Javascript is required
header image

Geografia

Matura

Informacje ogólne • W 2024 roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w „Formule 2023” na podstawie wymagań egzaminacyjnych opublikowanych w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z geografii obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024.
 • Egzamin maturalny w oparciu o komplet wymagań edukacyjnych będzie przeprowadzany od roku 2025.

 • W 2024 roku na egzaminie maturalnym z geografii nie będzie progu zdawalności. Zostanie on wprowadzony w 2025 roku.
 • Wszystkie zadania egzaminacyjne sprawdzają poziom opanowania umiejętności określonych w ogólnych wymaganiach egzaminacyjnych. Są to m.in.:
  • znajomość metod prowadzenia obserwacji i pomiarów w terenie, opracowanie i prezentacja wyników, analizowanie pozyskanych danych oraz formułowanie wniosków na ich podstawie,
  • analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów geograficznych oraz zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego świata,
  • analizowanie, interpretacja i przetwarzanie informacji przedstawionych na mapach wykonanych z wykorzystaniem narzędzi GIS,
  • formułowanie twierdzeń o prawidłowościach dotyczących funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz wzajemnych zależności w systemie przyroda – człowiek – gospodarka,
  • stawianie pytań, formułowanie i weryfikacja hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących środowiska geograficznego,
  • kształtowanie umiejętności wieloaspektowego postrzegania przestrzeni i wyobraźni przestrzennej,
  • waloryzowanie zjawisk i procesów przyrodniczych oraz wartościowanie zachowań i działalności człowieka w środowisku geograficznym,
  • wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w analizie i ocenie przemian przestrzeni geograficznej,
  • prognozowanie przemian zachodzących w środowisku przyrodniczym i społeczno-gospodarczym,
  • znajomość zastosowania narzędzi GIS w analizie i prezentacji danych przestrzennych,
  • analizowanie zjawisk i współzależności zachodzących w środowisku geograficznym z wykorzystaniem różnych map ogólnogeograficznych i tematycznych.

Najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym z geografii • Wyraźna dominacja zadań otwartych.
 • Więcej niż do tej pory zadań w wiązkach, tj. zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z różnych działów na podstawie wspólnego materiału źródłowego (tekstów, wykresów, tabel itp.).
 • Większy udział zadań wymagających od ucznia stosowana wiedzy i umiejętności w sytuacjach problemowych. Sama analiza materiału źródłowego umieszczonego w zadaniu bez konkretnej wiedzy przedmiotowej nie gwarantuje udzielenia poprawnej odpowiedzi.
 • Więcej niż do tej pory zadań łączących wiedzę z różnych działów geografii oraz nawiązujących do wiedzy ogólnej dotyczącej otaczającego nas świata.
 • Bardziej urozmaicony materiał graficzny. Więcej niż dotychczas materiałów źródłowych pochodzących ze źródeł cyfrowych, np. z geoportalu, czy z Youtube.
 • Materiał barwny jest umieszczany przy zadaniach, a nie w oddzielnym załączniku.


Nie zmieniają się:

 • Ogólna koncepcja arkusza maturalnego – maksymalnie 35 zadań (w tym wiązek) z łączną liczbą 60 punktów do zdobycia.
 • Czas trwania egzaminu maturalnego – 180 minut.
 • Typy zadań maturalnych, w tym czasowniki operacyjne użyte w poleceniach.
 • Barwna mapa szczegółowa w dużym formacie wraz z zestawem zadań.
 • Przybory, z których można korzystać na egzaminie (linijka, lupa, kalkulator prosty).

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowaniaArkusze egzaminacyjne od 2023 r.

W arkuszu egzaminacyjnym znajduje się od 25 do 35 zadań, w tym wiązek. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań jest równa 60.

Rodzaj zadań Liczba zadań* Łączna liczba punktów Udział w wyniku sumarycznym
zamknięte 8-14 10-18 nie więcej niż 30%
otwarte 32-36 42-50 nie mniej niż 70%
RAZEM 40-50 60 100%
* w tym zadań wchodzących w skład wiązek.


Zadania na egzaminie

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych.
Wśród zadań zamkniętych są m.in.:

 • zadania wielokrotnego wyboru,
 • zadania typu prawda-fałsz,
 • zadania na dobieranie (w tym tworzenie modelu przyczynowo-skutkowego).

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych są m.in.:

 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające samodzielnej wypowiedzi, np. sformułowania wyjaśnienia, uzasadnienia, prawidłowości, wniosku, hipotezy, argumentacji, a także wykorzystania narzędzi matematycznych do analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym,
 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdań, schematycznego rysunku, tabeli, wykresu


Zasady oceniania

ZADANIA ZAMKNIĘTE

 • Zadanie zamknięte są oceniane – w zależności od maksymalnej liczby punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie danego zadania – zgodnie z poniższymi zasadami:

1 p. – odpowiedź poprawna ALBO 2 p. – odpowiedź całkowicie poprawna
0 p. – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi 1 p. – odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna
  0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedz

ZADANIA OTWARTE

 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego można otrzymać maksymalnie 1, 2 lub 3 punkty. Zasady oceniania są dołączane do każdego zadania odrębnie. Za każde poprawne rozwiązanie, inne niż opisane w zasadach oceniania, można uzyskać maksymalną liczbę punktów, o ile rozwiązanie jest merytorycznie poprawne, zgodne z poleceniem i warunkami zadania.

Wymagania egzaminacyjne w 2024 r.Egzamin maturalny z geografii w 2024 roku zostanie przeprowadzony w oparciu o wymagania egzaminacyjne opublikowane m.in. w Aneksie do informatora o egzaminie maturalnym z geografii obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024. Wymagania te zostały okrojone w stosunku do obowiązującej podstawy programowej – część z nich zmodyfikowano, a część usunięto. Kompletne zestawienie zmian prezentujemy w poniższym dokumencie.

Przewodnik maturalnyZawiera aktualne informacje przedmiotowe o nowej maturze. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi trudnościami maturalnymi i podpowiada, jak wspierać uczniów w przygotowaniach. W przewodniku zaprezentowano nową serię publikacji z cyfrowym wspomaganiem nauki NOWA Teraz matura.

Portal dlanauczyciela.plWspierasz maturzystów w przygotowaniach do egzaminu? Wejdź na dlanauczyciela.pl. Na początek znajdziesz tam wszystkie niezbędne dokumenty CKE:

 • informatory,
 • aneksy do informatorów,
 • arkusze pokazowe.

Sukcesywnie będziemy dodawać inne materiały – pomocne w planowaniu powtórek, omawianiu ważnych zagadnień egzaminacyjnych i tłumaczeniu trudnych zadań maturalnych.