Javascript is required

Uczniowie ze SPE w 2024 r. – kompendium wiedzy dla dyrektorówZapraszamy na webinarium poświęcone dotacji podręcznikowej dla dzieci z orzeczeniem.

W programie m.in.:

 • Dotacja podręcznikowa na dzieci z orzeczeniem w szkole ogólnodostępnej, a w szkole specjalnej.
 • Załącznik 2 – zasady wypełniania.
 • Możliwość zakupu tylko podręczników dostosowanych lub dokupienie dodatkowych pozycji do podręczników dla uczniów w normie.
 • Ważne terminy.
 • Obowiązujące stawki, wskaźniki, klasy w 2024.

Dotacja celowa na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów ze SPEUczniom z orzeczeniami uczącym się w Twojej szkole przysługuje znacznie wyższa od kwoty bazowej dotacja celowa 2024/25 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest wypełnienie załącznika nr 2 równocześnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Uczniów ujętych w załączniku nr 2 nie ujmujemy już w załączniku nr 1.  Więcej informacji na temat załącznika nr 2 i dotacji celowej SPE znajdą Państwo poniżej.

Niedługo rozpocznie się okres wnioskowania przez szkoły podstawowe o środki na zapewnienie uczniom podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Podobnie jak w ubiegłych latach można wnioskować o zwiększoną dotację dla dzieci z orzeczeniami, które wymagają podręczników imateriałów dostosowanych do swych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Ciągle można usłyszeć głosy, że wnioskowanie o zwiększoną dotację jest trudne, przez co jest zbyt wiele przypadków, w których szkoły nie wnioskują o dodatkowe środki, choć potrzeby uczniów na to wskazują.  Warto przyglądnąć się procesowi wnioskowania po to aby udowodnić, że nie jest on aż taki trudny.

Ważne terminy 1. Składanie wniosków
  Kwiecień – wrzesień 2024 Dyrektor szkoły powinien przekazać informację niezbędną do ustalenia wysokości dotacji do organu prowadzącego szkołę.
  Ważne! Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązuje osobny formularz - załącznik 2

 2. Przyznanie dotacji
  Czerwiec – październik 2024 Szkoły otrzymują środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 3. Zakupy
  Czerwiec – grudzień 2024 Szkoły dokonują zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 4. Rozliczenie dotacji
  Styczeń 2025 Dotację należy rozliczyć w styczniu 2025r.

Kiedy możemy wnioskować o zwiększone środkiO zwiększone środki można się ubiegać dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (z wyłączeniem ruchowej) które wymagają podręczników dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Nie każde zatem dziecko z orzeczeniem wymaga innych podręczników. Dla znacznej jednak liczby tych dzieci, dostosowane podręczniki będą korzystne. Decyzja w tym przypadku należy do szkoły.

Jeśli szkoła decyduje się na podręczniki dostosowane, to wnioskowanie odbywa się na załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.

Sam załącznik nr 2 jest w swej istocie bardzo podobny do załącznika nr 1, a więc tego, który jest wypełniany dla dzieci bez orzeczeń i bez szczególnych potrzeb w zakresie dostosowania podręczników i materiałów. Wypełniamy tyle załączników nr 2 ile mamy rodzajów niepełnosprawności i są to uczniowie:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • słabowidzący wymagający druku powiększonego,
 • słabowidzących niewymagający druku powiększonego,
 • niewidomi wymagający podręczników o materiałów w języku Braille’a,
 • niewidomi niewymagający podręczników o materiałów w języku Braille’a.

Dla każdych uczniów wymienionych powyżej przepisy przewidują zwiększoną dotację.

Wysokość dotacjiPewną trudnością jest właściwe określenie maksymalnej wysokości tej dotacji. Wysokość dotacji dla dzieci z orzeczeniami zależy od wysokości dotacji dla uczniów niewymagających dostosowań. Określamy ją poprzez pomnożenie wartości dotacji dla uczniów niewymagających dostosowań przez wartość wskaźnika zwiększającego, różnego w zależności od niepełnosprawności, klasy ucznia oraz tego czy rzecz dotyczy podręczników lub materiałów edukacyjnych czy też ćwiczeń. Wysokość wskaźników zwiększających została określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 611).

PRZYKŁAD: jeśli chcemy znać maksymalną wysokość o jaką możemy wnioskować dla dziecka z autyzmem w klasie I szkoły podstawowej, znajdujemy wskaźniki określone w paragrafie 6 rozporządzenia. I tak:

 • dla podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie to 2,8,
 • dla ćwiczeń 2,6.

Pozostaje pomnożyć wskaźniki przez kwoty podstawowe. Można je znaleźć na przykład w załączniku nr 1. Dla ucznia klasy I w przypadku podręczników jest to 98,01 zł, a w przypadku ćwiczeń 54,45 zł.

Zatem:

 • kwota maksymalna dla podręczników i materiałów edukacyjnych: 98,01 zł x 2,8 = 274,43 zł
 • kwota maksymalna dla ćwiczeń: 54,45 x 2,6 = 141,57 zł

Aktualne kwoty dotacji dostępne tutaj.

Jak wypełnić załączniki do rozporządzenia MEN w sprawie dotacji celowej?Po właściwym określeniu maksymalnych stawek, pozostaje wypełnić załącznik nr 2. Przeprowadzimy Państwa przez ten proces. Jest bardzo podobny do wypełniania załącznika nr 1 – tego dla podręczników bez dostosowań. W przypadku części I załącznika najważniejsze są pierwsze 5 pozycji.

