NE_EduSensus_logo.jpg

Poznaj ofertę sprzętu, narzędzi do terapii i pomocy dydaktycznych eduSensus pokrywających 100% wymagań rozporządzenia.

Od ponad 20 lat tworzymy i nieustannie rozwijamy multimedialne programy i pomoce edukacyjne z serii eduSensus, w tym programy o statusie wyrobu medycznego, które wspierają tysiące terapeutów w procesie diagnozy i terapii dzieci ze indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. Wybierz rozwiązania o sprawdzonej skuteczności!

Uwaga, 29 marca MEiN obpublikowało nowe wzory wniosków obowiązujących w edycji 2023. Pobierz gotowy, wstępnie wypełniony wniosek B z naszej strony!

Pomoce i narzędzia do terapii według kategorii

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 23.10.2020 r. (Dz.U. Poz. 1883) organom prowadzącym szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, a także specjalistycznego oprogramowania w poniższych kategoriach.

Zaburzenia uwagi i koncentracji (ADD, ADHD)

Zaburzenia uwagi i koncentracji (ADD, ADHD)

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią

Nasze propozycje to m. in. system UWAGA SŁUCHOWA PRO, służący do prowadzenia terapii według metody prof. Alfreda Tomatisa a także seria programów LOGOPEDIA PRO, programy SPEKTRUM AUTYZMU PRO, DYSLEKSJA PRO, MATŚWIAT – Terapia Pedagogiczna PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO, KONCENTRACJA UWAGI PRO, PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE PRO. Wsparciem mogą być również programy MOC EMOCJI, ŚMIAŁO DO SZKOŁY.

UWAGA SŁUCHOWA PRO

System do terapii uwagi słuchowej m.in. u dzieci z dysleksją, wadami słuchu i mowy, zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD.

Czytaj więcej

KONCENTRACJA UWAGI PRO

KONCENTRACJA UWAGI PRO

Profilaktyka i terapia zaburzeń koncentracji uwagi, pamięci oraz procesów uczenia się u uczniów szkół podstawowych.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów, do terapii młodszych dzieci ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU 2

SPEKTRUM AUTYZMU PRO 2

Specjalistyczny program multimedialny wspierający terapię dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

LOGOPEDIA PRO

Najczęściej wybierana seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

DYSLEKSJA PRO

Multimedialny program do pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową.

Czytaj więcej

DYSLEKSJA PRO Poziom 2 eduSensus

DYSLEKSJA PRO. Poziom 2

Program multimedialny przeznaczony do terapii dysleksji uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

Program multimedialny wspomagający diagnozę i terapię dyskalkulii, a także rozwijający kompetencje matematyczne.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO

Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Czytaj więcej

MOC EMOCJI

Program ukierunkowany jest na kształcenie kompetencji fundamentalnych dla rozwoju dzieci w wieku 6–10 lat, w tym społecznych i emocjonalnych.

Czytaj więcej

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

Program wspierający nauczycieli w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i liczenia.

Czytaj więcej

MOC EMOCJI PRO 2

MOC EMOCJI PRO 2

Program do pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z uczniami 10–15 letnimi.

Czytaj więcej

Procesy komunikacji, zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji i uwagi, ADHD, ADD, spektrum autyzmu

Procesy komunikacji i zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia słuchu, ADHD, ADD, spektrum autyzmu

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

Nasze propozycje to m. in. system UWAGA SŁUCHOWA PRO do prowadzenia terapii w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa, KONCENTRACJA UWAGI PRO, seria programów LOGOPEDIA PRO, program SPEKTRUM AUTYZMU PRO, PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE PRO. Wsparciem może być również program ŚMIAŁO DO SZKOŁY.

UWAGA SŁUCHOWA PRO

Trening uwagi słuchowej jest przeznaczony m.in. dla dzieci z zaburzeniami artykulacji, z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami emisji głosu, zaburzoną komunikacją na tle autyzmu.

Czytaj więcej

KONCENTRACJA UWAGI PRO

KONCENTRACJA UWAGI PRO

Profilaktyka i terapia zaburzeń koncentracji uwagi, pamięci oraz procesów uczenia się u uczniów szkół podstawowych.

Czytaj więcej

Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe PRO

PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE...

Wsparcie terapii zaburzeń percepcji słuchowej i przetwarzania słuchowego, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży w wieku 6–15 lat.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów, do terapii młodszych dzieci ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU 2

SPEKTRUM AUTYZMU PRO 2

Specjalistyczny program multimedialny wspierający terapię dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

Seria LOGOPEDIA PRO

Narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego – dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabo słyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi.

Czytaj więcej

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

Program wspomaga m.in. rozwój mowy, koordynacji ruchowej oraz wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej, percepcji słuchowej.

Czytaj więcej

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji AAC

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC)

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.

Nasze propozycje to m. in. system UWAGA SŁUCHOWA PRO do prowadzenia terapii w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa, a także większość programów z serii LOGOPEDIA PRO. Z odpowiednim oprzyrządowaniem do AAC wsparciem mogą być programy SPEKTRUM AUTYZMU PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO, ŚMIAŁO DO SZKOŁY.

