Javascript is required
header image

Język angielski

Matura

Informacje ogólne o egzaminie 

 • Egzamin maturalny w „formule 2023" po raz pierwszy został przeprowadzony w 2023 r. dla absolwentów 4-letniego liceum. W 2024 r. odbędzie się po raz pierwszy dla absolwentów 5-letniego technikum.
 • Próg zdawalności matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym wynosi 30%, na poziomie rozszerzonym nie ma wskazanego progu zdawalności.
 • Egzamin maturalny sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej z języka angielskiego.
 • Wszystkie zadania egzaminacyjne sprawdzają poziom opanowania umiejętności określonych w następujących wymaganiach ogólnych podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej:
  • znajomość środków językowych,
  • rozumienie wypowiedzi,
  • tworzenie wypowiedzi,
  • redagowanie wypowiedzi,
  • przetwarzanie wypowiedzi

Najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym z języka angielskiego • Zmieniona długość poszczególnych części egzaminu: rozumienie ze słuchu – 25 zamiast 20 minut na poziomie podstawowym oraz 30 zamiast 25 minut na poziomie rozszerzonym; rozumienie tekstów pisanych – 1200–1450 wyrazów zamiast 900–1200 wyrazów na poziomie podstawowym oraz 1600–1800 wyrazów zamiast 1300–1600 na poziomie rozszerzonym.
 • Więcej zadań otwartych – oprócz wypowiedzi pisemnej co najmniej 1 zadanie sprawdzające rozumienie ze słuchu, co najmniej 1 zadanie sprawdzające rozumienie tekstów pisanych i co najmniej 1 zadanie sprawdzające znajomość środków językowych.
 • Nowe typy zadań, np. sety leksykalne.
 • W roku szkolnym 2023/2024 będzie obowiązywał następujący poziom egzaminu maturalnego: na poziomie podstawowym – B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi), na poziomie rozszerzonym – B2 (B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi).

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowaniaArkusze egzaminacyjne od 2023 r.

Od 2023 r. w arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 10 do 12 zadań. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania we wszystkich zadaniach wyniesie 60 punktów.

Zadania na egzaminie

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Nowością będą zadania otwarte sprawdzające rozumienie ze słuchu (co najmniej 1 zadanie), rozumienie tekstów pisanych (co najmniej 1 zadanie) i znajomość środków językowych (co najmniej 1 zadanie).

Wśród zadań zamkniętych będą m.in.:

 • zadania wielokrotnego wyboru,
 • zadania typu prawda–fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Wśród zadań otwartych będą m.in.:

 • zdania/tekst z lukami,
 • odpowiedzi na pytania,
 • transformacje, słowotwórstwo, tłumaczenie,
 • gramatykalizacja,
 • sety leksykalne.


Zasady oceniania

Zadania zamknięte

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi w zadaniach zamkniętych będzie można otrzymać 1 punkt

Zadania otwarte

 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać 1, 2 lub 3 punkty.
 • Za rozwiązania zadań otwartych będą przyznawane jedynie pełne punkty.
 • W zadaniach za 2 lub 3 punkty będzie określony minimalny postęp, który musi zostać osiągnięty, aby zdający otrzymał kolejny punkt.Za co uczeń nie otrzyma punktów na maturze?

 • Gdy do jednego polecenia zdający poda kilka odpowiedzi, z których jedna będzie poprawna, a inne – błędne, nie otrzyma punktów za żadną z nich.
 • W przypadku braku udzielenia odpowiedzi lub przeniesienia jej na kartę odpowiedzi zdający nie otrzyma punktu.
 • W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna – jeśli zdający udzieli odpowiedzi niepoprawnej gramatycznie lub/i ortograficznie, nie otrzyma punktu.
 • W zadaniach otwartych sprawdzających rozumienie tekstu lub rozumienie ze słuchu odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem i wskazywać, że zdający zrozumiał tekst. W innym wypadku nie zostanie przyznany punkt za daną odpowiedź.
 • W ocenie treści wypowiedzi pisemnej bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia zdający odniósł się w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w zadowalającym stopniu. Ilustruje to poniższa tabela:
Do ilu podpunktów
zdjący się odniósł?
Ile podpunktów rozwinął?
4 3 2 1 0
4 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 2 pkt
3   3 pkt 3 pkt 2 kt 1 pkt
2     2 pkt 1 pkt 1 pkt
1       1 pkt 0 pkt
0         0 pkt

