Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

Dotacja na uczniów z orzeczeniem o spektrum autyzmu

Jak uzyskać i rozliczyć?

Wysokość dotacji na dziecko z orzeczeniem o spektrum autyzmuJaka kwota przysługuje na dziecko z orzeczeniem o spektrum autyzmu? Aby to obliczyć należy wagę P8, o wartości 9,5, przemnożyć przez kwotę standardu oświatowego A, czyli 6081 zł*.

6 081 zł x 9,5 = 57 769,5 zł rocznie

NOWOŚĆ! Kup z dotacjiProgramy multimedialne do pracy z uczniami z orzeczeniemPrzedstawiamy nasze bestsellery do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, szczególnie ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera i dla wszystkich uczniów wymagających wsparcia w rozwoju emocjonalno-społecznym.

Pełna oferta programów multimedialnych na stronie eduSensus.

 • SPEKTRUM AUTYZMU PRO

  Specjalistyczny program do pracy z dziećmi przedszkolnymi i młodszymi dziećmi w wieku szkolnym.
 • SPEKTRUM AUTYZMU PRO 2

  Specjalistyczny program do terapii starszych dzieci szkolnych i młodzieży.
 • LOGOPEDIA PRO

  Multimedialne gry logopedyczne - programy wspierające terapię rozwój mowy i terapię
 • KONCENTRACJA UWAGI PRO

  Wsparcie profilaktyki i terapię dzieci i młodzieży z trudnościami w koncentracji, deficytami uwagi i pamięci.
 • MOC EMOCJI PRO 2

  Rozwój emocjonalno-społeczny starszych dzieci i nastolatków, w wieku 10-15 lat.

MOC EMOCJI PRO. KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE. Poziom 2Specjalistyczny program multimedialny przeznaczony do pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z uczniami w wieku 10–15 lat. 

To również narzędzie do pracy z uczniami wymagającymi terapii psychologicznej, w tym nieśmiałymi i izolującymi się od rówieśników, z młodzieżą z zaniżoną samooceną, obniżoną motywacją do nauki czy trudnościami w koncentracji uwagi. Program charakteryzuje się szerokim zakresem oddziaływania, dlatego może być stosowany wspomagająco w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu i z innymi niepełnosprawnościami.

KONCENTRACJA UWAGI PROMultimedialna pomoc dla nauczycieli, terapeutów i pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi z trudnościami w koncentracji, z deficytami uwagi i pamięci, zaburzeniami procesów uczenia się oraz mającymi problemy w edukacji szkolnej, w tym z osobami z ADHD i ADD.

Program SPEKTRUM AUTYZMU PRORealizacja obowiązku pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznaj SPEKTRUM AUTYZMU PRO - specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym i szkolnym. Służy rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu, ale polecany jest również dla wszystkich dzieci wykazujących trudne zachowania. 

Cena programu pozwala na sfinansowanie zakupu w całości z miesięcznej dotacji na dziecko z orzeczeniem o spektrum autyzmu.

Wypełnij poniższy formularz aby umówić prezentację programu i poznać więcej szczegółów!

Jak uzyskać i rozliczyć dotację? Krok po krokuRodzice dziecka dostarczają do szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Pamiętaj!

Zgodnie z art. 127 ust. 1 Prawa oświatowego (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach bądź oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach.

Uwzględnij ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w miesięcznej deklaracji do organu dotującego, która wskazuje liczbę uczniów szkoły, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym

Pamiętaj!

Jeżeli uczeń dostarczył orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na spektrum autyzmu na początku miesiąca i orzeczenie to zostało uwzględnione w miesięcznej deklaracji liczby uczniów wskazującej liczbę uczniów szkoły ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to dotacja na tego ucznia z autyzmem przysługuje już w miesiącu złożenia deklaracji. Dotacje są wypłacane w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do 20 stycznia oraz do 15 grudnia roku budżetowego. Termin złożenia miesięcznej deklaracji liczby uczniów wskazany jest w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego – rady gminy lub powiatu. Z reguły deklaracje miesięczne składa się do 5 lub 10 dnia miesiąca kalendarzowego.

Nie jest prawdą, że dotację na ucznia z autyzmem można otrzymać tylko w przypadku, gdy uwzględniono go we wniosku o dotację składanym do 30 września roku bazowego. Wniosek o dotację nie może uwzględniać uczniów, którzy dostarczyli orzeczenie po jego złożeniu. Dotacja przysługuje natomiast na każdego ucznia z orzeczeniem.

Dyrektorze, pamiętaj o odpowiednim opisywaniu faktur lub innych dokumentów księgowych. Zasady opisywania znajdują się w uchwale rady gminy (powiatu)

Uchwały wprowadzają tu specyficzne wymagania, właściwe dla każdej gminy/każdego powiatu. Takim wymogiem może być obowiązek opisania rachunku w określony sposób, np. „sfinansowano z dotacji udzielonej z budżetu miasta …”. Brak opisu wskazanego w uchwale będzie powodem nierespektowania dokumentu przez organ dotujący. Dodatkowym wymogiem może być wskazanie na rachunku/fakturze konkretnego ucznia z orzeczeniem, na rzecz którego został dokonany zakup.

Zbierz zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niezwłocznie po otrzymaniu od rodziców ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

Po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje IPET – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

 • do 30 września roku szkolnego – jeżeli szkoła wraz z początkiem roku szkolnego dysponowała już orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • 30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli zostało ono dostarczone w ciągu roku szkolnego.

Zadbaj o realizację zaleceń wskazanych w IPET

IPET wskazuje zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów niepełnosprawnych, wymiar godzin, w którym mają być realizowane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również formy tej pomocy, działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Kup multimedialny program do terapii dziecka ze spektrum autyzmu

Pamiętaj o uzupełnianiu danych w SIO

Niezależnie od miesięcznej deklaracji liczby uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym, pamiętaj o konieczności realizowania obowiązku uzupełniania danych w Systemie Informacji Oświatowej. Brak tych danych może być podstawą do wstrzymania wypłaty subwencji oświatowej dla gminy, a w konsekwencji również dotacji, jaką otrzymuje od gminy (powiatu) szkoła.

Uchwała wskazuje termin dokonania rocznego rozliczenia dotacji, może to być przykładowo 10 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. Pamiętaj, że dotacja przekazana na:

 • uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz
 • uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach

może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Uchwała określa wzór rozliczenia. Dotacja otrzymana na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego musi się pokryć z wydatkami na tego ucznia. Nie może być przeznaczona na inne potrzeby. Możesz przeznaczyć na takiego ucznia środki własne, ale otrzymana na ucznia z autyzmem dotacja, która nie zostanie wykorzystana właśnie na wydatki związane z tym uczniem, będzie podlegać zwróceniu. Dlatego tak ważne jest opisywanie faktur i dowodów księgowych.

Złóż wniosek o dotację na kolejny rok

Pamiętaj o corocznym obowiązku złożenia wniosku o dotację. Należy go złożyć do 30 września. Aby obliczyć, jaka kwota przysługuje na dziecko z autyzmem, należy wagę P8, o wartości 9,5, przemnożyć przez kwotę standardu oświatowego A, czyli 6081zł*.

6 081 zł x 9,5 = 57 769,5 zł rocznie

Należy również pamiętać, że standard oświatowy A jest ustalany corocznie i co roku zwiększany, zatem w kolejnych latach będzie to już inna kwota.

*stan na 01.03.2022r.