NE_EduSensus_logo.jpg

Poznaj ofertę sprzętu, narzędzi do terapii i pomocy dydaktycznych eduSensus pokrywających 100% wymagań rozporządzenia.

Od ponad 20 lat tworzymy i nieustannie rozwijamy multimedialne programy i pomoce edukacyjne z serii eduSensus, w tym programy o statusie wyrobu medycznego, które wspierają tysiące terapeutów w procesie diagnozy i terapii dzieci ze indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. Wybierz rozwiązania o sprawdzonej skuteczności!

Pobierz gotowy wzór wniosku o wsparcie w programie Aktywna tablica - wnioski w 2022 r. programu dyrektorzy szkół mogą składać do 15 maja.

Pakiety sprzętu, narzędzi i oprogramowania terapeutycznego

grafiki pakietow_012.jpg

grafiki pakietow_01.jpg

grafiki pakietow_013.jpg

grafiki pakietow_012.jpg

Oferta w ramach programu Aktywna tablica

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 23.10.2020 r. (Dz.U. Poz. 1883) organom prowadzącym szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, a także specjalistycznego oprogramowania w poniższych kategoriach.

Zaburzenia uwagi i koncentracji (ADD, ADHD)

Zaburzenia uwagi i koncentracji (ADD, ADHD)

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią

Nasze propozycje to m. in. system UWAGA SŁUCHOWA PRO, służący do prowadzenia terapii według metody prof. Alfreda Tomatisa a także seria programów LOGOPEDIA PRO, programy SPEKTRUM AUTYZMU PRO, DYSLEKSJA PRO, MATŚWIAT – Terapia Pedagogiczna PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO. Wsparciem mogą być również programy MOC EMOCJI, ŚMIAŁO DO SZKOŁY.

UWAGA SŁUCHOWA PRO

System do terapii uwagi słuchowej m.in. u dzieci z dysleksją, wadami słuchu i mowy, zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów, do terapii młodszych dzieci ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

LOGOPEDIA PRO

Najczęściej wybierana seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

DYSLEKSJA PRO

Multimedialny program do pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową.

Czytaj więcej

MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

Program multimedialny wspomagający diagnozę i terapię dyskalkulii, a także rozwijający kompetencje matematyczne.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO

Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Czytaj więcej

MOC EMOCJI

Program ukierunkowany jest na kształcenie kompetencji fundamentalnych dla rozwoju dzieci w wieku 6–10 lat, w tym społecznych i emocjonalnych.

Czytaj więcej

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

Program wspierający nauczycieli w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i liczenia.

Czytaj więcej

Procesy komunikacji, zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji i uwagi, ADHD, ADD, spektrum autyzmu

Procesy komunikacji i zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia słuchu

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

Nasze propozycje to m. in. system UWAGA SŁUCHOWA PRO do prowadzenia terapii w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa, seria programów LOGOPEDIA PRO, program SPEKTRUM AUTYZMU PRO. Wsparciem może być również program ŚMIAŁO DO SZKOŁY.

UWAGA SŁUCHOWA PRO

Trening uwagi słuchowej jest przeznaczony m.in. dla dzieci z zaburzeniami artykulacji, z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami emisji głosu, zaburzoną komunikacją na tle autyzmu.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów, do terapii młodszych dzieci ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

Seria LOGOPEDIA PRO

Narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego – dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabo słyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi.

Czytaj więcej

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

Program wspomaga m.in. rozwój mowy, koordynacji ruchowej oraz wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej, percepcji słuchowej.

Czytaj więcej

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji AAC

Wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC)

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.

Nasze propozycje to m. in. system UWAGA SŁUCHOWA PRO do prowadzenia terapii w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa, a także większość programów z serii LOGOPEDIA PRO. Z odpowiednim oprzyrządowaniem do AAC wsparciem mogą być programy SPEKTRUM AUTYZMU PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO, ŚMIAŁO DO SZKOŁY.

UWAGA SŁUCHOWA PRO

Trening uwagi słuchowej jest przeznaczony m.in. dla dzieci z zaburzeniami artykulacji, z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami emisji głosu, zaburzoną komunikacją na tle autyzmu

Czytaj więcej

LOGOPEDIA PRO

Seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów, do terapii młodszych dzieci ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO

Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Czytaj więcej

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

Program może być użyty wspomagająco do pracy z uczniami z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Czytaj więcej

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

Niepełnosprawność intelektualna

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Nasze propozycje to m. in. system UWAGA SŁUCHOWA PRO do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej, a także większość programów z serii LOGOPEDIA PRO. Wsparciem mogą być programy SPEKTRUM AUTYZMU PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO, ŚMIAŁO DO SZKOŁY.

UWAGA SŁUCHOWA PRO

Ponad 300 gotowych programów do terapii m.in. takich zaburzeń, jak: zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO

Idealna pomoc dydaktyczna i narzędzie do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - zachęca ich do komunikacji, kształci, stymuluje rozwój poprzez zabawę.

Czytaj więcej

Seria LOGOPEDIA PRO

Seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Program multimedialny uczy dzieci funkcjonowania społecznego i skutecznie pomaga w terapii zaburzeń komunikacyjnych

Czytaj więcej

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

Wsparcie w pracy z uczniami z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Czytaj więcej

Problemy w edukacji szkolnej, w tym terapia logopedyczna i psychologiczna

Problemy w edukacji szkolnej, w tym terapia logopedyczna i psychologiczna

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, a także specjalistycznego oprogramowania dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

We wszystkich przypadkach polecamy zestaw UWAGA SŁUCHOWA PRO – innowacyjny system do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej opartej o metodę prof. Alfreda Tomatisa. Dla uczniów wymagających terapii logopedycznej dedykowana jest seria LOGOPEDIA PRO. W pracy z uczniami wymagającymi terapii psychologicznej pomocne będą m. in. programy SPEKTRUM AUTYZMU PRO oraz MOC EMOCJI. Specjaliści pracujący z uczniami o różnych problemach w edukacji szkolnej powinni sięgnąć po programy MATŚWIAT, DYSLEKSJA PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO, MOC EMOCJI, ŚMIAŁO DO SZKOŁY, a także w zależności od rodzaju trudności po programy MÓWIĄCE OBRAZKI, LOGORYTMIKA i ZABAWY SŁOWEM.

UWAGA SŁUCHOWA PRO

Ponad 300 gotowych programów do terapii zaburzeń, takich jak: autyzm, zespół Aspergera, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się.

Czytaj więcej

MOC EMOCJI

Narzędzie do pracy z uczniami wymagającymi terapii psychologicznej i z problemami w edukacji szkolnej o podłożu emocjonalno-społecznym.

Czytaj więcej

Seria LOGOPEDIA PRO

Najczęściej wybierana seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Wsparcie dla uczniów ze spektrum autyzmu, ale też dla wszystkich dzieci potrzebujących wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego czy terapii psychologicznej.

Czytaj więcej

MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

Program multimedialny wspomagający diagnozę i terapię dyskalkulii, a także rozwijający kompetencje matematyczne.

Czytaj więcej

DYSLEKSJA PRO

Multimedialny program do pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO

Program o wszechstronnym oddziaływaniu, kształtuje koordynację wzrokowo-słuchowo- ruchowa, grafomotorykę, koncentrację.

Czytaj więcej

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

Program stymulujący funkcje percepcyjno-motoryczne dziecka, pomoc dydaktyczna do terapii dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (ryzyko dysleksji, dyskalkulii).

Czytaj więcej