UWAGA SŁUCHOWA PRO

Trening uwagi słuchowej jest przeznaczony m.in. dla dzieci z zaburzeniami artykulacji, z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami emisji głosu, zaburzoną komunikacją na tle autyzmu

Czytaj więcej

LOGOPEDIA PRO

Seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów, do terapii młodszych dzieci ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU 2

SPEKTRUM AUTYZMU PRO 2

Specjalistyczny program multimedialny wspierający terapię dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO

Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Czytaj więcej

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

Program może być użyty wspomagająco do pracy z uczniami z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Czytaj więcej

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

Niepełnosprawność intelektualna

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Nasze propozycje to m. in. system UWAGA SŁUCHOWA PRO do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej, a także większość programów z serii LOGOPEDIA PRO. Wsparciem mogą być programy SPEKTRUM AUTYZMU PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO, ŚMIAŁO DO SZKOŁY.

UWAGA SŁUCHOWA PRO

Ponad 300 gotowych programów do terapii m.in. takich zaburzeń, jak: zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO

Idealna pomoc dydaktyczna i narzędzie do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - zachęca ich do komunikacji, kształci, stymuluje rozwój poprzez zabawę.

Czytaj więcej

Seria LOGOPEDIA PRO

Seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Program multimedialny uczy dzieci funkcjonowania społecznego i skutecznie pomaga w terapii zaburzeń komunikacyjnych

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU 2

SPEKTRUM AUTYZMU PRO 2

Specjalistyczny program multimedialny wspierający terapię dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

Wsparcie w pracy z uczniami z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Czytaj więcej

Problemy w edukacji szkolnej, w tym terapia logopedyczna i psychologiczna

Problemy w edukacji szkolnej, w tym terapia logopedyczna i psychologiczna

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, a także specjalistycznego oprogramowania dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

We wszystkich przypadkach polecamy zestaw UWAGA SŁUCHOWA PRO – innowacyjny system do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej opartej o metodę prof. Alfreda Tomatisa. Dla uczniów wymagających terapii logopedycznej dedykowana jest seria LOGOPEDIA PRO, a także PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE PRO. W pracy z uczniami wymagającymi terapii psychologicznej pomocne będą m. in. programy SPEKTRUM AUTYZMU PRO oraz MOC EMOCJI. Specjaliści pracujący z uczniami o różnych problemach w edukacji szkolnej powinni sięgnąć po programy MATŚWIAT, DYSLEKSJA PRO (Poziom 1 i 2), KONCENTRACJA UWAGI PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO, MOC EMOCJI, ŚMIAŁO DO SZKOŁY, a także w zależności od rodzaju trudności po programy MÓWIĄCE OBRAZKI, LOGORYTMIKA i ZABAWY SŁOWEM.

UWAGA SŁUCHOWA PRO

Ponad 300 gotowych programów do terapii zaburzeń, takich jak: autyzm, zespół Aspergera, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się.

Czytaj więcej

KONCENTRACJA UWAGI PRO

KONCENTRACJA UWAGI PRO

Profilaktyka i terapia zaburzeń koncentracji uwagi, pamięci oraz procesów uczenia się u uczniów szkół podstawowych.

Czytaj więcej

Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe PRO

PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE...

Wsparcie terapii zaburzeń percepcji słuchowej i przetwarzania słuchowego, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży w wieku 6–15 lat.

Czytaj więcej

MOC EMOCJI

Narzędzie do pracy z uczniami wymagającymi terapii psychologicznej i z problemami w edukacji szkolnej o podłożu emocjonalno-społecznym.

Czytaj więcej

Seria LOGOPEDIA PRO

Najczęściej wybierana seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Wsparcie dla uczniów ze spektrum autyzmu, ale też dla wszystkich dzieci potrzebujących wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego czy terapii psychologicznej.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU 2

SPEKTRUM AUTYZMU PRO 2

Specjalistyczny program multimedialny wspierający terapię dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

Program multimedialny wspomagający diagnozę i terapię dyskalkulii, a także rozwijający kompetencje matematyczne.

Czytaj więcej

DYSLEKSJA PRO

Multimedialny program do pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową.

Czytaj więcej

DYSLEKSJA PRO Poziom 2 eduSensus

DYSLEKSJA PRO. Poziom 2

Program multimedialny przeznaczony do terapii dysleksji uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO

Program o wszechstronnym oddziaływaniu, kształtuje koordynację wzrokowo-słuchowo- ruchowa, grafomotorykę, koncentrację.

Czytaj więcej

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

Program stymulujący funkcje percepcyjno-motoryczne dziecka, pomoc dydaktyczna do terapii dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (ryzyko dysleksji, dyskalkulii).

Czytaj więcej

MOC EMOCJI PRO 2

MOC EMOCJI PRO 2

Program do pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z uczniami 10–15 letnimi.

Czytaj więcej

Każdy uczeń to uczeń zdolny

Każdy uczeń to uczeń zdolny

Oprogramowanie wspomagające rozwój predyspozycji i uzdolnień dzięki zajęciom prowadzonym metodą projektu edukacyjnego.

Czytaj więcej

Uczeń na start

Uczeń na start

Wspomaga organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Czytaj więcej

Pakiety sprzętu, narzędzi i oprogramowania terapeutycznego

grafiki pakietów w Aktywnej tablicy2.jpg

grafiki pakietów w Aktywnej tablicy3.jpg

grafiki pakietów w Aktywnej tablicy4.jpg

grafiki pakietów w Aktywnej tablicy5.jpg

Zakup w ramach wkładu własnego

wklad wlasny.jpg

Katalog eduSensus w ramach programu Aktywna tablica dla szkół podstawowych i specjalnych

Poznaj pełną ofertę sprzętu, narzędzi i pomocy do terapii pokrywających 100% wymagań rozporządzenia. 

Zobacz katalog eduSensus Aktywna tablica 2023 online.

zobacz broszurę