W dniu 31 sierpnia 2021 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych form i trybu realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”

Szkoły mogą składać wnioski do organów prowadzących do 3 września!

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego

 • Wniosek A dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i  szkoły za granicą).
 • Przykład wypełnionego wniosku A dyrektora szkoły o udział w Programie  na zakup interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali w roku 2021.
 • Przykładowy wniosek A dyrektora szkoły o  udział w Programie  na zakup wirtualnego laboratorium chemicznego w roku 2021.

Wzory wniosków opublikowane przez MEiN

Ważne daty

W dniu 1 września 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia br. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu Aktywna tablica. Prezentujemy harmonogram ubiegania się o dofinansowanie. 

 

Odpowiadamy na najważniejsze pytania

Beneficjenci programu

O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, które nie otrzymały wsparcia finansowego w 2020 r.

W przypadku wnioskowania o wsparcie finansowe w kwocie poniżej 14 000 zł wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Do wkładu własnego zalicza się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
 • sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Wykaz sprzętu i pomocy dydaktycznych,
które można zakupić w ramach dofinansowania

W ramach nowej edycji rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2021–2024 publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży mogą się ubiegać o wsparcie finansowe na zakup m.in:

 1. interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,
 2. specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, w tym wirtualnych laboratoriów,
 3. laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
 4. zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
 5. tablicy interaktywnej:
  • tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym,

  • tablicy interaktywnej bez projektora ultrakrótkoogniskowego,

 6. projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
 7. głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku

Poznaj sposoby wykorzystania interaktywnych monitorów dotykowych
i Wirtualnego laboratorium Empiriusz

Wykorzystanie interaktywnych monitorów Samsung przyczynia się do pozytywnej zmiany sposobów nauczania lub uczenia się:

 • wparcia pracy zespołowej w klasie oraz w sytuacji nauki w trybie hybrydowym, dzięki kompatybilności z aplikacjami do wideokonferencji, np. MS Teams
 • angażowania uczniów, w tym pracujących zdalnie, w proces tworzenia treści edukacyjnych (np. zadania w formie prezentacji)
 • pracy ze zróżnicowanymi materiałami źródłowymi, m.in. podręcznikami w wersji elektronicznej oraz plikami tekstowymi, graficznymi i wideo stanowiącymi tło lub uzupełnienie zagadnień omawianych na lekcji
 • dostosowania treści edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym dla uczniów z SPE oraz uczących się zdalnie
 • udostępniania wszystkim uczestnikom spotkań notatek/konspektów z lekcji, wniosków z posiedzeń rad pedagogicznych, informacji z zebrań z rodzicami, zapisanych w czasie rzeczywistym, w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej i komunikacji zewnętrznej
 • prowadzenia wideokonsultacji międzyszkolnych w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Wirtualne laboratorium Empiriusz przyczynia się do:

 • realizacji podstawy programowej w zakresie opanowania czynności praktycznych – samodzielnego przeprowadzania doświadczeń chemicznych
 • nauki formułowania wniosków i obserwacji na podstawie doświadczeń przeprowadzanych w technologii VR
 • bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi przez uczniów oraz zachowanie higieny pracy
 • wykorzystania oprogramowania będącego wsparciem w zdobywaniu niezbędnych informacji, wykonywaniu doświadczeń, interpretowaniu wyników i rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego
 • umożliwienia korzystania z laboratorium uczniom z dysfunkcjami, np. ruchowymi (dla nich korzystanie z tradycyjnych narzędzi jest niebezpieczne)
 • angażowania uczniów poprzez zastosowanie najnowszej technologii VR
 • braku konieczności zakupu i utylizacji odczynników chemicznych
 • realizacji doświadczeń niemożliwych do przeprowadzenia w normalnym laboratorium podczas lekcji (np. ze względu na długi czas zachodzenia reakcji).

Edukacja i technologia razem

Efektywna edukacja wymaga najwyższej jakości materiałów dydaktycznych oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nowa Era wraz z partnerami: firmą SAMSUNG – twórcą innowacyjnych technologii – oraz firmą VULCAN – inicjatorem nowoczesnych systemów do zarządzania oświatą, pomoże Państwu stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną. W niej uczniowie pod okiem swoich nauczycieli zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli kreatywnie wykorzystać w szybko zmieniającym się świecie.

