Javascript is required

Jak pracować z programami eduSensus stacjonarnie i zdalnie?

22.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się

Multimedia już na stałe zagościły w bezpośredniej pracy z uczniami. Wykorzystywanie ich przez nauczycieli zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Z powodzeniem można ich używać zarówno w pracy stacjonarnej, jak i zdalnej.

Użytkownikami programów mogą być uczniowie z wieloma dysfunkcjami – zastosowane w programach WCAG pozwalają dopasować pracę z programem do potrzeb i możliwości psychoruchowych uczniów. Ponadto programy terapeutyczne oznaczone skrótem PRO uzyskały deklarację zgodności wyrobów medycznych. Dzięki temu terapeuta ma gwarancję bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych na zajęciach z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Praca stacjonarna w klasie
Wszystkie programy multimedialne marki eduSensus współpracują zarówno z tablicą interaktywną, jak i monitorem interaktywnym. Dzięki temu mogą być wykorzystywane przez nauczyciela w trakcie pracy z klasą lub grupą uczniów.
Nauczyciel może przeprowadzić jednostkę lekcyjną według lekcji multimedialnych – wówczas ma zagospodarowaną całą jednostkę lekcyjną (np. programy z serii „Lekcjotek@”, m.in. z edukacji matematycznej czy przyrodniczej). Może także wykonywać z uczniami pojedyncze ćwiczenia, które dobiera według aktualnych potrzeb na danych zajęciach jako materiał utrwalający lub sprawdzający wiedzę czy umiejętności (m.in. „Spektrum autyzmu PRO”„Śmiało do szkoły”„MatŚwiat”).
Ma także możliwość, by tworzyć własne zajęcia i sposoby ich oceniania przy użyciu kreatora zajęć. Jest on zawarty w wielu programach, m.in. w „Dysleksji PRO” czy „Uczeń na start”. Kreator ułatwia organizację pracy, zwłaszcza na początkowym etapie działania z danym programem, czyli wtedy, gdy nauczyciel nie porusza się jeszcze płynnie po zasobach programów.
Korzystając z multimediów, nauczyciel może zaktywizować grupę uczniów poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji, by w ciekawej formie rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne. Podczas tworzenia grup do wykonywania zadań nauczyciel sam ustala ich skład lub angażuje w to uczniów, tak by sami decydowali, w której grupie będą, jaka będzie kolejność wykonywania ćwiczeń. To świetna okazja do budowania relacji i obserwacji zależności tych relacji w grupie, do kształtowania właściwych postaw i respektowania norm społecznych. Zastosowany w wielu programach losowy wybór odpowiedzi chroni przed bezkrytycznym zaznaczaniem odpowiedzi przez uczniów.
Tablica czy monitor interaktywny to doskonałe narzędzie do prezentacji na forum filmów zawartych w programach multimedialnych. W zależności od potrzeb filmy te są wstępem do rozmowy z uczniami, wprowadzają w temat, modelują właściwe zachowania (np. „Spektrum autyzmu PRO”) czy wyjaśniają sytuacje społeczne (np. Moc emocji). Mogą być także okazją do przerwy w lekcji na wykonywanie ćwiczeń śródlekcyjnych – programy takie jak np. „Śmiało do szkoły” zawierają krótkie filmy kształtujące poprawne wzorce ruchowe, wpływają na poprawę koordynacji, pozwalają się zrelaksować.
Dodatkowe materiały i programy narzędziowe stwarzają możliwość rozwijania innowacyjności uczniów. Nauczyciel wskazując uczniom ich miejsce w programach, pozwala na pracę z zasobami cyfrowymi, stwarza przestrzeń na tworzenie nowych pomysłów, na ich wykorzystanie, np. samodzielne redagowanie dyplomów dla zwycięskiej grupy czy nagrody pocieszenia w formie naklejek dla „przegranych”. Nowe zastosowania w rękach uczniów znajdą z pewnością także inne wydrukowane materiały z programów.
Do pracy na ekranach interaktywnych doskonale sprawdzą się kreatory komiksów zawarte w „Spektrum autyzmu PRO” czy we Wspomaganiu rozwoju PRO”. Uczniowie rozwijają kreatywność, tworząc komiksy do omawianego tematu, które po wydrukowaniu mogą posłużyć jako notatka z lekcji, materiał do ćwiczeń językowych czy materiał utrwalający. Na ich podstawie mogą powstać rozbudowane opowiadania bądź historyjki obrazkowe, sekwencje czasowe do układania w kolejności chronologicznej.
Indywidualna praca z uczniem w szkole
Korzystając z multimedialnych programów w indywidualnej pracy z uczniem, terapeuta może osadzić przebieg zajęć na całej lekcji multimedialnej lub na pojedynczym ćwiczeniu interaktywnym. Planowanie terapii zapewniającej ciągłość oddziaływań będzie łatwiejsze przy wykorzystaniu kreatora zajęć, który pozwoli terapeucie stworzyć program do pracy z uczniem, podsumuje wyniki pracy. To z pewnością przyczyni się do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
Programy zawierające aplikację terapeuty pozwalają na zarządzanie danymi ucznia podczas pracy.
  • Mają rzetelne narzędzia diagnostyczne, które pomagają właściwie określić aktualny poziom funkcjonowania poznawczego ucznia, wychwycić odchylenia rozwojowe i zdiagnozować zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych oraz wytyczyć kierunki pracy terapeutycznej.
  • Rejestrują postępy i pozwalają generować raporty. W „Spektrum autyzmu PRO”, „Śmiało do szkoły” czy we „Wspomaganiu rozwoju PRO” do wydrukowanego raportu można dodawać notatki terapeuty oraz zapisane zdjęcia.
Są one zatem doskonałym źródłem dokumentowania i monitorowania udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pracując indywidualnie, uczeń może rozwijać samodzielność oraz doskonalić umiejętność pracy z narzędziami cyfrowymi. Programy takie jak „Spektrum autyzmu PRO”, „Dysleksja PRO” lub „Logopedia PRO” mają dołączony w zestawie wysokiej jakości tablet, który stanowi dodatkowe narzędzie do pracy ucznia z programem.
Do pełnej, wielospecjalistycznej diagnozy potrzebna jest kompleksowa obserwacja ucznia. Dla zapewnienia trwałości osiągniętych efektów niezbędna będzie m.in. efektywna współpraca z rodzicami. Tu z pewnością ogromnym wsparciem okażą się materiały takie, jak arkusze obserwacji (np. „Wspomaganie rozwoju PRO”), formularze testów diagnostycznych (np. „Śmiało do szkoły”„Logopedia PRO”), propozycje ćwiczeń dla rodziców do wykonania z dzieckiem w domu (np. „Wspomaganie rozwoju PRO”).
Nauka zdalna
W warunkach edukacji zdalnej czy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość można nadal pracować z uczniami przy wsparciu programów multimedialnych. Nauczyciel poprzez udostępnianie ekranu pracuje z nimi podobnie jak w klasie. Dodatkowo po udostępnieniu kontroli ekranu wskazani uczniowie wykonują ćwiczenie, otrzymując atrakcyjną informację zwrotną od ulubionej postaci przewodniej z programu.
Dodatkowym wsparciem podczas nauki zdalnej mogą być karty pracy jako materiał do utrwalania. Dzięki narzędziom cyfrowym lub np. wirtualnym tablicom nauczyciel może tworzyć z kart pracy dołączonych do programów interaktywne pomoce i przesyłać je uczniom do wykonania online.
Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się