 • Wypowiedź pisemna jest oceniana na 0 punktów w każdym kryterium, jeżeli jest:
  • nieczytelna LUB
  • całkowicie niezgodna z poleceniem LUB
  • niekomunikatywna dla odbiorcy LUB
  • odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest uznana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego).
 • Wypowiedź pisemna napisana niesamodzielnie, np. zawierająca fragmenty odtworzone z podręcznika lub innego źródła, w tym internetowego, lub przepisane z arkusza egzaminacyjnego, lub od innego zdającego, jest powodem do unieważnienia części pisemnej egzaminu z języka obcego.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania – poziom rozszerzonyLiczba zadań, liczba punktów – poziom rozszerzony

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się łącznie od 10 do 14 zadań otwartych. Za ich poprawne rozwiązanie będzie można uzyskać maksymalnie 50 punktów.


Tylko zadania otwarte 
– poziom rozszerzony

W nowej formule egzaminu maturalnego pojawią się wyłącznie zadanie otwarte, czyli takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Można wśród nich wyróżnić zadania otwarte krótkiej odpowiedzi oraz zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi

Wymagają zapisania przeprowadzonego rozumowania zwykle w kilku – w dwóch lub trzech krokach.

Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi

Wymagają utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego, jej realizacji i weryfikacji uzyskanego wyniku.

W rozwiązaniu zadania otwartego, w którym zdający m.in. oblicza, wyznacza, wyprowadza, uzasadnia, wykazuje, musi być zaprezentowany pełny tok rozumowania. Ma on obejmować zarówno warunki zadania, jak i odwołanie się do odpowiednich twierdzeń i własności obiektów matematycznych.


Wiązki zadań 
– poziom rozszerzony

Część zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym będzie powiązana tematycznie. Taka wiązka rozpocznie się wprowadzeniem do zagadnienia, a następnie znajdą się w niej zadania (od 2 do 4). Każde z zadań będzie można rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce.


Zasady oceniania, próg zdawalności 
– poziom rozszerzony

 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego (także inne niż opisane w zasadach oceniania) będzie można otrzymać maksymalnie 2, 3, 4, 5 lub 6 p.
 • Za niepełne rozwiązanie zadania zdający będzie mógł otrzymać część punktów, jeśli w rozwiązaniu został osiągnięty odpowiedni postęp (opisany w zasadach oceniania).
 • Przyjęto zasadę, że za pokonanie zasadniczych trudności zadania zdający otrzyma co najmniej połowę punktów, które można otrzymać za bezbłędne rozwiązanie danego zadania.
 • Za rozwiązania zadań będą przyznawane jedynie pełne punkty.
 • W roku 2024 nie obowiązuje próg zdawalności dla przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Wymagania egzaminacyjne w latach 2023 i 2024Egzamin maturalny z języka angielskiego w 2024 roku zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi opublikowanymi m.in. w aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024. Wymagania te zostały okrojone w stosunku do obowiązującej podstawy programowej – część z nich zmodyfikowano lub usunięto.

Przewodnik maturalnyZawiera aktualne informacje przedmiotowe o nowej maturze. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi trudnościami maturalnymi i podpowiada, jak wspierać uczniów w przygotowaniach. W przewodniku zaprezentowano nową serię publikacji z cyfrowym wspomaganiem nauki NOWA TERAZ MATURA.

Portal dlanauczyciela.plWspierasz maturzystów w przygotowaniach do egzaminu? Wejdź na dlanauczyciela.pl. Na początek znajdziesz tam wszystkie niezbędne dokumenty CKE:

 • informatory,
 • aneksy do informatorów,
 • arkusze pokazowe.

Sukcesywnie będziemy dodawać inne materiały – pomocne w planowaniu powtórek, omawianiu ważnych zagadnień egzaminacyjnych i tłumaczeniu trudnych zadań maturalnych.

Wymagania egzaminacyjne w roku 2024Egzamin maturalny dla absolwentów zreformowanych szkół ponadpodstawowych w 2024 roku zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych przez CKE 25 lutego 2022 roku w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu dodatkowego obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024 (projekt). Analiza tego dokumentu pozwala precyzyjnie wskazać, które treści nauczania zawarte w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego z matematyki w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym zostały usunięte lub zmodyfikowane.