Niezawodne partnerstwo. Razem lepiej

Pomagamy w zdobyciu środków oraz wspieramy na każdym etapie programu „Aktywna tablica”. Wygodnie, w jednym miejscu, u zaufanego dostawcy edukacyjnego mogą Państwo zamówić interaktywne monitory dotykowe lub wirtualne laboratorium chemiczne, które posłużą do prezentowania atrakcyjnych wizualnie zasobów edukacyjnych Nowej Ery.

 • Pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji
 • Merytoryczne doradztwo w zakresie wyboru i zakupu sprzętu
 • Profesjonalna i bezpłatna instalacja
 • Certyfikowane szkolenia
 • Wsparcie w rozliczeniu i sprawozdawczości 

Interaktywne monitory dotykowe

Monitory SAMSUNG Flip 2 to idealne narzędzie, odpowiadające na potrzeby dzisiejszej edukacji. Ta intuicyjna tablica ułatwi każdemu nauczycielowi przeprowadzenie dowolnej lekcji. Wszechstronne opcje łączności umożliwiają wykorzystanie podczas zajęć różnorodnych rozwiązań – w tym osobistych urządzeń nauczyciela, wirtualnego laboratorium, czy sprzętu i oprogramowania służącego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych  – tworząc tym samym idealne warunki do nauki.

Wirtualne Laboratorium Empiriusz

Wirtualna rzeczywistość (VR) daje niesamowitą możliwość doświadczania złożoności świata. W wielu dziedzinach nauki dzięki VR możliwe jest bezpieczne przeprowadzanie skomplikowanych doświadczeń, zabiegów, symulacji. Teraz nowoczesne metody edukowania wchodzą także do szkół!

Doskonałym przykładem tego, jakie możliwości daje wirtualna rzeczywistość w nauczaniu chemii jest Wirtualne Laboratorium Empiriusz.

 • Mobilne, samodzielne urządzenie niewymagające podłączenia do internetu
 • Aplikacja z 56 doświadczeniami w technologii VR dla uczniów szkoły ponadpodstawowej
 • Profesjonalne gogle VR wraz z kontrolerami
 • Wbudowany komputer o wysokich parametrach
 • Ekran dotykowy do obsługi urządzenia
 • Karty pracy do każdego doświadczenia oraz przykładowe scenariusze lekcji
 • Pełna kompatybilność z interaktywnymi monitorami Samsung

Wymagany wkład własny po uzyskaniu dofinansowania w ramach programu Aktywna Tablica wynosi 8 900 zł brutto.

Interaktywne zasoby edukacyjne

Zapewniamy atrakcyjne wizualnie zasoby edukacyjne, które są dostosowane do celów dydaktycznych i możliwości poznawczych uczniów. W połączeniu z informacjami zawartymi w podręcznikach wspierają kształcenie ważnych umiejętności przedmiotowych i pomagają w aktywizowaniu uczniów. Interaktywne zasoby pomagają zrozumieć abstrakcyjne dla uczniów zagadnienia, pobudzają wyobraźnię oraz wspierają proces zapamiętywania nowych treści. Fascynująca  forma przeprowadzania doświadczeń chemicznych, w wirtualnym laboratorium z użyciem gogli VR, umożliwia uczniom bezpieczne poznawanie metod badawczych.  Walor poznawczy dodatkowo wzmacnia pełne zaangażowanie i osobiste „zanurzenie” w doświadczenie, które odpowiada konfucjańskiej zasadzie pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. 

 • wizualizują treści omawiane na lekcji
 • wpływają pozytywnie na zrozumienie nowych, złożonych informacji
 • wzmacniają proces utrwalanie wiedzy

Materiały szkoleniowe

Zapraszamy do zapoznania się z filmem szkoleniowymi dotyczącym obsługi interaktywnych monitorów Samsung oraz ich efektywnego wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.

Dzięki niemu:

 • dowiesz się, jak pracować z monitorem i zasobami edukacyjnymi Nowej Ery, zgromadzonymi w portalu dlanauczyciela.pl, w różnych fazach lekcji
 • poznasz nowe sposoby na aktywizację uczniów podczas pracy z multimedialnymi materiałami dydaktycznymi
 • będziesz biegle tworzyć wraz z uczniami podsumowania lekcji w czasie rzeczywistym.

Formularz kontaktowy

Zadzwoń: 58 322 45 46, napisz: aktywnatablica@nowaera.pl, 
lub zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy rozwiązania dotosowane do konkretnych potrzeb placówki.  

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także