Informacje ogólne

Poziom podstawowy

 • Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy absolwent szkoły ponadpodstawowej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego.
 • Aby zdać egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
 • Egzamin jest oceniany przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 • Absolwent szkoły ponadpodstawowej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu jest ogłaszany w specjalnym komunikacie Ministra Edukacji i Nauki).
 • Szczegółowy opis egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami prezentuje Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023.

Poziom rozszerzony

 • Oprócz matematyki absolwent może zdawać na poziomie rozszerzonym nie więcej niż 5 innych przedmiotów dodatkowych.
 • Od roku 2025, aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego.
 • Egzamin jest oceniany przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 • Absolwent szkoły ponadpodstawowej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu jest ogłaszany w specjalnym komunikacie Ministra Edukacji i Nauki).
 • Szczegółowy opis egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami prezentuje Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023.

Najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym z matematyki

Poziom podstawowy

 • Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym będzie trwał 180 minut.
 • Od 2023 roku w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie podstawowym znajdzie się łącznie od 29 do 40 zadań, w tym 20–25 zadań zamkniętych, a 9–15 zadań otwartych.
 • W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte nowych typów, m.in.:
  • zadania wielokrotnego wyboru,
  • zadania typu prawda–fałsz,
  • zadania na dobieranie.
 • Niektóre zadania zamknięte mogą być za 2 punkty, za częściowo poprawną odpowiedź można w nich będzie uzyskać 1 punkt.
 • Odpowiedzi do zadań zamkniętych zdający będą zaznaczali na karcie odpowiedzi.
 • Wśród zadań otwartych, oprócz zadań rozszerzonej odpowiedzi, pojawią się m.in.
  • zadania z luką,
  • zadania krótkiej odpowiedzi.
 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać maksymalnie 1, 2, 3 lub 4 p.
 • W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wiązki zadań, czyli zestawy od 2 do 4 zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym.
 • Każde z zadań wiązki będzie tak skonstruowane, by można je było rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce.
 • Wiązka zadań może składać się z zadań zarówno zamkniętych, jak i otwartych.

Poziom rozszerzony

 • Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie trwał 180 minut.
 • Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu jest równa 50.
 • Na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym pojawią się wyłącznie zadania otwarte, w liczbie od 10 do 14.
 • Wśród zadań otwartych, oprócz zadań rozszerzonej odpowiedzi, pojawią się również zadania krótkiej odpowiedzi, czyli wymagające zapisania przeprowadzonego rozumowania zwykle w kilku, w dwóch lub trzech krokach.
 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać maksymalnie 2, 3, 4, 5 lub 6 p.
 • W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały pojedyncze zadania lub wiązki zadań, czyli zestawy od 2 do 4 zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym.
 • Każde z zadań wiązki będzie tak skonstruowane, by można je było rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce.
 • Wiązka zadań będzie się składać z zadań otwartych.
 • Wybrane zadania egzaminacyjne będą osadzone w kontekście praktycznym/realistycznym. Założenia do takich zadań zostaną uproszczone, czyli będą pomijały niektóre rzeczywiste warunki.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania – poziom podstawowy

Zadania na egzaminie

W nowej formule egzaminu maturalnego, podobnie jak na egzaminie ósmoklasisty, pojawią się różnorodne typy zadań. Zadania można podzielić na dwie zasadnicze grupy: zadania zamknięte, czyli takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych, oraz zadania otwarte, czyli takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. W arkuszu maturalnym zadania z obu tych grup będą się przeplatać.

Wśród zadań zamkniętych będą m.in.:

 • zadania wielokrotnego wyboru,
 • zadania typu prawda–fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Wśród zadań otwartych będą m.in.:

 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania, wykresu, tabeli albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami,
 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania,
 • zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji.

