tym, że wstępna deklaracja stanie się ostateczną.
 • Na egzaminie maturalnym z fizyki nie będzie progu zdawalności.
 • Matura w 2024 roku będzie sprawdzała, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania określone w Wymaganiach egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.
 • W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z:
  • budowaniem modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk,
  • rozwiązywaniem problemów fizycznych,
  • wykorzystaniem pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk,
  • zastosowaniem narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów,
  • analizowaniem doświadczeń fizycznych oraz interpretacją ich wyników,
  • posługiwaniem się informacjami z materiałów źródłowych,
  • precyzyjnym wykonywaniem obliczeń,
  • precyzyjnym konstruowaniem wykresów, uzupełnianiem diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych,
  • wyodrębnianiem z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacji kluczowych do rozwiązania problemu.
 • Materiały i przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać na egzaminie z fizyki:
  • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki,
  •  linijka,
  • kalkulator naukowy.

Najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym z fizyki • Większa niż przed 2023 r. liczba zadań otwartych różnego typu, nie tylko zadań obliczeniowych, np. z czasownikami operacyjnymi „wykaż” i „uzasadnij”.
 • Mniejsza niż przed 2023 r. liczba zadań zamkniętych.
 • Dużo zadań z dorysowywaniem na diagramach, schematach i wykresach np. wektorów czy innych elementów stanowiących rozwiązanie zadania.
 • Nowością są zadania z danymi podanymi tylko na diagramie lub rysunku.
 • Części zadań nie można rozwiązać bez obliczeń z wykorzystaniem kalkulatora naukowego.
 • W treści zadań mogą występować barwne rysunki.
 • Zmienione, kolorowe, obszerne Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowaniaArkusze egzaminacyjne od 2023 r.

Arkusz egzaminacyjny zawiera od 25 do 35 zadań. Łącznie za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać 60 punktów.

Rodzaj zadań Liczba zadań Łączna liczba punktów Udział w wyniku sumarycznym
zamknięte 8–15 8–15 ok. 20%
otwarte 15–20 45–52 ok. 80%
RAZEM 25–35 60 100%

Typy zadań w arkuszu egzaminacyjnym

Jak możemy przeczytać w Informatorze o egzaminie maturalnym z fizyki od roku szkolnego 2022/2023:

„W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych.

Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania typu prawda-fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdą się m.in.:

 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wzorami fizycznymi, w tym wykonania lub uzupełniania rysunku, diagramu, tabeli, wykresu, zależności między wielkościami, równania
 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające (1) przeprowadzenia obliczeń lub wyprowadzenia zależności pomiędzy wielkościami fizycznymi, (2) ustalania i/lub uzasadniania prawidłowych stwierdzeń dotyczących zjawisk fizycznych i ich modeli, opisywania zjawisk fizycznych lub doświadczeń, przedstawiania tez i formułowania hipotez.”

Typ zadania Przykłady czasowników użytych w poleceniach
zadania zamknięte zaznacz
zadania otwarte oblicz, ustal i zapisz, wykaż, ustal, wyprowadź, skonstruuj

Arkusz egzaminacyjny zawiera zadania pojedyncze i wiązki zadań składające się z 2–4 zadań występujących we wspólnym kontekście. Wiązka może składać się z zadań otwartych i zadań zamkniętych.


Zasady oceniania

 • Za zadania zamknięte można otrzymać maksymalnie 1 lub 2 punkty, a za zadania otwarte 1, 2, 3 lub 4 punkty.
 • W przypadku zadań otwartych, w których wyszczególniono etapy ich rozwiązania, wyodrębniono etap nazywany pokonaniem zasadniczych trudności zadania. Za pokonanie tego etapu przyznawana jest co najmniej połowa punktów z maksymalnej puli, jaką można otrzymać za rozwiązanie danego zadania.
 • Oprócz pokonania zasadniczych trudności zadania wyróżniono jeszcze jeden etap (dla zadań za 3 punkty) lub dwa etapy wcześniejsze (dla zadań za 4 punkty) – dokonanie istotnego postępu w rozwiązaniu zadania i/lub dokonanie niewielkiego postępu koniecznego do rozwiązania zadania.


Za co uczeń straci punkty na maturze?

 • Nieprecyzyjne wykonanie pomiarów za pomocą linijki i uzyskanie wyniku znacznie różniącego się od wymaganego lub nieprecyzyjne rysowanie linii prostych w zadaniach konstrukcyjnych.
 • Brak poprawnego wyniku liczbowego w zadaniu z powodu nieopanowania umiejętności posługiwania się kalkulatorem naukowym.
 • Uzyskanie błędnego wyniku: zapisanie wyniku bez jednostki lub z niepoprawną jednostką bądź uzyskanie błędnego wyniku.
 • Zapisanie wyniku zadania z inną dokładnością niż podana w poleceniu zadania.
 • Wykonanie obliczeń i zapisanie wyniku niezgodnie z zasadami zaokrąglania oraz niezachowanie liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych.
 • Zastosowanie niepoprawnej metody rozwiązana zadania.
 • Rozwiązanie zadania dwoma metodami, przy czym tylko jedna była poprawna.
 • Niestaranne i nieprecyzyjne wykonanie polecenia polegającego na uzupełnieniu diagramu, schematu czy wykresu.
 • Niepoprawne uzupełnienie zależności między wielkościami.
 • Brak odwołania do praw i zależności fizycznych oraz matematycznych.
 • Brak jednoznacznych oznaczeń wielkości fizycznych opisanych w treści zadania i polecenia

Wymagania egzaminacyjne w 2024 r.Wymagania egzaminacyjne w 2024 r. zostały okrojone w stosunku do obowiązującej podstawy programowej – część została usunięta, część zmodyfikowana. Poniżej zamieściliśmy dokumenty zawierające wymagania z podstawy programowej do zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego, które nie będą obowiązywać lub obowiązują w zmienionej formie na maturze w 2024 roku.

Przewodnik maturalnyZawiera aktualne informacje przedmiotowe o nowej maturze. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi trudnościami maturalnymi i podpowiada, jak wspierać uczniów w przygotowaniach. W przewodniku zaprezentowano nową serię publikacji z cyfrowym wspomaganiem nauki NOWA TERAZ MATURA.

Portal dlanauczyciela.plWspierasz maturzystów w przygotowaniach do egzaminu? Wejdź na dlanauczyciela.pl. Na początek znajdziesz tam wszystkie niezbędne dokumenty CKE:

 • informatory,
 • aneksy do informatorów,
 • arkusze pokazowe.

Sukcesywnie będziemy dodawać inne materiały – pomocne w planowaniu powtórek, omawianiu ważnych zagadnień egzaminacyjnych i tłumaczeniu trudnych zadań maturalnych.