 

 1. W pierwszej pozycji wpisujemy prognozowaną liczbę uczniów klas II, V i VIII.

  Jeśli zamawiamy dla szkoły specjalnej, to powiększamy tę liczbę o liczbę oddziałów klasowych danej klasy, tak aby mieć w każdym oddziale zapasowy zestaw.
  Dodatkowy zestaw możemy zamówić wyłącznie jeden dla każdego oddziału. Jeśli w klasie mamy dla przykładu jeden oddział klasowy, ale dwie niepełnosprawności i wypełniamy dwukrotnie załącznik nr 2, to możemy tylko w jednym przypadku powiększyć liczbę uczniów o 1.

  Jeśli zamawiamy dla szkoły ogólnodostępnej, to mamy prawo do tylko jednego zestawu dodatkowego na oddział, zapewne więc wybierzemy dodatkowy zestaw dla uczniów bez orzeczeń w załączniku nr 1.

 2. W pozycji nr 2 wpisujemy liczbę uczniów dla klas pozostałych jako wzrost liczby uczniów dla wnioskowanej niepełnosprawności w stosunku do roku ubiegłego (dla klas I, IV i VII) oraz w stosunku do dwóch ubiegłych lat w odniesieniu do klas III i VI.

 3. W pozycji nr 3 wpisujemy wzrost liczby uczniów o danej niepełnosprawności w związku z ewentualnym pojawieniem się klas, które wcześniej nie funkcjonowały w szkole. W tym przypadku mamy prawo do powiększenia o jeden zestaw na każdy oddział, przy czym dotyczyć to będzie zasadniczo szkół specjalnych.

 4. W czwartej pozycji wpisujemy liczbę uczniów, dla których jest potrzeba zakupu zestawów z przyczyn innych niż wzrost liczby uczniów, jeśli nie zakupiono ich w latach poprzednich. Jest to pozycja rzadko używana. Można ją wykorzystać na przykład jeśli w poprzednim roku mieliśmy ucznia o danej niepełnosprawności, a w następnym mamy ucznia o tej samej niepełnosprawności (więc liczba uczniów nie zmienia się), ale istnieje potrzeba innego dostosowania.
  Jak widać do tej pory, sposób wypełniania nie różni się wiele od wypełniania załącznika nr 1. Różnica dotyczy oczywiście kwot.

 5. W przypadku dostosowań i załącznika nr 2, rozporządzenie powołuje pozycję 5, którą wypełniamy, jeśli wcześniej przekazaliśmy zakupiony zestaw innej szkole.

Pozycje od 6 do 15, to pozycje czysto techniczne i polegają na właściwym przemnożeniu liczby uczniów z pozycji 1-5 przez odpowiednie kwoty wnioskowanej dotacji. Opisy w pozycjach 6-15 poprowadzą Państwa przez te operacje arytmetyczne. Przypominamy, że podobnie jak w roku ubiegłym, w załącznikach elektronicznych przekazanych przez MEN, kwoty będą liczyły się automatycznie.

Wnioskowanie o zwiększoną dotację na materiały ćwiczeniowe jest tak samo proste jak w załączniku nr 1. Trzeba tylko określić maksymalne kwoty dotacji. Przykład pokazany został we wstępie do artykułu.

W przypadku wnioskowania o refundację środków poniesionych przez szkołę w roku szkolnym 2023/2024, sposób wnioskowania jest nieco rozbudowany w stosunku do tego z załącznika nr 1.

 

Różnica dotyczy pozycji nr 4 i 5, które nie występują w załączniku nr 1 w podobnej postaci. W tej pozycji wnioskujemy o refundację poniesionych wydatków na zakup zestawów jeśli zakupiliśmy takie zestawy dla uczniów, którzy otrzymali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w trakcie roku szkolnego 2023/2024, a środki z wcześniejszej dotacji nie wystarczyły na zakup zestawów i nie udało się takich zestawów pozyskać z innych szkół w trybie przekazania lub wypożyczenia.

Dyrektor przekazuje do organu prowadzącego informacje na załączeniu nr 2 począwszy od 1 kwietnia. Prawo przewiduje przedkładanie tych informacji aż do 10 września, termin ten jednak należy traktować jako aktualizacja informacji uwzgledniająca nie dające się przewidzieć wcześniej zwiększenia liczby uczniów. Jeśli chcemy aby organ prowadzący otrzymał środki w pierwszej dekadzie maja, to dobrze jest taką informację przekazać do końca kwietnia. Jeśli wystarczą nam środki w sierpniu, to możemy złożyć ją do końca czerwca.

Pamiętajmy również, że wykazanych uczniów w załączniku nr 2 nie powtarzamy w załączniku nr 1.

Wnioskowanie dla dzieci z niepełnosprawnościami jest wprawdzie trudniejsze niż dla dzieci bez orzeczeń, ale nie na tyle trudne aby pozostawiać dziecko bez wsparcia dostosowanych podręczników i materiałów.


Wszystkie załączniki do wypełnienia i wygenerowania w formie PDF są dostępne na stronie:
 https://dotacjepodreczniki.mein.gov.pl/ 

Aktualny wzór wniosku dostępny do pobrania poniżej