Liczba zadań

Zadania zamknięte

 • od 20 do 25 zadań

Zadania otwarte

 • od 7 do 13 zadań


Liczba punktów, zasady oceniania, próg zdawalności

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w pierwszej edycji egzaminu w roku 2023 i 2024 będzie równa 46 (w tym 29 punktów za zadania zamknięte i 17 punktów za zadania otwarte). Aby zdać egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania


Materiały i przybory pomocnicze

Na egzaminie maturalnym z matematyki zdający mogą wykorzystać następujące materiały i przybory:

 • linijka,
 • cyrkiel,
 • kalkulator prosty,
 • Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania – poziom rozszerzony

Liczba zadań, liczba punktów

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się łącznie od 10 do 14 zadań otwartych. Za ich poprawne rozwiązanie będzie można uzyskać maksymalnie 50 punktów.


Tylko zadania otwarte

W nowej formule egzaminu maturalnego pojawią się wyłącznie zadanie otwarte, czyli takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Można wśród nich wyróżnić zadania otwarte krótkiej odpowiedzi oraz zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi

Wymagają zapisania przeprowadzonego rozumowania zwykle w kilku – w dwóch lub trzech krokach.

Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi

Wymagają utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego, jej realizacji i weryfikacji uzyskanego wyniku.

W rozwiązaniu zadania otwartego, w którym zdający m.in. oblicza, wyznacza, wyprowadza, uzasadnia, wykazuje, musi być zaprezentowany pełny tok rozumowania. Ma on obejmować zarówno warunki zadania, jak i odwołanie się do odpowiednich twierdzeń i własności obiektów matematycznych.


Wiązki zadań

Część zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym będzie powiązana tematycznie. Taka wiązka rozpocznie się wprowadzeniem do zagadnienia, a następnie znajdą się w niej zadania (od 2 do 4). Każde z zadań będzie można rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce.


Zasady oceniania, próg zdawalności

 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego (także inne niż opisane w zasadach oceniania) będzie można otrzymać maksymalnie 2, 3, 4, 5 lub 6 p.
 • Za niepełne rozwiązanie zadania zdający będzie mógł otrzymać część punktów, jeśli w rozwiązaniu został osiągnięty odpowiedni postęp (opisany w zasadach oceniania).
 • Przyjęto zasadę, że za pokonanie zasadniczych trudności zadania zdający otrzyma co najmniej połowę punktów, które można otrzymać za bezbłędne rozwiązanie danego zadania.
 • Za rozwiązania zadań będą przyznawane jedynie pełne punkty.
 • W latach 2023 i 2024 nie obowiązuje próg zdawalności dla przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Materiały i przybory pomocnicze

Na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym zdający mogą wykorzystać takie same materiały i przybory jak na egzaminie na poziomie podstawowym

Wymagania egzaminacyjne w latach 2023 i 2024

Egzamin maturalny dla pierwszych absolwentów zreformowanych szkół ponadpodstawowych w latach 2023 i 2024 zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych przez CKE 25 lutego 2022 roku w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu dodatkowego obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024 (projekt). Analiza tego dokumentu pozwala precyzyjnie wskazać, które treści nauczania zawarte w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego z matematyki w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym zostały usunięte lub zmodyfikowane.

Przewodnik maturalny

 

Zawiera aktualne informacje przedmiotowe o nowej maturze. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi trudnościami maturalnymi i podpowiada, jak wspierać uczniów w przygotowaniach. W przewodniku zaprezentowano nową serię publikacji z cyfrowym wspomaganiem nauki NOWA TERAZ MATURA.

zobacz

Portal dlanauczyciela.pl

Wspierasz maturzystów w przygotowaniach do egzaminu? Wejdź na dlanauczyciela.pl. Na początek znajdziesz tam wszystkie niezbędne dokumenty CKE:

 • informatory,
 • aneksy do informatorów,
 • arkusze pokazowe.

Sukcesywnie będziemy dodawać inne materiały – pomocne w planowaniu powtórek, omawianiu ważnych zagadnień egzaminacyjnych i tłumaczeniu trudnych zadań maturalnych.

przejdź do portalu

Materiały CKE

Zobacz także