Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

Matematyka

Matura

Informacje ogólne o egzaminie z matematykiPoziom podstawowy

 • Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy absolwent szkoły ponadpodstawowej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego.
 • Aby zdać egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
 • Szczegółowy opis egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami prezentuje Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023.
 • Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut.


Poziom rozszerzony

 • Oprócz matematyki absolwent może zdawać na poziomie rozszerzonym nie więcej niż 5 innych przedmiotów dodatkowych.
 • Od roku 2025, aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego.
 • Szczegółowy opis egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami prezentuje Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023.
 • Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania – poziom podstawowyZadania na egzaminie – poziom podstawowy 

W nowej formule egzaminu maturalnego, podobnie jak na egzaminie ósmoklasisty, pojawią się różnorodne typy zadań. Zadania można podzielić na dwie zasadnicze grupy: zadania zamknięte, czyli takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych, oraz zadania otwarte, czyli takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. W arkuszu maturalnym zadania z obu tych grup będą się przeplatać.

Wśród zadań zamkniętych będą m.in.:

 • zadania wielokrotnego wyboru,
 • zadania typu prawda–fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Wśród zadań otwartych będą m.in.:

 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania, wykresu, tabeli albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami,
 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania,
 • zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji.


Liczba zadań 
– poziom podstawowy 

Zadania zamknięte

 • od 20 do 25 zadań

Zadania otwarte

 • od 7 do 13 zadań


Liczba punktów, zasady oceniania, próg zdawalności 
– poziom podstawowy 

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań będzie równa 46 (w tym 29 punktów za zadania zamknięte i 17 punktów za zadania otwarte). Aby zdać egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, czyli 14 punktów.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania – poziom rozszerzonyLiczba zadań, liczba punktów – poziom rozszerzony

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się łącznie od 10 do 14 zadań otwartych. Za ich poprawne rozwiązanie będzie można uzyskać maksymalnie 50 punktów.


Tylko zadania otwarte 
– poziom rozszerzony

W nowej formule egzaminu maturalnego pojawią się wyłącznie zadanie otwarte, czyli takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Można wśród nich wyróżnić zadania otwarte krótkiej odpowiedzi oraz zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi

Wymagają zapisania przeprowadzonego rozumowania zwykle w kilku – w dwóch lub trzech krokach.

Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi

Wymagają utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego, jej realizacji i weryfikacji uzyskanego wyniku.

W rozwiązaniu zadania otwartego, w którym zdający m.in. oblicza, wyznacza, wyprowadza, uzasadnia, wykazuje, musi być zaprezentowany pełny tok rozumowania. Ma on obejmować zarówno warunki zadania, jak i odwołanie się do odpowiednich twierdzeń i własności obiektów matematycznych.


Wiązki zadań 
– poziom rozszerzony

Część zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym będzie powiązana tematycznie. Taka wiązka rozpocznie się wprowadzeniem do zagadnienia, a następnie znajdą się w niej zadania (od 2 do 4). Każde z zadań będzie można rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce.


Zasady oceniania, próg zdawalności 
– poziom rozszerzony

 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego (także inne niż opisane w zasadach oceniania) będzie można otrzymać maksymalnie 2, 3, 4, 5 lub 6 p.
 • Za niepełne rozwiązanie zadania zdający będzie mógł otrzymać część punktów, jeśli w rozwiązaniu został osiągnięty odpowiedni postęp (opisany w zasadach oceniania).
 • Przyjęto zasadę, że za pokonanie zasadniczych trudności zadania zdający otrzyma co najmniej połowę punktów, które można otrzymać za bezbłędne rozwiązanie danego zadania.
 • Za rozwiązania zadań będą przyznawane jedynie pełne punkty.
 • W roku 2024 nie obowiązuje próg zdawalności dla przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Materiały i przybory pomocniczeNa egzaminie na obu poziomach zdający mogą wykorzystać następujące materiały i przybory:

 • linijka,
 • cyrkiel,
 • kalkulator prosty,
 • Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki.

Wymagania egzaminacyjne w roku 2024Egzamin maturalny dla absolwentów zreformowanych szkół ponadpodstawowych w 2024 roku zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych przez CKE 25 lutego 2022 roku w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu dodatkowego obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024 (projekt). Analiza tego dokumentu pozwala precyzyjnie wskazać, które treści nauczania zawarte w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego z matematyki w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym zostały usunięte lub zmodyfikowane.

Przewodnik maturalnyZawiera aktualne informacje przedmiotowe o nowej maturze. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi trudnościami maturalnymi i podpowiada, jak wspierać uczniów w przygotowaniach. W przewodniku zaprezentowano nową serię publikacji z cyfrowym wspomaganiem nauki NOWA TERAZ MATURA.

Portal dlanauczyciela.plWspierasz maturzystów w przygotowaniach do egzaminu? Wejdź na dlanauczyciela.pl. Na początek znajdziesz tam wszystkie niezbędne dokumenty CKE:

 • informatory,
 • aneksy do informatorów,
 • arkusze pokazowe.

Sukcesywnie będziemy dodawać inne materiały – pomocne w planowaniu powtórek, omawianiu ważnych zagadnień egzaminacyjnych i tłumaczeniu trudnych zadań maturalnych.